Home About Browse Search
Svenska


Ekologisk mat och psykisk hälsa

unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande

Essen, Elisabeth von (2015). Ekologisk mat och psykisk hälsa. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:2
ISBN 978-91-576-8202-4
eISBN 978-91-576-8203-1
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

Med utgångspunkt i eko-psykologin och ett livsvärldsfenomologiskt perspektiv beskrivs unga vuxnas val av ekologisk mat som en naturbaserad form av självterapeutisk intervention för att förbättra psykisk hälsa. Syftet med undersökningen var att försöka förstå hur unga vuxna aktivt använder relationen mellan kropp och mat i vardagen som del av en strategi för att uppnå välbefinnande och bättre hantera existentiella problem och ängslan inför framtiden. Med ett strategiskt urval av 30 unga vuxna i åldrarna 18-35 år gjordes semi-strukturerade intervjuer kring deras intresse för ekologisk mat. Analysen utgick från den deskriptiva fenomenologiska psykologiska
forskningsmetoden och kompletterades med en fenomenologisk narrativ metod. I delstudie I undersöktes fenomenet ”unga vuxnas relation till ekologisk mat” på en generell nivå som visade hur relationen till ekologisk mat är ett mångdimensionellt fenomen med fyra konstituenter: 1) Den levda kroppen som utgångspunkt för utforskandet av livet, 2) Ett berättat själv genom emotionella-relationella matminnen, 3) En medveten livsstrategi för välbefinnande och vitalitet, och 4) En personlig uppsättning värderingar i förhållande till etiska normer. Delstudie II undersökte
variationen av uttrycksformer i konstituenterna ett och tre, och beskriver hur de unga vuxna använder mat som självterapeutisk intervention via sin kropp och sina sinnen i relation till maten som verktyg genom att: 1) Lyssna på kroppen, 2) Moderera kroppstillstånd och känslor, 3) Finna
kroppslig vitalitet och resiliens, 4) Skapa ett utrymme för stillhet och meditation och 5) Medverka i en kreativ process. Delstudie III beskriver hur relationen till mat utvecklas genom att matminnen knyts till olika personer, händelser och sammanhang, med tre livsberättelser som illustrerar hur denna relation kan utvecklas under perioden som ung vuxen: 1) Positiva emotionella matminnen kan vara förknippade med att använda mat som ett känslomässigt ankare. 2) Negativa emotionella matminnen kan vara förknippade med: a) en upptagenhet av mat, som innebär att individen byter ut eller kompenserar mellanmänskliga relationer, b) ett undvikande av mat, som handlar om minnen förknippade med en kontrollerad och undflyende relation till mat. Undersökningen visar också hur relationen till mat under ung vuxenperioden kan innebära en ”andra chans” att utveckla bra matvanor, men också hur deras starka fokus på att äta hälsosamt kan vara förenad med en personlig problematik.

Authors/Creators:Essen, Elisabeth von
Title:Ekologisk mat och psykisk hälsa
Subtitle:unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Organic food and mental health : young adults' existential relationship to food as a strategy for well-being

Taking departure in eco-psychology and a life-world phenomenological perspective, young people's choice of organic food can be described as a nature-based self-therapeutic intervention used to improve mental health. The aim of the study is to investigate how young people actively use the relationship between body and food to increase wellbeing and to handle existential problems and their anxiety about the future. The three studies are to contribute to an understanding of how young adults use their relationship to organic food in daily life as part of a strategy for mental health. Semi-structured interviews were carried out with a strategic selection of 30 young adults between the ages of 18 and 35, about their interest in organic food. The descriptive phenomenological psychological research method guided the analysis, complemented with a phenomenological narrative method. In sub study I the phenomenon "young adults' relations to organic food" was investigated on a general level showing how this relationship with organic food is a multidimensional phenomenon with four constituents: 1) the lived body as a starting point for an exploration of life, 2) a narrative self through emotional-relational food memories, 3) a conscious life strategy for wellbeing and vitality, and 4) a personal set of values in relation to ethical norms. Sub study II investigated variations in forms of expression in constituents one and three, and describes how young adults used food as a self-therapeutic intervention by using their bodies and minds in relation to food as a tool by: 1) listening to their body; 2) moderating their body's condition and feelings; 3) finding bodily vitality and resilience; 4) creating a space for stillness and meditation and 5) cooperating in a creative process. Sub study III describes how the relationship to food develop through memories connecting food with specific people, events and contexts, with three life narratives illustrating how this relation can evolve during the period as a young adult: 1) positive emotional food memories can be associated with using food as an emotional anchor. 2) Negative emotional food memories can be connected with: a) a preoccupation with
food, which means that the individual exchanges or compensates for interpersonal relations, b) an avoidance of food, which is about memories associated with a controlled and evasive relation to food. The study also shows how the relationship to food during the young adult period can entail
"a second chance" to develop good food habits, but also how the strong focus on eating healthily can be problematic and can be problematic for the person.

EnglishUNSPECIFIED
Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :9 January 2015
Depositing date:7 January 2015
Number:2015:2
Number of Pages:106
Papers/manuscripts:
NumberReferences
I.von Essen, E. & Englander, M. (2013). Organic food as a healthy lifestyle: A phenomenological psychological analysis. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 8:20559, 1-10.
II.von Essen, E. & Mårtensson, F. (2014). Young adults’ use of food as a self-therapeutic intervention. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 9:23000, 1-9.
III.von Essen, E. & Mårtensson, F. (in review). The role of attachment in food memories for the development of resilience. Journal of Adult Development.
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8202-4
ISBN for electronic version:978-91-576-8203-1
ISSN:1652-6880
Language:Swedish
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
S Human nutrition > S30 Diet and diet-related diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Nutrition and Dietetics
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 501 Psychology > Psychology (excluding Applied Psychology)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 501 Psychology > Applied Psychology
Agrovoc terms:organic foods, health, attitudes, human behaviour, psychological factors, sustainability, nature, value systems
Keywords:Anknytning, ekologisk, emotion, hälsopromotion, hållbarhet, kroppslig medvetenhet, livsberättelse, livsvärlden, läkande, mat, medveten närvaro, miljöpsykologi, måltid, natur, positiv psykologi, psykoterapi, relationer, resiliens, skapande, stress, vegetarisk, välbefinnande, vändpunkter, återhämtning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2292
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2292
ID Code:11735
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:FORMAS
Deposited By: MsC Elisabeth L I von Essen
Deposited On:08 Jan 2015 12:26
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits