Home About Browse Search
Svenska


Mer bioenergi i Blekinge

uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan

Nilsson, Daniel (2014). Mer bioenergi i Blekinge. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 071
[Report]

[img] PDF
961kB

Abstract

Länsstyrelsen i Blekinge har, liksom övriga länsstyrelser i landet, tagit fram en klimat- och energistrategi för länet. Syftet med strategierna är att förverkliga de nationella energi- och klimatmålen på regional nivå. Blekinges långsiktiga mål till år 2050 ligger i linje med den svenska klimatvisionen, d.v.s. inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. I strategin finns också delmål, bl.a.: ”Blekinge har gått från 60 % till 80 % förnybar energi … år 2020”. För att nå delmålen, kommer olika handlingsplaner att tas fram. En av handlingsplanerna har som syfte att öka användningen av bioenergi i länet. För att färdigställa handlingsplanen behövde några frågor utredas ytterligare, och avsikten med denna studie var därför att komplettera och uppdatera de underlag som har tagits fram tidigare. Analyserna gjordes i ett tidsperspektiv fram till år 2020, med 2010 som referensår.
Den slutliga energianvändningen i Blekinge under år 2010 var ca 7 500 GWh. Närmare 60 % av detta var förnybar energi, varav biobränslena svarade för 41 procentenheter, främst i form av avlutar och trädbränslen. Användningen av icke förnybara bränslen var 1 400 GWh inom transportsektorn, 900 GWh för generering av värme och processånga, samt 600 TWh i form av el. All icke förnybar energi kommer inte att ersättas av enbart biobränslen, men dessa kommer att utgöra en viktig del.
Uttaget av primära skogsbränslen kan troligen fördubblas på längre sikt, från dagens nivå på 140-200 GWh per år. Restprodukter från länets träindustri har begränsade möjligheter att öka sin tillförsel av bioenergi, utöver den mängd briketter som redan produceras. Produktionen av restvärme är stor, bl.a. från massaindustrin, men det är okänt hur stor den realiserbara använd-ningspotentialen är, bl.a. med tanke på restvärmens temperatur. Odlingen av energigrödor är försumbar i länet idag, och det är tveksamt om de kommer att spela någon större roll fram till år 2020, åtminstone så länge som deras ekonomiska konkurrenskraft är relativt svag. Även användningen av restprodukter från jordbruket, såsom halm och sockerbetsblast, är mycket begränsad idag, även om den möjliga potentialen är relativt stor, totalt ca 40 GWh/år. Den fysiska potentialen för biogas från gödsel är i storleksordningen 80 GWh/år. Restprodukter från livsmedelsindustrin har en biogaspotential på minst 30 GWh/år, avloppslam ca 8 GWh/år och matavfall ca 13 GWh/år. Alger och annan biomassa från havet bedömdes inte vara intressanta att använda i ett 2020-års-perspektiv.
Nationella styrmedel och regelverk har stor betydelse för hur snabb omställningen blir till ett fossilfritt och mer biobränslebaserat energisystem. Regionala och lokala aktörer kan påverka genom mål och åtgärder som primärt är inriktade på att minska det potentiella behovet av energi, t.ex. genom energieffektiviseringar, satsningar på elfordon och spårbunden trafik, m.m. För att ersätta resterande användning av fossila bränslen, bör man i Blekinge göra sär-skilda insatser för att exempelvis öka produktionen och användningen av biogas; en stor rå-varupotential finns t.ex. i Sölvesborgs kommun. Industrins användning av fossila bränslen är förhållandevis stor, och riktade insatser behövs för att identifiera användare och föreslå plats-specifika konverteringsmöjligheter. Utredningar bör göras för att ta reda på vilka kvantiteter, kvaliteter (temperatur) och avsättningsmöjligheter det finns för restvärmen i länet. Även möjligheterna för småskalig kraftvärme behöver undersökas. För att påskynda utbyggnaden av infrastruktur för laddning och bränsledistribution, och även föregå som goda exempel, bör offentliga aktörer gå över till fossilfria fordonsflottor; gasbilar och laddhybrider som går på biodrivmedel och el framstår som intressanta alternativ. Generellt behöver man i länet skapa forum och nätverk så att presumtiva producenter och användare av bioenergi kan mötas.

Authors/Creators:Nilsson, Daniel
Title:Mer bioenergi i Blekinge
Subtitle:uppdatering och komplettering av underlag till handlingsplan
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The County Administrative Board of Blekinge, as well as all other County Administrative Boards in Sweden, has compiled a climate and energy strategy for the county. The aim is to implement the governmental climate and energy strategies on a regional level. The long-term goal of the strategy for Blekinge is in accordance with the Swedish climate vision, i.e. no net emissions of greenhouse gases in the year 2050. In the strategy, there are also some interim targets, i.e. “Blekinge has moved from 60% to 80% renewable energy …in 2020”. To reach the interim targets, different action plans will be published. One of the action plans will aim at increasing the use of bioenergy. In this project, supplementary and up-dated information was provided to complete this action plan, and possible goals and measures were discussed. The analyses were carried out in a 2020-year perspective, with the year 2010 as a reference year.
The energy use in Blekinge in 2010 was about 7 500 GWh. Almost 60% of this amount originated from renewable sources, of which 41 percentage points were biofuels, mainly in the form of black liquor and wood fuels. The use of non-renewable fuels was 1 400 GWh in the transport sector, 900 GWh for generation of heat and steam, and 600 GWh in the form of electricity. Although the non-renewable fuels will not be replaced by biofuels solely, these will still play an important role in the future energy system.
The harvest of primary forest fuels can most likely be doubled in the long-term, from the current level of 140-200 GWh/year. The potential production of biofuels from waste products in the wood industries is limited, except for the quantity of briquettes already produced at present. The production of waste heat, e.g. from the pulp industry, is considerable, but its potential for use is not known. The cultivation of energy crops is negligible, and these crops will probably not play a significant role up to the year 2020 as their economic competitiveness is weak. Furthermore, the current use of waste products from agriculture, such as straw and sugar beet tops, is very limited, although the potential is considerable; totally about 40 GWh/year. The physical potential for the production of biogas from manure is about 80 GWh/year. Waste products from the food industry have a biogas potential of at least 30 GWh/year, sewage sludge about 8 GWh/year, and food wastes about 13 GWh/year. Algae and other biomass from the sea were considered not to be competitive in a 2020-year perspective.
Governmental incentives and regulations have a crucial influence on the conversion rate from a fossil-based energy system to a more biofuel-based energy system. Regional and local actors in Blekinge can help by compiling strategies primarily aimed at reducing the potential need of energy, e.g. via energy saving projects and investments in electric-driven vehicles and railbound traffic. In order to reduce the remaining use of fossil fuels, one interesting bioenergy alternative for the county is biogas; there is, for example, a large biogas raw material potential in the municipality of Sölvesborg. The use of fossil fuels is large in industry, and there is a need to identify users and suggest local-specific non-fossil solutions. Investigations should be carried out to estimate the quantities, qualities (temperature) and marketing possibilities for waste heat. The possibilities of establishing small-scale combined heat and power plants in Blekinge should also be investigated. To expedite the build-up of infrastructure for charging of electric-driven vehicles, and for biofuel distribution systems, the public sector should change to fossil-free vehicle fleets; biogas-driven and charge hybrid vehicles are interesting alternatives. In general, the creation of fora and networks so that presumptive biofuel producers and users can meet, should be encouraged.

Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2014
Depositing date:10 February 2015
Number:071
Number of Pages:63
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-9406
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P05 Energy resources management
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 203 Mechanical Engineering > Energy Engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
Agrovoc terms:bioenergy, biofuels, energy policies, sweden
Keywords:Bioenergi, Handlingsplan, Energistrategi, Blekinge
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2417
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2417
ID Code:11872
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
External funders:Länsstyrelsen i Blekinge län
Deposited By: Daniel Nilsson
Deposited On:17 Feb 2015 12:22
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits