Home About Browse Search
Svenska


Vallskördeteknikens och tillsatsmedlens betydelse för ensilagets kvalitet

Nadeau, Elisabet and Arnesson, Annika and Hallin, Ola (2014). Vallskördeteknikens och tillsatsmedlens betydelse för ensilagets kvalitet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 37
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Det börjar bli vanligare att rotorslåtterkross ersätts med rotorslåttermaskin och att exakthack byts ut mot kortsnittvagn, som ger längre strålängd än exakthack. Den maskinkedjan är billigare i inköp och dragkraftsbehovet minskar. Syftet med studien var att studera effekt av slåtter- och skördeteknik samt tillsatsmedel på ensilagets kvalitet och lagringsstabilitet vid skörd av gräs/klöver vall. Till försöket användes andra skörd av en tvåårig vall omfattande 13 ha på Götala nöt-och lammköttscentrum, SLU Skara.

Vid slåtter jämfördes rotorslåtterkross (fram Krone easy cut 32 CV float, bak Krone easy cut 9140 CV) med rotorslåttermaskin (fram KUHN GMD 802F, bak KUHN GMD 883) för bredspridning. Strängläggaren var KUHN GA 8121 Masterdrive med en arbetsbredd på 8,1 m. Strängbredden var 1,40 m. Exakthacken var hackvagn Sahlström 50 m3 Taarup 480 och kortsnittvagnen var Pöttinger Jumbo 6010 Powermatic 60 m3. Detta innebar fyra försöksled för skördeteknik: rotorslåtterkross – exakthack, rotorslåtterkross – kortsnittvagn, rotorslåttermaskin – exakthack och rotorslåttermaskin – kortsnittvagn. För var och en av de fyra försöksleden användes fyra olika tillsatsmedelsbehandlingar. Behandlingarna var kontroll utan tillsatsmedel, syramedlet GrasAAT SX, 3 liter/ton grönmassa, saltbaserade medlet Kofasil Ultra K, 2 liter/ton grönmassa och bakteriemedlet Kofasil Combi med mjölksyrabakterier kombinerat med natriumbensoat och kaliumsorbat i lösning, 100 000 cfu mjölksyrabakterier/gram grönmassa. Samtliga tillsatsmedel tillverkas av Addcon.

Den hackade och snittade grönmassan från samtliga 16 försöksled pressades i en stationär press av typ Orkel MP 2000 (Fannrem, Norge), plastades med åtta lager plast och lagrades i 150 dagar innan prov borrades för analys av ensilagets lagringsstabilitet och kvalitet. Det pressades minst fem balar från varje behandling. Hackelselängden av den exakthackade grönmassan var 26,7 mm och för den snittade grönmassan 85,0 mm. Skörden började efter 18-19 timmars förtorkning då ts-halten i grönmassan slagen med rotorslåttermaskinen var 33 % och i grönmassan slagen med rotorslåtterkross 42 %.

Det framkom från resultaten att tillsatsmedel hade större betydelse än slåtter- och skördeteknik för att uppnå en god kvalitet i ensilaget med små lagringsförluster och förbättrad stabilitet mot varmgång vid tillträde av luft till ensilaget, som kan uppstå vid otillräcklig packning och täckning av ensilaget under lagring och under utfodringsperioden.

Samtliga fyra kombinationer av rotorslåttermaskin och rotorslåtterkross med exakthack och kortsnittvagn gav tillfredsställande ensilagekvalitet. Resultaten visar dock en viss tendens till högre etanolhalt och ökade ts-förluster i ensilaget när rotorslåttermaskin användes i kombination med kortsnittvagn. Det var också större energiförluster i ensilaget under 14 dagars luftning då rotorslåttermaskin användes i jämförelse med rotorslåtterkross.

Hackat och snittat material som packas och plastas in i en stationär Orkelpress blir mycket välpackat och ger små försluster. I praktiken får vi räkna med betydligt större lagringsförluster med ensilering i plansilo, ca 15 %, ibland mer. Eftersom kortsnittvagn har högre kapacitet, blir det ett mer kostnadseffektivt alternativ men var noga med att den högre kapaciteten inte leder till otillräckligt med tid för packning av grönmassan i silon mellan lassen.

Både kemiska och biologiska tillsatsmedel minskade etanolhalten, antalet jästsvampar och ts-förlusterna samt förbättrade lagringsstabiliteten i hackat ensilage. I snittat ensilage minskade endast de kemiska tillsatsmedlen antalet jästsvampar och ts-förlusterna och det var endast Kofasil Ultra K som förbättrade lagringsstabiliteten ensilaget. Det fanns ett tydligt samband mellan antalet jästsvampar och lagringsstabiliteten i ensilaget med ökad risk för varmgång i ensilaget när förekomsten av jästsvampar ökade.

Genom att välja ett tillsatsmedel som hämmar utvecklingen av jästsvamp i ensilaget kan lantbrukaren öka sina möjligheter till att få ett ensilage som inte tar värme vid uttag ur silon. Därmed undviks stora energiförluster i ensilaget efter siloöppningen under utfodrings-perioden. Förlusterna är förluster av näring och kasserat ensilage, som medför stora kostnader i produktionen. Den lägre energihalten i ensilaget medför att mer kraftfoder behöver utfodras till korna för att energiförsörjas. Om ett ensilage, som är angripet av jäst- och mögelsvamp, utfodras, äventyras kornas hälsa och produktion.

Ett ensilage med högt energivärde och god hygienisk kvalitet är grunden för friska kor med hög produktion.

Authors/Creators:Nadeau, Elisabet and Arnesson, Annika and Hallin, Ola
Title:Vallskördeteknikens och tillsatsmedlens betydelse för ensilagets kvalitet
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

It is becoming more common to replace rotary conditioner with rotary mower and to replace precision chopping wagon with rotor cutter wagon, which results in a longer particle size of the forage. These types of machines are less expensive to purchase and they use less energy. The aim of the study was to investigate the effects of mowing and harvesting methods and additives on fermentation characteristics and aerobic stability of grass (83%) - clover (17%) silage. A second cut of a 2-year old ley at Götala Beef and Lamb Research Centre, Swedish University of Agricultural Sciences, Skara, Sweden, was used.

A rotary conditioner (front: KRONE easy cut 32 CV float, rear: KRONE easy cut 9140 CV) was compared to a rotary mower (front: KUHN GMD 802F, rear: KUHN GMD 883) for wide spreading to a width of 8.7 m. The windrower was KUHN GA 8121 Masterdrive with a wind row width of 1.40 m. The precision chopper wagon was Sahlström 50 m3 Taarup 480 and the rotor cutter wagon was Pöttinger Jumbo 6010 Powermatic 60 m3. There were 4 combinations for the experiment: rotary conditioner – precision chopper wagon, rotary conditioner – rotor cutter wagon, rotary mower – precision chopper wagon and rotary mower – rotor cutter wagon. Four different types of additive treatments were used for each of the machinery combinations. The treatments were control silage without additive, the acid GrasAAT SX, 3 L/ton, the salt-based additive Kofasil Ultra K, 2 L/ton and the inoculant Kofasil Combi, containing lactic acid bacteria and sodium benzoate and potassium sorbate in solution, 100,000 cfu of lactic acid bacteria/g. All additives are produced by Addcon.

The wilted herbage from each of the 16 treatments was packed in a stationary baler (Orkel MP 2000, Fannrem, Norway), covered with eight layers of plastic film and stored for 128 days before samples were drilled for analysis of the fermentation characteristics and aerobic stability of the silage. At least five bales were made from each treatment. The particle size of the chopped herbage was 26.7 mm and of the cut herbage 85.0 mm. The harvest started after 18-19 hours of wilting, when the dry-matter (DM) content of the forage, mowed by the rotary mower, was 33% and of the forage, mowed with the rotary conditioner, was 42%.

The results showed that additives had a greater effect on silage quality, DM losses during storage and aerobic stability than the mowing and harvesting methods.

All of the four combinations of mowing and harvesting methods resulted in satisfactory silage quality. However, there was a slight tendency for less efficient fermentation and increased DM losses in the silage harvested from forage mowed with a rotary mower and cut with a rotor cutter wagon. It also was larger energy losses during a 14-day aeration of the silage when the rotary mower was compared to the rotary conditioner.

Chopped and cut forage that are packed in a stationary Orkel baler is very tightly packed, which results in small DM losses. In practice, we need to calculate with higher DM losses in bunker silos, ca 15%, sometimes more. As the rotor cutter wagon has a higher capacity, it will be a more cost efficient alternative but be careful that the higher capacity is not resulting in insufficient packing of the forage between loads in the silo.

Both chemical and biological additives decreased the ethanol concentration, the yeast count and DM losses and improved aerobic stability in the chopped silage. In the cut silage, only the chemical additives decreased the yeast count and DM losses and Kofasil Ultra K was the only additive that improved the aerobic stability of the silage. There was a strong negative correlation between the yeast count and the aerobic stability of the silage.

By selecting an additive that inhibits the growth of yeast in the silage, the farmer can increase his/her possibilities to produce silage that does not heat during air filtration. By improving the aerobic stability of the silage, large energy losses are avoided at the silo face during feed out. The losses are losses of nutrients and discarded silage, which results in big economic losses by the farmer. The decreased energy concentration of the silage at feed out requires more concentrate to be fed to the cows for sufficient energy supply. If silage that is infected by yeasts and moulds is fed, health and production of the cows are jeopardized.

Silages with high energy contents and of good hygienic quality are the basis for healthy high-producing cows.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
Year of publishing :2014
Depositing date:14 January 2014
Number:37
Number of Pages:42
Place of Publication:Skara
Publisher:Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1652-2885
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
N Machinery and buildings > N20 Agricultural machinery and equipment
Q Food science > Q54 Feed composition
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:feed grasses, harvesting, choppers, harvesters, equipment performance, feed additives, silage, nutritive value, animal feeding
Keywords:vall, vallskörd, vallskördeteknik, tillsatsmedel, ensilage, kvalitet, forage, harvest, harvest technique, additive, silage, quality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2309
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2309
ID Code:11740
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Deposited By: Gunilla Jacobsson
Deposited On:19 Jan 2015 13:09
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits