Home About Browse Search
Svenska


Pelletering vid inblandning av björk, asp, al och salix i sågspån från barrved

Samuelsson, Robert and Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Kalén, Gunnar and Segerström, Markus (2015). Pelletering vid inblandning av björk, asp, al och salix i sågspån från barrved. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2015:2
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Fyra pilotförsök genomfördes vid Biobränsletekniskt Centrum (BTC), SLU Umeå där olika lövvedsmaterial (björk, asp, al, salix) blandades in i spån från barrved. En experimentell design för respektive lövved med tre kvantitativa variabler på tre nivåer användes. Designerna omfattade följande parametrar: spån med olika fukthalter mellan 10-15 % baserad på rå vikt, inblandning av lövved mellan 0-40 % och materialtemperatur mellan 20-70 °C. De responsfaktorer sum undersöktes var bulkdensitet, mekanisk hållfasthet, finfraktion, presström, pelletfukt, pellettemperatur och matristemperatur. Den statistiska analysen baserad på multippel linjär regression (MLR) visade att inblandning av björk försämrade pelletskvaliteten och ökade energiåtgången vid pelletering, medan asp och salix gav en ökning av pelletskvaliteten och en liten minskning av energiåtgången. Alinblandning gav resultat som var svåra att analysera.
Fukthalt och björkinblandning var de faktorer som hade störst inverkan på responsfaktorerna bulkdensitet, hållfasthet, finfraktion och presström, medan materialtemperaturen hade liten inverkan. Detsamma gällde för inblandning av salix, medan även materialtemperaturen hade signifikant inverkan vid inblandning av asp. Vid inblandning av al erhölls väldigt komplicerade modeller där samtliga faktorer hade stor inverkan.

Authors/Creators:Samuelsson, Robert and Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Kalén, Gunnar and Segerström, Markus
Title:Pelletering vid inblandning av björk, asp, al och salix i sågspån från barrved
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Four pilot plant experiments were performed at the Biofuel Technical Center (BTC), SLU Umeå where different deciduous materials (birch, aspen, alder, salix) were added to sawdust of coniferous. One experimental design for each deciduous with three quantitative factors on three levels were used. The designs comprised the following parameters: Sawdust with moisture contents between 10-15 % based on raw weight; addition of deciduous between 0-40 % and material temperature between 20-70 °C. The response factors investigated were bulk density, mechanical durability, amount of fines, press current, pellet moisture, pellet temperature and die temperature. The statistical analysis based on multiple linear regression (MLR) showed that blends with birch decreased the pellet quality and increased the energy consumption during pelletizing, while blends with aspen and salix gave a better pellet quality and a decreased energy consumption. Blends with the alder material gave results that were difficult to analyze.
Moisture content and addition of birch were the factors that had most influence on the response factors bulk density, durability, fines and press current, while the material temperature had little impact. The same was valid for addition of salix, while also the material temperature had a significant influence when aspen was added. Addition of alder gave rather complicated models where all factors had great impact on the result.

Series Name/Journal:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Year of publishing :28 January 2015
Number:2015:2
Number of Pages:23
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K50 Processing of forest products
P Natural resources > P05 Energy resources management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:alnus glutinosa, populus tremula, betula pendula, salix, biofuels, pelleting, pellets, sawdust, softwood, hardwood, quality, sweden
Keywords:Pellet, pelleteringsegenskaper, kvalitet, lövved, tallspån
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2379
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2379
ID Code:11817
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:06 Feb 2015 14:58
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits