Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk

årsrapport för 2013

Adill, Anders and Heimbrand, Yvette and Sevastik, Alf (2014). Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2014:5
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

I rapporten redovisas resultaten av undersökningarna inom recipientkontrollprogrammet i Forsmark under 2013. Den planerade effekthöjningen av kraftverket påbörjades under 2013 för Forsmark 2 och ledde till ökad genomströmning av kylvatten. Förlusterna i silstationen dominerades under våren av storspigg (Gasterosteus acelatus). Mest förekommande art under höstprovtagningen var strömming (Clupea harengus), främst årsyngel, som indikerar rekryteringsframgång för strömming i Forsmarksområdet. Mängden ål (Anguilla anguilla) i proverna under hösten var lägre än på många år, men likt tidigare bestod förlusterna huvudsakligen av blankålar. Vid provfiskena i Biotestsjön fångades stora mängder abborre (Perca fluviatilis) och mört (Rutilus rutilus) under våren, vilket visar på en betydande anlockning till anläggningen under lekperioden. I yngelundersökningarna på hösten fångades dock små mängder årsyngel av abborre och mört. Den minskade förekomsten av ål i Biotestsjön, sedan gallren avlägsnades 2004, fortsatte även under 2013. Trots att mängden ål minskar i anläggningen kan man se att små ålar anlockas in till Biotestsjöns varma vatten.
Den positiva trenden i fångsterna av abborre i Biotestsjön under hösten fortsatte under 2013. Andelen unga fiskar, från årsyngel upp till tre års ålder, var stor. Tillväxten hos abborrynglen under året var extremt snabb och individer upp till 18 cm fångades. Under höstens provfiske fångades stora mängder årsyngel av gädda (Esox lucius). Även dessa hade vuxit mycket snabbt, med totallängder upp mot 40 cm. Årets resultat av bottenfaunaundersökningarna vid den medeldjupa stationen nära ön Länsman, som tidvis berörs av kylvattenplymen, visade att bottenfaunasamhället hade återhämtat sig från låga värden 2011 och 2012. Under 2013 var abundanser och biomassor för bottenfaunan tillbaka på mer normala nivåer. Anledningen till tidigare års kollaps i bottenfaunasamhället tillskrivs mekaniska skador på bottnarna vid provtagningsstationen, orsakade av kabeldragningsarbete i samband med förläggningen av sjökabeln Fenno-Skan 2.
Fågelstudierna i Forsmarksområdet visade att Biotestsjön är det enskilt viktigaste området för sjöfågel i närområdet. Vid fågelundersökningarna observerades att mellanskarven (Phalacrocorax carbo sinensis) genomförde häckning inne i Biotestsjön för första gången sedan anläggningen färdigställdes på 1970-talet. Häckningen blev misslyckad och inga ungar överlevde, mycket beroende på frekventa störningar från havsörnar i området. Under 2013 fortsatte den positiva utvecklingen för knipa (Bucephala clangula) i Biotestsjön och detta kan vara en följd av att det finns födounderlag i anläggningen för knipa. Möjligen har den nyupptäckta och invasiva musslan Mytilopsis leucophaeata etablerat sig i en så stor omfattning i Biotestsjön att den numera utgör en viktig födogrund förknipan i området.

Authors/Creators:Adill, Anders and Heimbrand, Yvette and Sevastik, Alf
Title:Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk
Subtitle:årsrapport för 2013
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report describes surveys conducted within the biological surveillance program of the Forsmark nuclear power plant in 2013. The planned power uprate at the power plant started in 2013 in Forsmark 2 and led to an increased use of cooling water. Impingement losses of fish at the cooling water intake in spring time were dominated by three-spined stickleback (Gasterosteus acelatus). In autumn the most common species were herring (Clupea harengus) and most of the sample was composed by larvae, which could indicate success of recruitment for the species in the Forsmark area. The loss of eels (Anguilla Anguilla) was low compared to last year’s sampling and consisted like previous periods of silver eels.
The results of the gill net surveys in the Biotest basin during spring time showed high catches of perch (Perca fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus) which indicates the importance of the area as a place for warm water species to spawn. However, the catches of juvenile perch and roach were low in the Biotest basin in the autumn. Fyke net surveys in 2013 confirmed a negative trend in eel catches in the Biotest basin since 2004, when the grids in the outlet were removed. Length distribution of eels indicated migration of young eels into the warmer water.
A positive trend in catches of perch in the Biotest basin during autumn continued during 2013. The amount of young fish, from young-of-the-year to three years old, dominated the catches. Growth rate studies showed extremely high growth rate and some of the 0+ fry measured up to 18 cm. Young-of-the-year pikes (Esox lucius) were abundant, also showing high growth rates.
Benthic macrofauna biomass and abundance at the Länsman station, temporarily affected by cooling water, showed a recovery from low numbers in the two preceding years. Digging activities and cable-laying in the area possibly contributed to the low levels in 2011 and 2012. In 2013, the macro fauna had recovered to normal numbers and biomass. The bird surveys in the Forsmark archipelago showed that the Biotest basin is the most important area for the species in the area covered by this study. During 2013 the Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) for the first time established a breeding colony in Biotest basin. Due to frequent disturbance activities from the white-tailed eagles in the area the breeding failed. A positive trend of Common Goldeneye (Bucephala clangula) in the Biotest basin continued during 2013. It is possible that the alien species Conrad´s false mussel (Mytilopsis leucophaeata), recently established in the Biotest basin, currently serves as important food for the Common Goldeneye.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2014
Number:2014:5
Number of Pages:42
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9215-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:fishes, benthic environment, fauna, coastal waters, population dynamics, nuclear energy, monitoring, environmental impact assessment, sweden
Keywords:recipientkontroll, ekosystem, fiskbestånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2440
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2440
Alternative URL:http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/publikationer/Aquarapporter/2014/Aqua%20reports%202014_5%20Biologisk%20recipientkontroll%20vid%20Forsmarks%20k%c3%a4rnkraftverk%20%c3%a5rsrapport%20f%c3%b6r%202013.pdf
ID Code:11925
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Feb 2015 10:08
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits