Home About Browse Search
Svenska


Aluminiumburkar i ensilage – problem för korna och lantbrukarna

Dahlström, Frida and Arnesson, Annika and Wallin, Karin (2014). Aluminiumburkar i ensilage – problem för korna och lantbrukarna. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 39
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Enligt Håll Sverige Rent:s markägarenkät 2013 har nedskräpningen ökat i Sverige de senaste åren och det är både jordbruksmark och skogsmark som skräpas ner. Att odla vall intill trafikerade vägar innebär stor risk för inblandning av aluminium i grovfoderkedjan. Skärvor från söndertrasade aluminiumburkar kan leda till att djuren drabbas av åkomman vasst och i förlängningen måste nödslaktas. I projektet ”Aluminiumburkar i ensilage – problem för korna och lantbrukarna” har 16 mjölk- och nötköttsproducenter samt distriktsveterinärer och besiktningsveterinärer i Västsverige intervjuats i syfte att försöka fastställa om och i hur stor grad aluminiumburkar är ett problem.

De intervjuade lantbrukarna visade sig ha problem med nedskräpning utmed trafikerade vägar, särskilt i början och slutet av turistsäsongen. Det skräp som oftast hittades på foderbordet hos djuren var söndertrasade aluminiumburkar. Totalt nödslaktades 51 nötkreatur på grund av vasst och den djurkategori som drabbades hårdast var kor. Kostnader för veterinärbesök samt nödslakt kan enligt gjorda beräkningar komma upp i 33 000 kr per nödslaktad mjölkko inklusive produktionsbortfall.

Under 2013 fick 5 274 nötkreatur anmärkningen vasst vid slakt vilket motsvarade 1,54 % av det i Sverige totalt slaktade djurantalet. Av dessa var andelen kor 54 %. Distriktsveterinärerna i studien obducerade sällan nödslaktade nötkreatur men fynd av aluminium har gjorts. Besiktningsveterinärer på slakterierna upptäcker skador som orsakas av svalda föremål men föremålen hittas sällan.

Flera av de intervjuade lantbrukarna efterlyser en teknisk lösning för att detektera aluminiumburkar innan de hamnar i grovfoderkedjan. En sådan utrustning har parallellt med denna studie utvecklats av två studenter vid Högskolan i Halmstad och kan komma att testas av SLU i Skara under sommaren 2015, förutsatt att finansieringen är löst.

Problemet med nedskräpning kvarstår dock.

Authors/Creators:Dahlström, Frida and Arnesson, Annika and Wallin, Karin
Title:Aluminiumburkar i ensilage – problem för korna och lantbrukarna
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

According to Håll Sverige Rent: s land ownership survey 2013 showed that littering has been increased in Sweden in recent years and both farmland and forest land are littered. To cultivate the grassland next to busy roads have a high risk of involvement of aluminum in the forage chain. Fragments from shredded aluminum cans can result in animals suffering from hardware disease leading to emergency slaughter. In the project "Aluminum cans in silage - problems for the cows and farmers" 16 dairy and beef producers, as well as veterinarians and inspection veterinarians in western Sweden have been interviewed in an attempt to determine whether and to what extent aluminum cans is a problem.

The interviewed farmers were found to have problems with litter along the roads, especially at the beginning and at the end of the tourist season. The garbage that was typically found in the feed area of the animals was shattered aluminum cans. A total of 51 cattle were emergency slaughtered due to hardware disease and the animals that were affected the most were cows. Costs for veterinary visits and emergency slaughter, according to estimates reach 33 000 sek. per emergency slaughtered dairy cow including production losses.

In 2013 5 274 cattle got the remark hardware disease at slaughter which represented 1.54% of the total number of slaughtered animals in Sweden. Of these, the proportion of cows was 54%. District veterinarians in the study rarely autopsied emergency slaughtered cattle but findings of aluminum have been made. Inspection veterinarians at the slaughterhouses detect damage caused by swallowed objects, but objects are seldom found.

Several of the interviewed farmers call for a technical solution to detect aluminum cans before they fall into the forage. Such equipment has been developed by two students at Halmstad University parallel to this study and may be tested by SLU in Skara during the summer of 2015, provided that funding is resolved.

The problem with littering remains, though.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
Year of publishing :2014
Depositing date:14 January 2015
Number:39
Number of Pages:22
Place of Publication:Skara
Publisher:Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1652-2885
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L02 Animal feeding
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:dairy cows, silage, animal feeding, aluminium, cans, surveys
Keywords:aluminiumburkar, ensilage, ko, lantbrukare, aluminium can, silage, problem, cow, farmer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2305
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2305
ID Code:11741
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
External funders:Nötkreaturstiftelsen Skaraborg
Deposited By: Gunilla Jacobsson
Deposited On:16 Jan 2015 14:13
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits