Home About Browse Search
Svenska


Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar

Larsson, Martin and Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2014). Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2014:1
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Syftet med denna rapport är att sammanställa kunskapsläget när det gäller förekomst av kemiska bekämpningsmedel i svenskt grundvatten. Underlaget utgörs av tillgängliga data från perioden 1986–2014. I rapporten ingår också en kortare genomgång av förändringar inom jordbruket i Sverige och dess an-vändning av bekämpningsmedel, samt en litteraturgenomgång som samman-fattar resultat från undersökningar och det allmänna kunskapsläget om be-kämpningsmedel i Danmark, Norge och Storbritannien.
För att sammanställa data om bekämpningsmedel i grundvatten har resultat samlats in från undersökningar utförda av många olika instanser; vattenverk, länsstyrelser, kommuner, vattenvårdsförbund och privatpersoner. Extra an-strängningar har gjorts för att samla in data för Skåne som är den mest jord-bruks- och bekämpningsmedelsintensiva regionen i Sverige.
Resultaten visar att ett eller flera bekämpningsmedel återfanns i 36 % av alla prover tagna i grundvatten under hela perioden. Den vanligast detekterade substansen var BAM (2,6-diklorbensamid) som påvisades i 33 % av de under-sökta proverna, följt av atrazin tillsammans med sina nedbrytningsprodukter (5–9 %). BAM är en nedbrytningsprodukt till diklobenil som tillsammans med atrazin hade stor användning som totalbekämpningsmedel mot oönskad vege-tation. Tillsammans ingick de bland annat i den tidigare mycket välkända pro-dukten Totex Strö som hade en omfattande användning inom en rad olika sek-torer och områden, så som parkförvaltning, banvallar, vägarbeten, tomtmark, industriområden. Både diklobenil och atrazin är förbjudna sedan 1989–1990, men är alltså fortfarande de substanser som förekommer oftast i svenskt grundvatten. Av de växtskyddsmedel som fortfarande är godkända för använd-ning inom jordbruket var det ogräsmedlet bentazon som återfinns oftast i grundvattenprover under den senaste 10-årsperioden (ca 3 %). Övriga i dag godkända växtskyddsmedel har däremot återfunnits mera sporadiskt i olika grundvattenundersökningar under senare år. Sammanfattningsvis visar resul-taten att fynden i grundvatten huvudsakligen domineras av substanser som inte längre är tillåtna att användas och av substanser vars främsta användning har varit utanför jordbruket. Ett resultat som kan tillskrivas dels att registre-ringsprocessen i allt större utsträckning har kommit att beakta miljöaspekterna vid godkännandet och dels en förbättrad hantering av växtskyddsmedel genom utbildning och rådgivning till lantbrukare som minskat risken för punktutsläpp under åren.
Gränsvärdet för tjänligt dricksvatten när det gäller bekämpningsmedel är i) att summahalten av alla undersökta bekämpningsmedel inte får överskrida 0,5 μg/l, ii) att halten av ett enskilt bekämpningsmedel inte får överskrida 0,1 μg/l. Samma halter gäller även som riktvärden för grundvattenkvalitet. Resultaten av denna sammanställning visar att summahalter som överskrider 0,5 μg/l har minskat från ca 15 % perioden 1987–1994, till strax under 5 % perioden 2005–2014 i grundvattenprover, exklusive vattenverk. Motsvarande jämförelse för råvattenprover från vattenverk visar en minskning från ca 5 % till ca 2 %. Ande-len prover som har minst en substans i en halt över 0,1 μg/l har varierat under åren med som mest ca 35 % år 2000 i grundvattenprover, exklusive vattenverk,
Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport 2014:1
10
vartefter andelen överskridanden har minskat till <10 % under senare år. Även prover från vattenverk visar samma trend med minskande halter över 0,1 μg/l.
En sammanställning av halterna av bekämpningsmedel i brunnar av olika djup indikerar att grunda brunnar har en högre fyndfrekvens av halter över 0,1 μg/l än de djupare brunnarna. I resultaten ingår det dock få brunnar från de djupare intervallen.
En jämförelse av bekämpningsmedelsförekomst i brunnar som är borrade respektive grävda visar att de flesta substanserna har en högre fyndfrekvens i halter över 0,1 μg/l i grävda än i borrade brunnar. För atrazin, inklusive dess nedbrytningsprodukter, är det en betydande skillnad mellan grävda och borrade brunnar, där den större andelen fynd i grävda brunnar sannolikt beror på att atrazin har använts flitigt för att bekämpa ogräs på gårdsplaner som ofta ligger i nära anslutning till gårdens privata dricksvattenbrunn.
Eftersom många får sin dricksvattenförsörjning från enskilda brunnar och dessa kan vara extra känsliga för föroreningar, undersöktes bekämpnings-medelsförekomsten i dessa för sig. I enskilda brunnar låg summahalten av be-kämpningsmedel över 0,5 μg/l i ca 10 % av alla prover under hela tidsperioden, men med en minskande trend mot slutet av perioden. BAM är även här den mest frekvent påträffade substansen följt av atrazin och dess nedbrytnings-produkter som har en högre fyndfrekvens i enskilda brunnar jämfört med rå-vatten till vattenverk. Cirka 10 % av vattenproverna från enskilda brunnar har minst en substans som överskrider 0,1 μg/l.
Halterna i grundvattnet minskar generellt sett och de historiskt höga halter-na av BAM, atrazin och dess nedbrytningsprodukter och bentazon är alla på väg ner. Diklobenil (med nedbrytningsprodukten BAM) och atrazin är för-bjudna sedan början av 1990-talet och effekten börjar synas nu. Bentazons an-vändningsområde har begränsats och faktorer som bättre utbildning och han-tering av bekämpningsmedel under senare årtionden har sannolikt bidragit till de minskande halterna. För att kunna ge en bra bild av grundvattenkvalitén i Sverige framöver vore det önskvärt att insamling av data förbättras när det gäller till exempel yttäckning och vilka substanser som analyseras.

Authors/Creators:Larsson, Martin and Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny
Title:Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014
Subtitle:sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar
Series Name/Journal:CKB rapport
Year of publishing :2014
Number:2014:1
Number of Pages:107
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Kompetenscentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
ISBN for printed version:978-91-576-9242-9
ISBN for electronic version:978-91-87025-60-0
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:groundwater, agriculture, water management, chemical pest control, environmental protection
Keywords:kemiska bekämpningsmedel, grundvatten, jordbruk, vattenvård, miljövård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2496
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2496
ID Code:11936
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:16 Mar 2015 13:02
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits