Home About Browse Search
Svenska


Återetablering av vandrande storöring i övre Österdalälven

en genetisk utvärdering av utsättningar av Siljansöring i biflödet Fjätälven

Dannewitz, Johan and Palm, Stefan and Prestegaard, Tore and Spånberg, Evert and Östergren, Johan (2014). Återetablering av vandrande storöring i övre Österdalälven. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2014:9
[Report]

[img] PDF
10MB

Abstract

Syftet med denna studie var att göra en genetisk kartläggning av öringen i Österdalälven, samt att utvärdera ett projekt med målsättningen att återintroducera Siljansöring i de övre delarna av Österdalälven genom utsättningar av främst befruktad rom i biflödet Fjätälven. Resultaten är baserade på DNA-analyser av s.k. mikrosatellitmarkörer och visar på en påtaglig populationsstruktur i området. Mer eller mindre tydliga genetiska skillnader observerades mellan i princip samtliga analyserade stickprov av naturligt förekommande öring från området. Sammanfattningsvis bildar öringen i Storån (en av Österdalälvens huvudsakliga tillflöden) en genetiskt distinkt grupp, likaså den i biflödet Grövlan, medan öringen i biflöden längre nedströms i Österdalälven, som Sörälven, Fjätälven och Krypån, bildar en tredje grupp med mindre tydliga genetiska skillnader sinsemellan. Den storvuxna, vandrande öring som hålls på odlingen i Särna och som benämns Siljansöring avvek genetiskt från samtliga stickprov av naturligt förekommande öring i övre Österdalälven med biflöden. Detta gjorde det möjligt att utvärdera utsättningarna i biflödet Fjätälven med hjälp av genetiska analyser. Förekomst av återvändande vuxna individer med genuppsättningar typiska för Siljansöring visar att den utsatta fisken överlevt i området och att andelen storvuxen, vandrande öring successivt har ökat i Fjätälven sedan utsättningarna påbörjades. Den utsatta öringen nyttjar sannolikt Trängslets regleringsmagasin som uppväxtområde. Analyser av datorsimulerade individer av olika ursprung visar vidare att det i framtiden finns möjlighet att studera den utsatta Siljanöringens reproduktiva framgång i Fjätälven, samt utreda i vilken grad stammarna hybridiserar. Analys av storvuxna öringar från andra delar av Österdalälven visar att det även finns en annan storvuxen, vandrande öring naturligt i området, som sannolikt nyttjar främst biflödena Sörälven och Krypån som lekområden. Denna öring påminner genetiskt om den odlade Siljansöring som satts ut i Fjätälven, även om vissa skillnader finns. Det är osäkert om denna stam är att betrakta som en rest av den öring i Österdalälven som innan vattenkraftsutbyggnaden nyttjade Siljan som uppväxtområde, eller om den utgör en storvuxen öringstam som hela tiden nyttjat andra områden längre uppströms under uppväxtfasen (som t.ex. Idresjön och Särnasjön). Resultaten pekar på en påtaglig populationsstruktur i övre Österdalälven, och det kan inte uteslutas att öring från olika populationer anpassats genetiskt till lokala miljöbetingelser. Öringen i området bör därför förvaltas lokalt, vilket bl.a. innebär att utsättningar av främmande öringstammar inte bör ske, och eventuella förflyttningar av öring inom området bör genomföras med hänsyn till den populationsgenetiska struktur som föreligger.

Authors/Creators:Dannewitz, Johan and Palm, Stefan and Prestegaard, Tore and Spånberg, Evert and Östergren, Johan
Title:Återetablering av vandrande storöring i övre Österdalälven
Subtitle:en genetisk utvärdering av utsättningar av Siljansöring i biflödet Fjätälven
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The aim of this genetic study was to identify genetic variation within and between trout populations in the river Österdalälven. Another aim was to evaluate a restoration project with the goal of reintroducing a large, migratory trout from Siljan in the upper reaches of Österdalälven by releases of fertilized eggs in the tributary Fjätälven. This migratory strain has historically utilized the upper parts of Österdalälven for reproduction but disappeared from the area when the river was exploited with hydropower stations and dams in the 1960’s. The strain has since then been kept as a hatchery strain and managed through lake-ranching in lake Siljan. Results are based on analysis of microsatellite genetic markers and show a substantial population structure in the area. More or less clear genetic differences were observed between virtually all analyzed samples of naturally occurring trout. In summary, the trout in Storån (one of the main tributaries situated far upstream in Österdalälven) form a genetically distinct group, as well as trout from the closely situated tributary Grövlan, while the trout in tributaries further downstream in Österdalälven, including the rivers Sörälven, Fjätälven and Krypån, form a third group. The migratory Siljan trout of hatchery origin diverged genetically from all samples of naturally occurring trout in the upper parts of Österdalälven. This made it possible to evaluate the success of the reintroduction program in Fjätälven by means of genetic analysis. Presence of returning adult individuals with genetic characteristics typical for the Siljan strain indicates that the stocked fish have the ability to survive in the area, and the results show that the proportion of large, migratory adults has increased gradually in Fjätälven since the stocking program was initiated. Analyses of computer simulated individuals of different origins show that it is possible to study reproductive success of the released Siljan trout in the future, and to investigate the extent of hybridization between introduced and naturally occurring trout. Analysis of large adult trout from other parts of Österdalälven indicates that there is also a native, large migratory trout strain present in the area, which probably uses mainly the tributaries Sörälven and Krypån for reproduction. This trout shows genetic similarities with the Siljan strain stocked in Fjätälven, although some differences exist. It is uncertain whether this native strain is a remnant of the trout in Österdalälven that utilized Siljan for feeding migrations before the river was exploited by hydropower, or if it represents a separate strain that used other areas further upstream in the system during the migratory growth phase (e.g. Idresjön and/or Särnasjön). The results revealed a clear population genetic structure in the upper parts of Österdalälven, and it cannot be excluded that trout from different areas/populations have become genetically adapted to local environmental conditions. Trout in the area should therefore be managed locally, and it is recommended that releases of foreign trout strains should not occur, and any movements of trout within the area should be

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2014
Number:2014:9
Number of Pages:33
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9245-0
ISBN for electronic version:978-91-576-9240-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Genetics (medical genetics to be 30107 and agricultural genetics to be 40402)
Agrovoc terms:fishes, salmo trutta, trout, population genetics, genetic variation, surveys, sweden
Keywords:genetisk kartläggning, öring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2432
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2432
ID Code:11913
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Feb 2015 08:05
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits