Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö

årsrapport för 2013

Ljungberg, Peter and Fagerholm, Björn (2014). Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2014:3
[Report]

[img] PDF
654kB

Official URL: http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska...

Abstract

Sedan 1983 övervakas fisksamhället utanför pappersmassafabriken Södra Cell
Värö. Undersökningarna utförs genom provfiske med bottentrål i det havsområde
där processvattnet strömmar ut (recipient). För att kunna göra relevanta tidsserieanalyser
utförs även motsvarande provtagning i ett opåverkat område (referens).
Årets fångst har främst dominerats av unga individer av olika torsk- och plattfiskarter.
De vanligaste förekommande arterna i fisket är sandskädda och vitling. Flera av arterna
har visat stigande antal sedan provtagningarna startade, särskilt i recipienten. Fjärsing,
tungevar, svart smörbult, simkrabba och krabba har ökat i båda områdena. Kolja
och slätvar har ökat i recipienten, men ingen trend har kunnat urskiljas i referensområdet
för dessa arter. Till de arter som minskat i antal hör rödspätta och bergtunga,
som båda visar en nedåtgående trend i referensområdet. Sett till den senaste
tioårsperioden har torsk och rödspätta minskat i båda områdena. Sedan provfiskets
början har artrikedomen ökat i båda områdena. Undersökningarna kunde inte påvisa
någon negativ effekt på fisk till följd av Södra Cell Värös utsläpp.
Uppvandringen av ålyngel i Viskan har dokumenterats med hjälp av fällor i åmynningen
sedan 1971. Även om fångsten under säsongen 2013 var den högsta på åtta
år så har det skett en stark nedgång i uppvandringen av ål sedan mitten av sjuttiotalet.
Nedgången i Viskan har följt de trender som setts på andra platser i Europa och den
bedöms inte ha något samband med verksamheten vid Södra Cell Värö.
För att undersöka bottenförhållandena och djurlivet på och i anslutning till utsläppstuben
har området filmats varje höst med en fjärrstyrd undervattensfarkost,
en så kallad sjöuggla. Havsbotten i anslutning till tuben visade inte några tydliga
tecken på syrebrist i årets filmning och djurlivet var inte förändrat jämfört med
tidigare år.

Authors/Creators:Ljungberg, Peter and Fagerholm, Björn
Title:Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö
Subtitle:årsrapport för 2013
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The impact by the Södra Cell Värö pulp mill on the local fish community has been
monitored since 1983. The waste water discharge area along with an undisturbed
reference area is annually surveyed using bottom trawl.
The catch is dominated by juvenile individuals of several gadioid (Gadidae) and
flatfish (Pleuronectidae) species. The most common species in the survey are dab
(Limanda limanda) and whiting (Merlangius merlangus). The trend with increasing
catches observed in recent years has been changed. During the last decade there
have been more species associated with decreasing catches than with increasing
catches. Greater weever (Trachinus draco), scald fish (Arnoglossus laterna), black
goby (Gobius niger), swimming crab (Liocarcinus sp.) and edible crab (Cancer
pagurus) are however species that have increased in both areas on a longer term.
Haddock (Melanogrammus aeglefinus) and brill (Scophthalmus rhombus) have increased
in the recipient area, but no trend has been observed on the reference area.
Plaice (Pleuronectes platessa) and lemon sole (Microstomus kitt), however, have
had no trend in the recipient but have decreased in the reference area. Atlantic cod
(Gadus morhua) has decreased in both areas over the last decade. Since the beginning
of the survey period, species diversity in the catch increased in both the recipient
and the reference area. Based on these studies, no clear negative effect on fish could
be identified due to emissions from Södra Cell Värö.
Upstream migration of young eels (Anguilla anguilla) in the river Viskan has been
documented annually by means of traps in the river mouth. A strong decline has
occurred since the beginning of sampling in the late 1970's, whereas the recorded
number of eels sampled during 2013 was the highest in eight years. The decline has
followed trends seen elsewhere in northern Europe and is not believed to have any
correlation with the activities at Södra Cell Värö.
The area next to the outlet tube has been filmed every fall with an ROV (remotely
operated underwater vehicle) in order to investigate the sediment conditions and the
surrounding animal life. The seabed close to the tube showed no obvious sign of
hypoxia in this year’s filming and the animal life was normal.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :February 2014
Depositing date:February 2015
Number:2014:3
Number of Pages:25
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
ISBN for electronic version:978-91-576-9210-8
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:fishes, benthic environment, fauna, population dynamics, monitoring, environmental impact, sweden
Keywords:Evironment monitoring, Paper industry, Fishery, Elvers, Viskan, Eel, river
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2419
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2419
ID Code:11895
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Södra skogsägarna / Södra Cell AB
Deposited By: Biolog Björn Fagerholm
Deposited On:17 Feb 2015 14:12
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits