Home About Browse Search
Svenska


Salladslök

ny lök med mervärde

Olsson, Marie and Nordmark, Lotta and Mogren, Lars and Gustavsson, Karl-Erik and Andersson, Staffan (2014). Salladslök. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:9
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

De senaste åren har färdigförpackade asiatiska bladgrönsaker introducerats på den svenska marknaden med stor försäljningsframgång. Konsumenter efterfrågar nya produkter som är fräscha, har ett attraktivt utseende samt kräver lite tillagningstid. På den svenska marknaden finns idag endast ett begränsat utbud av löksorter, även om sortimentet har ökat under senare år. Med det ökande intresset för andra länders matkulturer finns det potential för ett ökat användande av salladslök även i Sverige.
Detta projekt har haft som målsättning att utveckla nya lökprodukter för svensk produktion med god kvalitet. Nya sorters lök av salladslök har provodlas under olika tider på säsongen, och kvalitet och hållbarhet har därefter testas, liksom olika typer av förpackningar. Vidare var även målsättningen att undersöka resultat på ogräsförekomst samt avkastning och kvalitet av olika sorters salladslök vid sådd i en kommersiell odling med de odlingsmetoder som praktiseras.
Olika sorters salladslök (Allium fistulosum) odlades i ett fältförsök på Torslunda försöksstation (SLU), Öland. År 2008 odlades sorterna ’Ishikura improved’, ’Summer’, ’Kujo’, ’Red Beard’ och ’White Ishikura’ med sådd i högsommaren och skörd på hösten. År 2009 odlades sorterna ’Ishikura improved’, ’Summer’, ’Kujo’, ’Red Beard’, ’Evergreen’, ’Fuyuyo’, ’Shandong’, ’Parade’, ’Performer’ samt ’Tycoon’ F1 med sådd på våren och skörd på sommaren. Salladslök direktsåddes i maj 2010 i en kommersiell odling. I försöket såddes sorterna ’Parade’, ’Totem’, ’Kaigaro’, ’Tycoon’, ’Apache’ samt ’Ishikura White’ samtidigt för att bedöma sortskillnader med avseende på uppkomst och ogräskonkurrens.
Försöket var både 2008 och 2009 indelat i tre block, och med slumpvis fördelning av parcellerna i blocken. Sådd skedde med såmaskin, med enradigt såband, vilket satte begränsningar för planttätheten 2008, och med treradigt såband 2009. Radavståndet var 50 cm. 2010 var utsädesmängden kalibrerad till 100-120 frön per löpmeter. Försöken gödslades efter jordanalys med mängd efter behov. Försöket skördades 2008 den 8:e oktober och 2009 7:e juli för hand, och avkastning per löpmeter registrerades. Utvalda sorter paketerades och hållbarheten vid lagring i kylrum följdes. 2010 skördades försöket efter 13 veckors kulturtid.
De olika undersökta sorterna av salladslök gav olika resultat i uppkomst, tillväxt och skörd. 2008 gav ’Kujo’, följt av ’White Ishikura’ störst skördad totalvikt, men skillnaden mellan sorterna var mindre för den rensade skörden. Andel rensad skörd av totalvikt var 52,8 % för ’White Ishikura’, 53,1 % för ’Ishikura improved’, 51,3 % för ’Summer’, 48,0 % för ’Kujo’ och 58,8 % för ’Red Beard’. Vid skörden 2009 var totalvikten mellan 0,10 och 0,57 kg per löpmeter. ’Ishikura improved’ hade störst rensad skörd med 0,42 kg/löpmeter, vilket motsvarar 74,7 % av den totala vikten. Den rensade vikten av ’Kujo’ var 0,31 kg/löpmeter och av ’Performer’ 0,35 kg/löpmeter, vilket motsvarar 71,5 % respektive 74,7 % av den totala vikten. Härdighet och lagringsegenskaper var goda, med minst en veckas hållbarhet. På fält med god bördighet och inte alltför stort ogrästryck, går det att producera salladslök med direktsådd.

Authors/Creators:Olsson, Marie and Nordmark, Lotta and Mogren, Lars and Gustavsson, Karl-Erik and Andersson, Staffan
Title:Salladslök
Subtitle:ny lök med mervärde
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

During recent years pre-packed Asian leafy vegetables been introduced to the Swedish market, and have been a great sale success. Customers demand new products which are fresh, have an attractive appearance, and will need a minimum of preparation before the meal. On the Swedish market there is today a limited assortment of onion products, even though this has increased during recent years. With the increasing interest for food culture of other countries, there should be a potential to increase the use and sales of green onion also in Sweden.
The aim of this project has been to develop new onion products of good quality. Cultivation of new varieties of green onion has been tested during different parts of the season, and quality and shelf life have thereafter been investigated, as well as different types of packaging. Further, the aim was also to investigate the result on weed occurrence, yield and quality when green onion was sown directly in the field at a commercial farm. Common practise is to use onion transplants.
Different cultivars of green onion (Allium fistulosum) were grown at Torslunda research station, Öland, Swedish University of Agricultural Sciences. 2008 the cultivars ’Ishikura improved’, ’Summer’, ’Kujo’, ’Red Beard’, and ’White Ishikura’ were sown in mid summer and harvested in autumn. 2009 the cultivars ’Ishikura improved’, ’Summer’, ’Kujo’, ’Red Beard’, ’Evergreen’, ’Fuyuyo’, ’Shandong’, ’Parade’, ’Performer’ and ’Tycoon’ F1 were sown in spring and harvested in the mid summer. Green onion was also sown at a commercial farm 2010, and the cultivars ’Parade’, Totem’, ’Kaigaro’, ’Tycoon’, ’Apache’ and ’Ishikura White’ were used. The differences in emergence and weed occurrence were monitored.
The field trials were for both years 2008 and 2009 organised in a randomized three block design. Sowing was made with a sowing machine, and a one-row sowing band, which set limitations for the seed density the year 2008, and with a three-row band 2009. The space between rows was 50 cm. 2010 there was 100-120 seeds per meter. The field trials were fertilized after soil analysis. The trials were harvested manually on October 8th 2008, and July 7th 2009, and the yield per meter was determined. Selected cultivars were packed, and the shelf life during storage monitored. 2010 the trial was harvested after 13 weeks of cultivation.
The investigated cultivars of green onion gave different results in emergence, growth and harvest. 2008 ‘Kujo’, followed by ‘White Ishikura’ gave the highest total weight, though the difference was less after unusable parts had been sorted out. After sorting, 52.8 % was left for ’White Ishikura’, 53.1 % for ’Ishikura improved’, 51.3 % for ’Summer’, 48.0 % for ’Kujo’ and 58.8 % for ’Red Beard’. At harvest 2009 the total weight varied between 0.10 and 0.57 kg per meter. ’Ishikura improved’ had the highest yield with 0.42 kg/meter, which was 74.7 % of the total weight. The yield of ’Kujo’ was 0.31 kg/meter and of ’Performer’ 0.35 kg/meter, which was 71.5 % and 74,7 %, respectively, of the total weight.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2014
Depositing date:13 February 2015
Number:2014:9
Number of Pages:26
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-87117-70-1
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F30 Plant genetics and breeding
F Plant production > F62 Plant physiology - Growth and development
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:allium fistulosum, varieties, field experimentation, crop yield
Keywords:Salladslök, Fältförsök, Skördeutbyte
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2427
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2427
ID Code:11892
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Deposited By: Professor Marie E. Olsson
Deposited On:19 Feb 2015 15:32
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits