Home About Browse Search
Svenska


För var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli

försurning i sjöar och vattendrag 2014

Fölster, Jens and Valinia, Salar and Sandin, Leonard and Futter, Martyn (2014). För var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:20
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Stora utsläppsminskningar av försurande svavel de senaste decennierna har lett till att svaveldepositionen nu är tillbaka på samma nivåer som för 100 år sedan. Detta
har åtföljts av minskad surhet i sjöar och vattendrag och tecken på biologisk återhämtning.
Samtidigt är många vatten fortfarande försurade och uppnår därmed inte kravet god ekologisk status i EUs ramdirektiv för vatten (WFD). Försurningsproblemets omfattning motiverar att ”Bara naturlig försurning” är ett av Sveriges 16 miljömål.
Denna rapport är en uppföljning av två av försurningsmålets preciseringar om att det försurande nedfallet inte ska överskrida den kritiska belastningen för vad naturen
tål och att Sveriges sjöar och vattendrag ska uppnå minst god ekologisk status enligt WFD. Trender av vattenkemi presenteras från försurningskänsliga sjöar och vattendrag inom den nationella och regionala miljöövervakningen. Bedömningen av andelen försurade sjöar och överskridande av kritisk belastning baserar sig på miljöövervakningsprogrammet med sjöar i omdrev. Utvärderingen baserar sig på en indelning i fyra regioner med olika försurning som följer länsgränser och Högsta
kustlinjen. Bedömningen av biologisk återhämtning från försurning baserar sig på en litteraturstudie. En utvärdering av historisk och nutida förekomst av mört som
indikator på återhämtning från försurning presenteras också.
Vattenkemiska trender analyserades i jonsvaga trendstationer med ANC < 0,3 mekv/l (ANC = syraneutraliserande förmåga). Urvalet gav 95 sjöar med tidsserier 1988-2013. Huvuddelen av sjöarna hade ursprungligen valts för att vara referenser
till kalkningsverksamheten och lämpar sig därför väl för att studera återhämtning från försurning. Sjöarna saknar större påverkan från punktkällor och jordbruk så
variation i klimat och deposition är därmed de främsta orsakerna till förändring. För vattendragen avgränsades data till perioden 1998-2013 för att få tillräckligt många
stationer för en regional analys, 64 stycken. Vattendragen har en mer heterogen sammansättning, med allt från små skogsbäckar till inlandsstationer i de stora älvarna.
Sulfathalten och ANC minskade i sjöar i hela landet 1988-2013. En viss utplaning av trenden har skett, men minskningen har fortsatt även de senaste åren trots att
depositionsminskningen planat ut. I södra halvan av Sverige minskade även halten baskatjoner (Ca, Mg, Na och K), vilket kan tolkas som en effekt av minskat försurningstryck.
Halten naturligt organiskt kol (TOC) ökade i sjöar hela landet förutom I Norrlands inland. I den mest försurningspåverkade sydvästra delen av landet ökade
alkalinitet och pH. En signifikant pH-ökning noterades även i Norrlands inland,men det har troligen naturliga orsaker.
Ett urval av de 57 suraste sjöarna visade att förekomsten av pH-värden under 5,6 har minskat. Detta värde brukar anges som tröskelvärde för förekomst av mört, och
resultaten tyder på att det finns kemiska förutsättningar för en biologisk återhämtning i många sjöar.
Även i vattendragen minskade sulfathalten i hela landet. Få signifikanta trender noterades för övriga parametrar, delvis på grund av de 10 år kortare tidsserierna
jämfört med sjöarna. En signifikant minskning av halten baskatjoner noterades I sydvästra Sverige liksom ökande TOC-halter i sydvästra samt östra och mellersta
Institutionen för vatten och miljö Sverige. I Norrlands inland ökade alkaliniteten signifikant, troligen på grund av
naturlig klimatstyrd variation. I tre sura bäckar ökade förekomsten av pH-värden över 5,6. En trendanalys av bottenfauna i sjöar och vattendrag i Europa och Nordamerika
visade på ökad biodiversitet kopplat till minskande sulfathalter, med särskilt tydliga trender i Sverige. Samtidigt visar fördjupande studier på komplexiteten i kontrollen av biodiversiteten vilket försvårar att entydigt koppla trenderna till återhämtning
från försurning.
En undersökning av mörtbeståndens utveckling de senaste ca.100 åren i 19 sjöar där mört försvunnit under försurningsperioden visade på en viss återhämtning från
försurning, delvis på grund av kalkning. I 11 av sjöarna hade mörten kommit tillbaka.
Av dessa var 10 kalkade. Mörten hade bara återkommit i 1 av 3 okalkadesjöar.
År 2010 var 10 % av Sveriges sjöar > 1 ha försurade. Bedömningen baseras på bedömningsgrunderna
och innebär en minskning av pH-värdet med mer än 0,4 enheter
sedan 1860 enligt geokemisk modellering (MAGIC). För kalkade sjöar beräknades de vattenkemiska parametrarna om för att ta bort effekten av kalkning innan
bedömningen gjordes. Tillståndet innebär en återhämtning från 17 % försuradesjöar 1990. Prognoser för 2020 visar inte på någon ytterligare återhämtning. Försurningspåverkan
är störst i sydvästra Sverige, 47 % av sjöarna, medan den är minst i Norrlands inland, 2 %. En kritisk granskning av bedömningen visar att bristande kunskap om dynamiken för svavel och kol ger en viss risk för överskattning av försurningen.
Risken är störst i Norra Sverige där depositionen är tillbaka på nivåer nära bakgrundshalterna och där små fel därmed kan få stor betydelse.
Den kritiska belastningen av försurande ämnen för sjöar överskreds på 17 % av Sveriges areal 2010. Det är en avsevärd minskning sedan 1980 då 58 % av arealen
hade ett överskridande. År 2020 förväntas överskridandet vara ner på 10 % om alla beslutade åtgärder genomförs i Europa och inom den internationella sjöfarten.
Beräkningarna av försurningspåverkan och överskridande av kritisk belastning visar på en omfattande förbättring av miljötillståndet med minskad försurning och
minskat överskridande av kritisk belastning de senaste decennierna. Samtidigt visar prognoserna inte på någon fortsatt förbättring. Det innebär att med dagens miljömålsformulering, beräkningsmodeller och markanvändning går miljömålet inte att uppnå.

Authors/Creators:Fölster, Jens and Valinia, Salar and Sandin, Leonard and Futter, Martyn
Title:För var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli
Subtitle:försurning i sjöar och vattendrag 2014
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Large emission reductions in recent decades have resulted in the same level of acidifying sulphur deposition as occurred 100 years ago. These emission reductions
were followed by less acidity in lakes and streams and signs of biological recovery.
However, many surface waters are still acidified and thus fail to achieve EU Water Framework Directive (WFD) mandated Good Ecological Status (GES). The magnitude
of the ongoing acidification problem highlights the need for "Natural Acidification Only" as one of Sweden's 16 environmental objectives.
This report is an assessment of the scope of surface water acidification in Sweden.
Specifically, it reports the degree to which acid deposition exceeds the critical load
for surface water acidification mandated by the “Natural Acidification Only” environmental
objective and evaluates whether or not lakes and streams achieve at least GES under the WFD acidification-related criteria. Trends in water chemistry are
presented from acid-sensitive lakes and rivers within the national and regional environmental monitoring programmes. The assessment of the proportion of acidified
lakes and exceedence of critical load is based on data from the national lake survey.
The evaluation has been done for four regions with different acidification pressures following county boundaries and the highest coastline. The assessment of biological recovery is based on published literature and a special study of historical and contemporary presence of roach as an indicator of recovery from acidification.
Water chemistry trends were analysed using data from acid sensitive lakes with NC <0.3 mEq / L (ANC = acid neutralizing capacity). The selection resulted in 95
lakes with time series from 1988 to 2013. Most of the lakes were originally selected as references for the liming program and are therefore well suited for the study of
recovery from acidification. For watercourses, data was delimited to the time period 1998-2013 in order to get enough stations for a regional analysis (64 streams). Watercourses have a heterogeneous composition ranging from small forest streams to the inland stations in large rivers.
Sulphate concentrations and ANC declined in lakes across the country from 1988 to 2013. A slight flattening of the trends occurred, but declines have continued in recent
years even though deposition has levelled off. In the southern half of Sweden base cation concentrations also declined which is consistent with decreased acidification
pressure. Concentrations of naturally occurring organic carbon (TOC) increased in lakes throughout the country except in the far north. In the most acidified
southwestern part of the country, alkalinity and pH increased. A significant pH increase
was also observed in lakes in the northern interior of Sweden. This increase
probably had natural causes.
Analysis of the 57 most acidic lakes in the data set showed that the occurrence of
pH values below 5.6 has declined over time. A pH value of 5.6 is usually stated as a
threshold for the presence of roach. Thus, the water chemistry results suggest that
there are chemical conditions conducive to biological recovery in many lakes.
Sulphate concentrations decreased in watercourses across the entire country. Significant
decreases in base cation concentrations were noted in southwest Sweden, as
well as increasing TOC concentrations in southwest, eastern and central Sweden. In
the northern interior, alkalinity increased significantly, probably due to natural cliInstitutionen
mate-driven variation. Three acid streams showed increasing frequency of pH values
above 5.6. Few significant trends were noted for the other parameters, in part
due to the 10 year shorter time series compared to lakes.
A review of trend analyses of benthic fauna in lakes and streams in Europe and
North America showed increased biodiversity was linked to decreasing sulphate
levels, with particularly clear trends in Sweden. However, deeper analysis emphasised
the complexity of controls on biodiversity which make it difficult to unequivocally
link observed trends in benthic fauna to recovery from acidification.
An investigation of trends in the presence of roach during the last ca. 100 years in
19 lakes where roach disappeared during the acidification period showed a slight
recovery from acidification, partly due to liming. In 11 of the lakes, roach had returned.
Of these 10 were limed. Roach had only reappeared in 1 of 3 unlimed lakes.
In 2010, 10 % of Sweden's lakes > 1 ha were classified as acidified. The assessment
is based on the official Ecological Quality Criteria and involves an estimated decrease
in pH of more than 0.4 units since 1860 according to geochemical modelling
with MAGIC. For limed lakes, chemistry without liming was estimated before the
assessment was made. The state means a recovery from 17 % acidified lakes in
1990. Projections for 2020 indicate no further recovery. The impacts are greatest in
southwest Sweden where 47% of the lakes have been acidified and lowest in the
northern interior where only 2% were acidified. A critical review of the assessment
shows that lack of knowledge about the dynamics of sulphur and carbon led to an
overestimation of the degree of acidification. The risk of overestimation is greatest
in northern Sweden, where acidifying deposition has returned to levels close to
background levels and where small errors can thus be of great importance.
In 2010, 17 % of Sweden's land received excessive acidifying deposition for surface
water. This is a significant reduction since 1980, when 58 % of the area had an
exceedance in deposition. In 2020, the expected exceedance will be down 10 % if
all decisions on reductions of emissions are carried out in Europe and for international
shipping.
Trends in both estimates of acidification and exceedance of critical loads for surface
waters show a comprehensive improvement in environmental conditions.
Meanwhile, forecasts suggest no further improvements. That means that with today's
environmental targets and current land management practices, Swedish Environmental
Objectives and EU WFD Good Ecological Status will not be achieved for all lakes and watercourses.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2014
Depositing date:25 February 2015
Number:2014:20
Number of Pages:40
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:T Pollution > T01 Pollution
Subjects:Obsolete subject words > NATURAL SCIENCES > Chemistry > Analytical chemistry
Obsolete subject words > NATURAL SCIENCES > Chemistry > Environmental chemistry
Obsolete subject words > NATURAL SCIENCES > Biology
Obsolete subject words > NATURAL SCIENCES > Biology > Other biology
Agrovoc terms:lakes, rivers, fishes, eutrophication, pollutants, environmental impact, water analysis, sweden
Keywords:vatten, minskad surhet, biologisk återhämtning, sjöar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2459
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2459
ID Code:11943
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: Raheleh raheleh Mohebbi
Deposited On:25 Feb 2015 11:39
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits