Home About Browse Search
Svenska


Upprättandet av en manual för inventering av renbetestyper

fjäll och myr

Hedenås, Henrik (2014). Upprättandet av en manual för inventering av renbetestyper. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 431
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

I denna rapport presenteras manualen som beskriver fältinventeringen på fjäll och myr med syfte
att kartlägga och beskriva förutsättningarna för renbete i landskapet. Detta är en viktig del i
upprättandet av s.k. Renbruksplaner. Renbruksplaner används i dag både som
planeringsverktyg i renskötseln och som ett underlag i samrådsdiskussioner med andra
markanvändare. Sedan tidigare finns en manual rörande inventering i skogslandet. I
diskussioner mellan renskötare och representanter för skogsstyrelsen och
miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) under
2013-2014 framkom att renskötarna var intresserade av att utöka sin fältinventering till att
inte bara omfatta skogslandskapet utan även fjäll-och myrlandskapet. Orsaken till detta är att
en del samebyar har sett ett ökat intresse för att etablera främst gruvor och vindkraftverk på
dessa marker.
Rapporten tar även upp och diskuterar förutsättningarna för manualens tillblivelse.
Inventeringsmetodiken grundar sig delvis på den metodik som används för att inventera
renbetestyper i skogslandet och delvis på NILS-metodiken. NILS är ett nationellt
inventeringsprogram som drivs av SLU och som samlar in data både i fält och från flygbilder.
Fältinventeringsmetodiken som används i Renbruksplanen är en förenklad version av NILS
metodiken. Eftersom metodiken i Renbruksplanerna påminner om den i NILS går det att
jämföra variabler i inventeringarna med riksinsamlat data. Utvecklingen av manualen har
skett i dialog med olika samebyar, SLU och Skogsstyrelsen.

Authors/Creators:Hedenås, Henrik
Title:Upprättandet av en manual för inventering av renbetestyper
Subtitle:fjäll och myr
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

This report presents the manual that describes the field inventory on mountain and mires with
an aim of identifying and describing the conditions for reindeer grazing in landscape. This is
an important part of establishing so-called Reindeer Husbandry Plans. Reindeer husbandry
plans used today both as a planning tool in herding and as a basis for consultation discussions
with other land users. There is already a manual on inventory of grazing types at forest land.
In discussions between herders and representatives of the Forestry and the environmental
monitoring program National Inventory of Landscapes in Sweden (NILS) in 2013-2014
indicated that herders were interested in expanding their field inventory to cover not only
forests but also mountains and mires. The reason for this is that some reindeer have seen an
increased interest by others in establishing mainly mines and wind farms on these lands.
The report also discusses the prerequisites for the development of the manual. The inventory
methodology is based in part on the methodology used to inventory grazing types at forest
land and partly on NILS-methodology. NILS is a national inventory program operated by
SLU and which collect data in the field and from aerial photographs. Field inventory
methodology used in Renbruksplanen is a simplified version of the NILS methodology. Since
the field inventory methodology of Renbruksplanerna reminiscent the NILS methodology, it
is possible to compare the results of the more local inventory within Renbruksplaner with
national data. The development of the manual has been in dialogue with different Sami
villages, SLU and the Swedish Forest Agency.

Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :23 December 2014
Number:431
Number of Pages:42
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:reindeer, highlands, bogs, grazing lands, habitats, monitoring, surveying, sweden
Keywords:Fältinventering, habitat, Livsmiljö, Lokalsamhällesbaserad miljöövervakning, Renbruksplan, RBP, Rennäring, Renskötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2298
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2298
ID Code:11734
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:13 Jan 2015 13:33
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits