Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk

årsrapport för 2013

Fagerholm, Björn and Ljungberg, Peter and Wernbo, Anders (2014). Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2014:2
[Report]

[img] PDF
1MB

Official URL: http://www.slu.se/sv/bibliotek

Abstract

Kylvattenanvändningen vid Ringhals kärnkraftverk påverkar fisk- och skaldjurssamhället
i olika steg. I det första steget genom utslagning av ägg, larver och större fisk
som följer med det inkommande vattnet in i kraftverket och i ett andra steg genom
att fiskens och skaldjurens miljö påverkas av det utkommande uppvärmda vattnet.
Förekomsten av uppvärmt kylvatten vid utsläppet kan även bidra till att främmande
invasiva arter etablerar sig i kustområdet.
Under 2013 producerade Ringhals reaktorer R1, R2 och R4 elektricitet under hela
året, med avbrott för årliga revisioner och kortare driftsstopp. Ringhals reaktor R3
var avstängd en längre period under sommaren i samband med revisonen.
I kylvattenintaget utförs provtagning av fiskägg och fisklarver med Bongohåv för att
övervaka förlusterna i kraftverket. Förekomsten av rötsimpelarver (Myoxocephalus
scorpius) har minskat sedan provtagningen startade, 2013 fångades dock fler rötsimpelarver
än tidigare under provtagningsserien. Förekomsten av tejstefisklarver
(Pholis gunnellus) hade ökat något mellan 2012 och 2013. Håvning i intaget efter
juvenil fisk är till stor del fokuserad på glasål (Anguilla anguilla). Glasålen har
minskat kraftigt sedan 1980-talet. Minskningen av glasål beror på en tillbakagång i
hela regionen och inte på att förlusten i intaget har lett till en lokal påverkan.
Effekten av utgående uppvärmt kylvatten undersöks genom jämförande provfisken
i två områden som båda påverkas av kylvattnet och ett opåverkat referensområde.
Under april månad har diversiteten i fisksamhället minskat i det påverkade området,
men inte i referensområdet, sannolikt som en följd av kylvattensutsläppet. Förekomsten
av flera varmvattengynnade arter, bland annat ål (Anguilla anguilla),
strandkrabba (Carcinus maenas) och skärsnultra (Symphodus melops) visar en uppåtgående
trend i det kylvattenpåverkade området. Strandkrabba uppvisar även en
ökande trend i referensområdet. För äkta tunga (Solea solea) var däremot trenden
vikande i recipientområdet under aprilprovtagningen. Flera av de arter som gynnas
Aqua reports 2014:2
av lägre vattentemperaturer fångas i lägre antal i recipientområdet. Mest tydligt var
detta för rötsimpa (Myoxocephalus scorpius) och tånglake (Zoarches viviparus).
Av de arter som gynnas av kallare vatten visade flera vikande trender i båda områdena.
Endast skrubbskädda (Platichthys flesus) visade en ökande trend i referensområdet.
För att påvisa förekomst av främmande arter genomförs dykkartering i fem områden
utanför kraftverkets kylvattenutsläpp. Inga för regionen nya arter noterades under
2013, men tre för västkusten väletablerade främmande arter noterades. Dessa var
japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), rödalgen rödsvansing (Dasya baillouviana)
samt en brunalg, sargassosnärja (Sargassum muticum).

Authors/Creators:Fagerholm, Björn and Ljungberg, Peter and Wernbo, Anders
Title:Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk
Subtitle:årsrapport för 2013
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The use of cooling water at the Ringhals nuclear power plant affects the marine
environment. The fish and shellfish community is affected in two steps. In the first
step, fish eggs, larvae and larger fish that are transported into the nuclear power
plant with the cooling water may face unnatural mortality. In the second step the
heated water is released back into the sea, where the fish and shellfish are affected
by the increase in temperature. The presence of heated water could also contribute
to alien invasive species establishing in the coastal area.
Reactors R1, R2 and R4 at Ringhals nuclear power plant produced electricity
during the major part of the year 2013, with exceptions for the annual audits and
shorter stops in production. Reactor R3 had a longer revision during the summer.
Fish eggs and fish larvae are sampled in the incoming cooling water using a modified
Bongo net to monitor losses of eggs and larvae in the nuclear power plant. The
abundance of shorthorn sculpin larvae (Myoxocephalus scorpius) has decreased
since the sampling period started, although it is still the most abundant larvae. In
2013 more shorthorn sculpin larvae were caught than ever before in this survey.
The abundance of rock gunnel larvae (Pholis gunnellus) had increased between
2012 and 2013. To sample juvenile fish a modified Isaacs-Kidd midwater-trawl is
used. This sampling is mainly focused on glass eels (Anguilla anguilla). The abundance
of glass eels has declined strongly since the beginning of the 1980's. The decline of
the glass eel abundance is most probably due to a general decrease in recruitment
and not to a local effect caused by the nuclear power plant.
The effects of the cooling-water released into the sea are monitored by fykenet surveys
in the recipient as well as in a reference area. These areas are compared in two
seasons to reveal effects of the cooling water emissions. The diversity of the fish
community has developed differently in the two areas during the cold season, where
the recipient showed a decrease in diversity and the reference area was stable. This
Aqua reports 2014:2
Aqua reports 2014:2
is possibly an effect of the warm water emissions from the power plant. Species that
prefer warm water have been observed to concentrate in the recipient area. Eel and
shore crabs (Carcinus maenas) are two examples, which show either stable or increasing
catches in the area. Species that prefer cold water, such as shorthorn sculpin
(Myoxocephalus scorpius) and eelpout (Zoarches viviparous), were less abundant
in the recipient area.
To investigate the presence of marine alien invasive species a scuba diving survey
is conducted in five shallow areas in a gradient from the outlet of cooling water. No
new species were found in the 2013 survey, but three species already established on
the Swedish west coast were found. The species found were the japanese oyster
(Crassostrea gigas), one species of red algae Dasya baillouviana and one brown
algae, japanese wireweed (Sargassum muticum).

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :March 2014
Depositing date:3 February 2015
Number:2014:2
Number of Pages:44
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9209-2
Language:Swedish
Additional Information:Årlig miljökontroll utanför kärnkraftsverk. Dess påverkan på det omkringliggande havet kontrolleras med återkommande provfisken, dyktransekter och yngelhåvning.
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 203 Mechanical Engineering > Energy Engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Fish and Wildlife Management
Agrovoc terms:fishes, aquatic communities, net fishing, coastal waters, nuclear energy, environmenatl impact, surveys, sweden, kattegat
Keywords:recipientkontroll, ringhals kärnkraftverk, provfiske, glasål, fisklarver, ryssja, yngeltrål, kylvattensutsläpp, kontrollprogram, främmande arter, dyktransekt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2376
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2376
Alternative URL:http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/publikationer/Aquarapporter/2014/ringh%20aqua%20rep%202014-2.pdf
ID Code:11845
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Ringhals AB
Deposited By: Biolog Björn Fagerholm
Deposited On:05 Feb 2015 14:39
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21
Project info:
Name:Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk.
Acronym:Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk.
ID:Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk.
Programme:Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk.

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits