Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk

årsrapport för 2013

Andersson, Jan and Franzén, Fredrik and Lingman, Anna and Tärnlund, Susanne (2014). Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2014:4
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Effekter på det akvatiska ekosystemet av kylvattenanvändning vid Oskarshamnsverket
på östersjökusten övervakas inom ramen av ett långsiktigt kontrollprogram.
Programmet omfattar provfisken med nät och ryssjor inom en påverkansgradient och
i ett av kylvatten opåverkat referensområde. Vidare övervakas långsiktig utveckling
av bottenfauna och makrovegetation i områden med olika kylvattenpåverkan samt omfattningen
av fiskförluster vid kraftverkets rening av inkommande kylvatten. Fångstdata
samlas dessutom in för bedömning av de eventuella effekter kylvattenutsläppet
har på det lokala yrkesfisket.
Det utgående kylvattnet är normalt 10–12 °C varmare än det inkommande. Det utgående
vattnet från O3 översteg 25 °C under sammanlagt 28 dagar 2013, vilket var
ovanligt mycket. Utebliven drift större delen av året vid reaktor O2 i kombination
med ett kallare vatten från djupintag till O1 gav dock totalt sett ett kallare utgående
vatten än tidigare. I de inre delarna av recipienten Hamnefjärden uppmättes förhöjda
temperaturer mellan 0,6 och 3 °C under april–november i förhållande till referensområden
av liknade karaktär, vilket var lägre än tidigare år.
En övergång till kylning med djupvatten påbörjades under hösten 2011, inför den
effekthöjning av O2 som är planerad till 2015. Syftet är att få ett kallare kylvatten
samt att motverka höga utsläppstemperaturer. Efter skiftet till djupvattenkylning på
O2 minskade utslagningen av strömming och småfisk i kylvattenintagets silstation.
O1 gick över till djupvatten först i slutet av juni 2013 och innan denna omläggning
noterades en riklig förekomst av främst storspigg. Efter övergången var förlusterna
av både spigg och större fiskar små. Förlusterna av större fiskar vid O2 var i paritet
med tidigare år. Effekterna av fiskförluster i silstationerna bedöms vara små, men
en negativ påverkan på fisket i närområdet kan inte uteslutas.
Aqua reports 2014:4
I nätprovfisket i Hamnefjärden ökade den totala fiskfångsten jämfört med tidigare
år, med en dominans av abborre, björkna, mört och sarv. Fångsterna av abborre och
sarv uppvisade en på lång sikt positiv utveckling, både i det mest kylvattenpåverkade
området, men även i provfisket i den omgivande skärgården. Fångsten av mört och
sarv uppvisade en negativ utveckling på en lokal i referensområdet. På den yttre lokalen
i referensen gjordes fortsatt goda fångster av abborre, men ingen trend kunde ses.
Abborrarna i Simpevarp tenderade att vara yngre än i referensområdet.
Störningar på fiskars könsorgan har tidigare observerats i relativt stor omfattning i
Hamnefjärden, men har varit ovanliga eller obefintliga under senare år. Störningsfrekvensen
var 2,5 procent i Hamnefjärden 2013 och störningar saknades i referensområdet.
Hos mört noterades inga missbildningar i något av områdena.
Små fångster av årsyngel av abborre i Hamnefjärden under både 2012 och 2013
bidrog till en långsiktigt negativ trend. Ynglens medellängd i Hamnefjärden och
referensområdet Getbergsfjärden skilde sig inte från varandra 2013 och har ökat
över tiden i båda områdena.
Fångsten av gulål vid provfiske med ryssjor i Hamnefjärden var förhållandevis låg
även 2013, men en signifikant ökning av andelen mindre ålar kan ses sedan år 2000.
Förekomsten av simblåseparasiter hos gulål har legat på en stabil nivå av 50–60
procent sedan parasiten etablerades i Hamnefjärden i slutet av 1980-talet.
Fiske med kustöversiktsnät under våren i havsbandet utanför kraftverket syftar till
att studera effekter på strömming och andra marina arter som oftast förekommer
rikligast vid relativt låga vattentemperaturer. Störningar av gråsäl förekom i 25
procent av fiskeansträngningarna. De senare årens observerade positiva utveckling
för strömming fortsatte inte 2013, troligtvis beroende på alltför låga vattentemperaturer.
Förändringar i fångsterna av de övriga vanliga arterna torsk, rötsimpa,
skrubbskädda och tånglake var måttliga.
Aqua reports 2014:4
Yrkesfiskets fångster av blankål i referensområdet uppvisade en positiv trend från
1972 fram till att det 2001 upphörde i sin dåvarande utformning. Under samma
period skedde en negativ utveckling i fisket efter blankål i Simpevarps närområde.
Sedan bottenåret 1996 har dock en positiv utveckling observerats i Simpevarp, vilken
kvarstår efter de relativt goda fångsterna 2013.
En positiv utveckling av artantalet hos bottenfaunan finns i både Simpevarp och
referensområdet under perioden 1962–2013. I synnerhet gäller detta de grunda
lokalerna, där även individtätheten visar en stigande trend. På den grunda lokalen i
Simpevarp och den djupa i referensområdet var den till Östersjön introducerade
havsborstmasken Marenzelleria sp. den art som förekom i störst antal. På de övriga
var östersjömussla (Macoma balthica) dominerande.
De hårda bottnarnas algsamhällen övervakas på tre lokaler i kraftverkets närhet.
Sammanvägt för de tre stationerna ökade täckningen av fintrådiga alger 2013, medan
både täckning och utbredning av tång minskade något jämfört med 2012. Algsamhällena
bedöms ha en god ekologisk status och studerade lokaler tillhör de rikaste i
regionen.

Authors/Creators:Andersson, Jan and Franzén, Fredrik and Lingman, Anna and Tärnlund, Susanne
Title:Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk
Subtitle:årsrapport för 2013
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Potential ecosystem effects caused by the effluent cooling water from the Simpevarp
nuclear power plant, close to Oskarshamn on the Swedish coast of the Baltic
Proper, are monitored in yearly surveys. Gillnets and fyke nets are used at several
sites in a coastal gradient, starting at the location of the emitted cooling water, and
in a reference area unaffected by the recipient. Soft bottom macrofauna and macrovegetation
are monitored both in the gradient and in the reference area. In addition,
fish mortality due to impingement in the cooling water system and to commercial
landings is monitored to assess possible effects on the local fishery.
The emitted cooling water is normally 10–12 °C warmer than the incoming water.
The emitted water from reactor O3 exceeded 25 °C during 28 days 2013 which was
a longer period than usual. Absence of heating during the main part of the year from
reactor O2 and cooler incoming water to reactor O1, however, resulted in cooler
outgoing water overall than before. Overall, during April through November, the
average temperature in the recipient bay Hamnefjärden was 0.6–3 °C higher than in
comparable reference areas. This temperature elevation was lower than in recent
years.
A transition to deep cooling water intake began in the fall of 2011 because of the
planned effect increases on reactor O2 in 2015. The purpose is to access cooler water
to the intake and to reduce high temperatures of the discharged water. After the
transition, the losses of herring (Clupea harengus) and small fishes decreased in the
water intake to reactor O2. In reactor O1 the transition took place in late June 2013
and decreased losses of especially three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus),
but also of larger fishes, were recorded. Influences on the population level are estimated
to be low, although local effects cannot be ruled out.
Total catches of fish caught with gillnets increased in the surveys in Hamnefjärden.
Perch (Perca fluviatilis), silver bream (Blicca bjoerkna), roach (Rutilus rutilus) and
Aqua reports 2014:4
rudd (Scardinius erythrophthalmus) dominated the catch. Catches of perch and
rudd have increased over time in Hamnefjärden as well as in the archipelago south
of the power plant. Catches of roach and rudd have decreased over time at the inner
location in the reference area. At the outer location there were still large catches of
perch, but no trends to be found. Perch in Simpevarp tend to be younger than in the
reference area.
Abnormal gonads, previously observed at high frequencies in perch and roach in
Hamnefjärden, have rarely been observed in recent years. In the 2013 sampling, the
frequency of abnormal gonads were 2.5 percent in Hamnefjärden and zero in the
reference area. No abnormalities in roach gonads were found in either area.
The trend in abundance of perch fry in the recipient was negative, due to very low
abundances both in 2012 and 2013. The average length of the fry has increased in
the long run but did not differ between the two areas in 2013.
Fyke net catch of yellow eel (Anguilla anguilla) was still quite low in the recipient
in 2013, but there was an increase in the catch of small yellow eel since year 2000.
The prevalence of swim bladder parasites (Anguillicoloides sp.) has been constant
at 50–60 percent since the parasite was established in Hamnefjärden in the late
1980's.
Gillnet surveys are performed in the spring on the open coast at the power plant to
study effects on herring and other marine species, normally appearing at relatively
low water temperatures. Interferences from grey seals (Halichoerus grypus) were
recorded in 25 percent of the fishing effort. The increase of herring that has been
observed in recent years did not continue in 2013, likely due to very low water
temperatures. The abundances of the other long term dominants such as cod (Gadus
morhua), sea scorpion (Myoxocephalus scorpius), European flounder (Platichtys
flesus) and eelpout (Zoarces viviparus) showed moderate changes.
Aqua reports 2014:4
Silver eel (Anguilla anguilla) catches increased in the reference area from 1972 until
silver eel fishing ceased in 2001. The catches decreased in the local fishery near
Simpevarp during the same period. The development in silver eel abundance since
the bottom year 1996 has, however, been positive in Simpevarp.
Species richness in soft bottom macrofauna increased strongly between 1962 and
2013 in Simpevarp as well as in the reference area. The increase was particularly
sharp in the shallow sites where total abundance also had a positive trend. In the
shallow site in Simpevarp and the deep site in the reference area, abundance was
dominated by polychaetes Marenzelleria sp. which has been introduced to the Baltic
Sea. At the two other sites, Baltic clam (Macoma balthica) was the most common
species.
Vegetation on hard bottoms is monitored on three sites in the coastal gradient of
cooling water. The coverage of filamentous green algae increased 2013 while both
coverage and spread of bladder wrack (Fucus vesiculosus) decreased when data
from the three sites were merged compared to 2012. The algal communities are
considered to have good ecological status and the studied sites are among the richest
in the

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :March 2014
Depositing date:3 February 2015
Number:2014:4
Number of Pages:70
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
ISBN for electronic version:978-91-576-9213-9
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Agrovoc terms:nuclear energy, environmental impact assessment, coastal fisheries, water, wastewater, benthic fauna, surveys, baltic sea, sweden
Keywords:Kärnkraft, Recipientkontroll, Östersjön, Kustfisk, Kylvatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2415
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2415
ID Code:11844
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:OKG AB
Deposited By: Mr Jan A Andersson
Deposited On:16 Feb 2015 11:50
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits