Home About Browse Search
Svenska


Kostnader och lönsamhet för odling av energigräs på marginell jordbruksmark

Rosenqvist, Håkan and Nilsson, Daniel and Bernesson, Sven (2014). Kostnader och lönsamhet för odling av energigräs på marginell jordbruksmark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 073
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I Sverige finns idag stora arealer jordbruksmark som inte används för produktion av livsmedel eller foder. En stor del av dessa arealer finns på s.k. marginalmarker, dvs. på små oregelbundna fält eller på fält med sämre bördighet. Även vändtegar och kantzoner kan anses vara en typ av marginalmark, bl.a. beroende på att avkastningen ofta är lägre än på övriga delar av fältet.
Behovet av förnybara och koldioxid-neutrala bränslen förväntas öka starkt i framtiden. Energigräs, exempelvis rörflen (Phalaris arundinacea L.), kan t.ex. användas som fastbränsle i form av balar eller pellets. Dessutom är energigräs i form av olika vallblandningar lämplig för produktion av biogas.
Syftet med projektet var att beräkna kostnaderna och lönsamheten för odling av energigräs på marginell jordbruksmark. Ett av målen var att påvisa vilka typer av marginalfält, skördesystem och regioner som har störst potential för konkurrenskraftig odling av energigräs. Det ekonomiska värdet av minskat växtnäringsläckage vid odling av energigräs, och energibehovet i form av dieselbränsle, har också beräknats.
De typer av marginalfält som ingick i studien var vändtegar, kantzoner, små oregelbundna fält samt fält med låg bördighet. Jämförelser gjordes med s.k. "normala" fält, dvs. fält med genomsnittlig avkastning och en areal på 5,0 ha, samt med s.k. "stora" fält på 15,0 ha. För att spegla regionala skillnader i Sverige, har beräkningar gjorts utifrån odlingsförutsättningarna i Svalövs, Ronneby, Vingåkers och Skellefteå kommuner. Lönsamheten för rörflen och vall jämfördes med lönsamheten för vårkorn, höstvete och träda. Känslighetsanalyser har gjorts för varierande produktpriser, halverade maskin- och arbetskostnader, olika maskinstorlekar ("större" och "mindre" maskiner), beaktande av det ekonomiska värdet av minskat växtnäringsläckage, hantering av biogasgrödan som rundbalar eller med hjälp av hackvagn, användning av färskt respektive lagrat (ensilerat) gräs för biogasproduktion, m.m.
De viktigaste slutsatserna i projektet var:
* Det var inte lönsamt att odla energigräs i form av rörflen (till fastbränsle) eller vall (till biogas) på de studerade marginalmarkerna. Träda hade i samtliga fall en bättre lönsamhet, även jämfört med t.ex. vårkorn.
* Produktion av rörflen som fastbränsle hade högre lönsamhet än produktion av vall för framställning av biogas. För biogasvallen förbättrades resultatet betydligt när grödan användes som biogassubstrat direkt utan föregående lagring.
* När hänsyn togs till miljönyttan i form av minskat växtnäringsläckage, blev det ett positivt ekonomiskt netto för samtliga alternativ med rörflen. Även för vall till biogas blev lönsamheten betydligt bättre.
* Större maskiner gav lägre kostnader än små maskiner för alla undersökta grödor, kommuner och fälttyper, alltså även på små och oregelbundna fält. Detta gällde under förutsättning att maskinernas årliga utnyttjningstid var hög.
* Generellt var kostnaderna (uttryckt i kr per MWh energigräs) högst för fälttypen vändtegar, medan lönsamheten (uttryckt i kr per ha) var sämst för små oregelbundna fält.
* Skillnaderna i lönsamhet mellan de olika kommunerna var stor, vilket kan förklaras av stor spridning i avkastningsförmåga och geografiska förutsättningar (fältstorlek m.m.).
* Dieselbehovet i relation till energiutbytet per hektar var 1-4 % för rörflen och 4-10 % för vall (gällde för Svalöv).

Authors/Creators:Rosenqvist, Håkan and Nilsson, Daniel and Bernesson, Sven
Title:Kostnader och lönsamhet för odling av energigräs på marginell jordbruksmark
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In Sweden, there are large areas of agricultural land that are not used for the production of food and feed. A large part of this area constitutes of so-called marginal agricultural land, i.e. small and irregular-shaped fields and fields with less fertile soils. Headlands and border strips can also be regarded as marginal land, as the crop yield normally is lower on these areas in comparison to other parts of the field.
The demand for renewable and carbon dioxide neutral fuels is expected to increase in the future. Energy grasses, for example reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) (RCG), can be used to produce solid fuels in the form of bales or pellets. Other energy grasses such as ley can be used to produce biogas.
The purpose of this study was to analyse the costs and economic profitability of producing energy-grass fuels on marginal agricultural land in Sweden. One objective was to assess which types of marginal fields, harvest systems and regions that have the best possibility for competitive production of energy grass. The economic value of reduced nutrient leakage, and the energy demand in the form of diesel fuel, was also evaluated.
Small and irregular-shaped fields, fields with less fertile soils, headlands and border strips were included, all located in four different regions (the municipalities of Svalöv, Ronneby, Vingåker, Skellefteå), representing different cultivation conditions. These fields were compared to ‘normal' fields, i.e. fields with an average yield and an acreage of 5,0 ha, and ‘large' fields, i.e. fields with an acreage of 15,0 ha. The economic profitability of RCG and ley was compared with the profitability of fallow land and the cultivation of winter wheat and spring barley. Sensitivity analyses were performed regarding varying product prices, halved machinery and labour costs, different machinery sizes (‘small' or ‘large' machines), taking the economic value of reduced nutrient leakage into account, harvesting of the biogas crop as bales or with a direct chopping waggon, use of fresh or stored grass for biogas production, etc.
The most important conclusions were:
* The cultivation of RCG and ley had a negative net economic gain for all marginal field categories and locations. Fallow had a higher economic competitiveness than both RCG and ley for all marginal field categories and locations, also compared with spring barley.
* RCG used as a solid fuel in boilers generally had a higher competitiveness than ley for biogas. However, when the ley was used fresh without storage, its competitiveness improved considerably.
* Taking the economic value of reduced nitrogen leakage into account, the economic profitability was positive for all RCG alternatives. Also for ley to biogas, the profitability was improved considerably.
* 'Large' machines resulted in lower costs than 'small' machines for all studied crops, regions and field types, including small and irregular-shaped fields. However, a prerequisite was that the annual machinery usage was at a high level.
* Generally, the costs in SEK/MWh were highest for headlands, while the economic profitability in SEK/ha were lowest for small and irregular-shaped fields.
* The economic profitability differed considerably between the locations, mainly as a result of the differences in yields and geographical conditions (field area, etc.).
* The use of diesel fuel, in relation to the energy harvest per hectare, was 1-4% for RCG and 4-10% for ley (Svalöv).

Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2014
Number:073
Number of Pages:102
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-9406
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P05 Energy resources management
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:phalaris arundinacea, fuel crops, grasses, marginal land, profitability, costs, sweden
Keywords:Kostnader, lönsamhet, energigräs, bioenergi, marginalmark, costs, profitability, energy grass, bioenergy, marginal land
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2377
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2377
ID Code:11857
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:06 Feb 2015 13:47
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits