Home About Browse Search
Svenska


Solceller i lantbruket och de gröna näringarna

möjligheter och intressanta tillämpningar

Nimmermark, Sven (2014). Solceller i lantbruket och de gröna näringarna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:23
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Solceller är ett mycket miljövänligt sätt att producera el på och intresset för solceller har på senare år ökat i lantbruket och den gröna näringen. Den typ av solceller som för närvarande är vanligast på marknaden är kristallina solceller och dessa har ofta en verkningsgrad på 15-17%, medan de på marknaden förekommande tunnfilmssolcellerna oftast har en verkningsgrad på upp till ca 14%. Solceller som monteras ovanpå ett befintligt tak och ansluts till elnätet är den vanligaste utformningen av solcellsanläggningar också i lantbruket. Byggnadsintegrerade solcells-anläggningar som t.ex. ersätter det befintliga takets funktion som väderskydd kan vara intressanta t.ex. i fall då man på en lantbruksbyggnad har ett befintligt tak som måste bytas ut. Solcellsanläggningar med solföljare monterade på stativ och som riktar in solpanelen optimalt mot solen under varje tidpunkt kan också vara intressanta bl.a. då elproduktionen per ytenhet räknat blir något bättre än för fast monterade solpaneler. Hög temperatur hos solpanelen minskar verkningsgraden och det är därför viktigt att se till att det finns ventilation runt panelerna, t.ex. genom att montera solcellspaneler på distans över ett befintligt yttertak. Damm är i regel inget problem för solceller då regn och vindar i de flesta fall håller dem rena. Minskningen av producerad el p.g.a. att snö ansamlas på solpanelerna är oftast liten i södra Sverige Ammoniak kan orsaka skada på en del solpaneler och om dessa är tänkta på lantbruk med djurhållning bör säljaren bör kunna presentera dokumentation över att de tänkta solcellerna blivit godkända i tester avseende ammoniakbeständighet. Nätanslutna solcellsanläggningar är den intressantaste och vanligaste tillämpningen i lantbruket. Elen som produceras av solcellerna kan då användas på gårdens alla förbrukningsställen, t.ex. på en mjölkgård och el kan säljas och köpas efter behov. Även växthusanläggningar kan förses med solpaneler och forskning avseende avancerade koncentrerande solcellsanläggningar för växthus görs i Nederländerna. Fristående system där solcellerna inte är anslutna till elnätet kan vara intressanta i vissa fall, t.ex. då det finns behov av el på platser långt ifrån det fasta nätet. El som produceras lagras då i batterier för användning vid behov. Exempel på sådana användningar av solceller som studerats är: Pumpning av vatten till djur på bete, koncentratutfodring av djur utomhus, elstängsel, bekämpning av hästflugor, bevattning och täckning av vattenreservoarer, samt självkörande solcellsdrivna båtar i vattenbruk för t.ex. vattenkontroll och för att skrämma bort fåglar som äter av den odlade fisken. Trots att personer som arbetar på lantbruk och i den gröna näringen oftast är miljömedvetna och tänker på kommande generationer fäller ekonomin ändå till sist det slutliga avgörandet för en investering i en solcellsanläggning. För konventionella takmonterade och nätanslutna solcellsanläggningar har priserna på senare år sjunkit rejält, vilket ökat möjligheterna att göra en ekonomiskt lönsam investering i solceller.

Authors/Creators:Nimmermark, Sven
Title:Solceller i lantbruket och de gröna näringarna
Subtitle:möjligheter och intressanta tillämpningar
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Using solar panels to produce electricity is a very environmental friendly way of producing electric power and the interest for solar panels has during the latest years been increasing. The type of photovoltaic cells being most common on the market today is crystalline cells with an efficiency of 15-17%, while thin film solar cells on the market often have efficiency below 14%. Also in agriculture, solar panels mounted above an existing roof and being connected to the electric power grid is the most common design used. Building integrated solar cells, replacing the function of weather protection for an ordinary roof can be interesting in cases when an agricultural building has a roof needed to be exchanged. Also solar trackers mounted on frame works and orientating the panel towards the sun at any time, can be interesting since they produce somewhat more electricity per unit area than conventional solar panels firmly mounted on roofs do. High solar panel temperatures decrease the efficiency, and thus it is important to provide ventilation possibilities for the panels, e.g. by mounting them at a distance above an existing roof. Mostly, dust is not an issue for solar panels since rain and wind will keep them clean. The decrease of power production due to snow accumulating on solar panels is often small in the southern part of Sweden. Ammonia may cause harm to some solar panels and if these are to be mounted on farms with animals, the seller should be able to present approval of their durability in tests regarding ammonia exposure. Grid connected solar panel arrays is the most interesting and common application in agriculture. The electric power produced by the photovoltaics can then be used at all places on the farm, e.g. on a dairy farm, and electricity can be sold and bought according to the demand. Also greenhouse facilities can be equipped with solar panels and research regarding advanced devices concentrating the sun light to strips of solar panels in greenhouses is being performed in the Netherlands. Non grid connected solar power systems can be of interest in certain cases, e.g. when there is a need for electric power at places far from the grid. Electricity produced is then stored in batteries for use when there is a demand. Examples of such non grid connected solar power use which has been studied in the green sector are: Pumping of water to livestock on pasture, concentrate feeding to cattle on feedlots, electric fences, killing horse flies, irrigation and solar panel covered water reservoirs, and use of autonomous solar powered boats in aquaculture e.g. for water control and scaring birds eating the fish being grown. Although farmers and persons working in the green sector often have a well-known environmental consciousness thinking of future generations etc., the final decision when thinking of investing in a solar panel array is ruled by the economy in such an investment. During the latest years, the costs for conventional roof mounted and grid connected solar power arrays have decreased significantly, thus increasing the possibilities for making a profitable investment in solar panels.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2014
Number:2014:23
Number of Pages:38
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-87117-84-8
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X60 Technology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Energy Systems
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Environmental Management
Agrovoc terms:agriculture, electricity, energy, solar collectors
Keywords:jordbruk, landsbygdsföretag, el, energi, solceller, tillämpningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2461
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2461
ID Code:11939
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:25 Feb 2015 11:43
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits