Home About Browse Search
Svenska


BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet

Björkholm, Anna-Mia and Olsson, Marie E. (2011). BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:36
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

BRC är en förkortning för British Retail Consortium, som är en branschorganisation för de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien. BRC står bakom BRC Global Standard for
Food Safety, den globala standarden för livsmedelssäkerhet. Man kan se standarden som en checklista över vad som är viktigt i en livsmedelsindustri. Standarden ger svar på vad man behöver tänka på, och vilka faktorer man måste styra korrekt för att kunna tillverka och leverera produkter
som är säkra och uppfyller lagkrav. Det är även möjligt att certifiera sig mot standarden.

EU:s livsmedelsförordning slår fast att alla som på något sätt hanterar livsmedel skall arbeta enligt produktsäkerhetssystemet HACCP. HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Point (Faroanalys
och kritiska styrpunkter) och syftar till att hitta kritiska ställen i produktionen, samt styra dessa på
bästa sätt. Den globala standarden för livsmedelssäkerhet bygger på HACCP.

Kraven i den globala standarden för livsmedelssäkerhet är uppdelade i sju avsnitt. Utöver dessa finns
avsnitt som ger en bakgrund samt beskriver dess omfattning och uppbyggnad. Ledningssystem består av olika element – man måste inventera nuläget, ha visioner om målen, planera, genomföra och styra, följa upp och förbättra. Det är en ständigt pågående process som tar mycket tid och kraft
att starta upp.

Rapport är ett resultat av projektet ”Kvalitets- och livsmedelssäkerhet för att möta marknadens
krav/utbildningsmoduler” som har utförts inom ramen för Tillväxt Trädgård.

Authors/Creators:Björkholm, Anna-Mia and Olsson, Marie E.
Title:BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

BRC stands for British Retail Consortium, a trade association gathering the largest retailers in the UK.
BRC is behind the BRC Global Standard for Food Safety. The standard can be viewed as a checklist of what is important in a food industry. The standard tells you what needs to be considered and what factors must be controlled properly in order to manufacture and deliver products that are safe and
meet legal requirements. It is also possible to certify according to the standard.

EU food regulation states that any person who in any way handles food shall work according to the product safety system HACCP. HACCP stands for Hazard Analysis Critical Control Points and aims to find critical points in the production line and to control them the best way possible. The Global Standard for Food Safety is based on HACCP.

The requirements of the global standard for food safety are divided into seven sections. In addition there are sections that provide background information and describe the scope and structure. Management systems consist of various elements - you have to investigate the current situation,
show visions of what you want to accomplish, plan, implement and manage, monitor and improve. This is an ongoing process that takes considerable time and effort to launch.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Depositing date:13 February 2015
Number:2011:36
Number of Pages:17
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-86373-87-0
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:D Administration and legislation > D50 Legislation
Q Food science > Q03 Food contamination and toxicology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:food safety, foods, haccp, standards, food industry, regulations, process control, quality controls, quality assurance, production controls
Keywords:Livsmedelssäkerhet, Certifiering, British Retail Consortium
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2422
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2422
ID Code:11886
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
External funders:European Commission - Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling and Hushållningssällskapet Kristianstad and LRF/GRO
Deposited By: Professor Marie E. Olsson
Deposited On:18 Feb 2015 11:54
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits