Home About Browse Search
Svenska


Arbetsbelastning vid mjölkning i parallell- och fiskbensystem

rekommendationer för ergonomisk design och korrekta arbetsställningar

Pinzke, Stefan and Lunner Kolstrup, Christina (2015). Arbetsbelastning vid mjölkning i parallell- och fiskbensystem. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:5
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Satsningar på storskalig mjölkproduktion och nya tekniska lösningar som genomförts på senare tid innebär stora förändringar vad gäller djurskötarnas arbetsförhållanden. Arbetstakten och arbetstiden för enskilda arbetsmoment, som t.ex. mjölkning, tenderar att öka. Denna förändringsprocess har sannolikt resulterat i ett förändrat arbetsmönster och exponering för olika riskfaktorer, som det är angeläget att ha kunskap om i syfte att utveckla effektiva strategier för preventiva åtgärder och interventioner i djurskötarens arbetsmiljö.
Det är känt från många undersökningar i en rad länder att personer verksamma i mjölkproduktionen har hög frekvens av belastningsproblem som resulterar i värk, smärta och obehag som kan resultera i funktionshinder, nedsatt arbetsförmåga och ökad olycksfallsrisk. För att vi skall kunna ge rekommendationer gällande tekniska lösningar och arbetsteknik som kan förhindra uppkomsten av belastningsbesvär är det angeläget att kartlägga belastningsnivån i olika mjölkningssystem.
Syftet med föreliggande projekt var att kvantifiera belastningen på mjölkarnas kroppsleder vid mjölkning i parallell- respektive fiskbensystem samt att ge rekommendationer avseende ergonomiska lösningar och rätt arbetsteknik.
Fältstudier genomfördes vid fyra stora mjölkgårdar i Sverige med olika mjölkningssystem: Fiskbensstall där korna mjölkas snett från sidan; Karusell med fiskbensuppställning där korna står på en roterande plattform och mjölkas snett från sidan av mjölkaren som står stilla; Parallellstall där korna mjölkas rakt bakifrån och Karusell med parallelluppställning där korna står på en roterande plattform och mjölkas rakt bakifrån av mjölkaren som står stilla.
Mjölkarna videofilmades under arbete i mjölkningsstallarna för att registrera och dokumentera arbetsställningar och arbetsrörelser. De olika systemens utformning, tyngden av mjölkningsutrustning, mjölkarnas arbetshöjder, arbetsavstånd och avstånd från kojuver till golvet där kon står på uppmättes på gårdarna.
Intervjuer med mjölkarna genomfördes med avseende på belastningsbesvär och upplevelse av ansträngning vid mjölkning i de olika systemen. Det biomekaniska programmet ALBA användes för att kvantifiera ledbelastning vid olika mjölkningsmoment.
Högst belastning oavsett system hade de långa männen som tvingades böja på ryggen för att nå framspenarna på kon. Skulderbelastningen var ca 60% högre i den arm som belastades av att hålla mjölkningsorganet jämfört med om armen hade varit obelastad. Ländryggen (L5/S1) belastades ca 10% mer vid mjölkning jämfört med torkning av spenar och juver vid förmjölkning.
Beräkningar visade ingen skillnad på ledbelastning mellan de olika systemen för godtagbara arbetsställningar dvs där mjölkaren inte tvingades stå på tå eller böja på ryggen för att nå framspenarna. Skillnader som har betydelse för belastningen fanns däremot i lösningar inom systemen och i variationen av hög- och lågställda kojuver i kombination med olika längder på mjölkarna. Tekniska hjälpmedel som kan underlätta arbetet som justerbara golv, avlastningsarmar, indexering av korna och lättviktsorgan kan till viss del kompensera för denna variation.
Den höga förekomsten av belastningsbesvär hos mjölkare beror inte enbart på mjölkningssystemens design, antropometri (människokroppens måttförhållanden) och bovimetri (nötkreatur-kroppens måttförhållanden). Andra bidragande orsaker kan vara långa arbetstider, ensidiga och upprepade arbetsuppgifter, psykosociala och organisatoriska faktorer. God arbetsteknik som bl.a. innefattar att arbeta nära kroppen, använda båda händerna eller att växla hand och undvika att arbeta i ytterlägen är också viktigt att tänka på för att undvika belastningsbesvär.

Authors/Creators:Pinzke, Stefan and Lunner Kolstrup, Christina
Title:Arbetsbelastning vid mjölkning i parallell- och fiskbensystem
Subtitle:rekommendationer för ergonomisk design och korrekta arbetsställningar
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Investments in large-scale milk production and new technical solutions implemented in recent year’s implies great changes in the working conditions of the farmers and workers on dairy farms. The work pace and number of working hours for individual work operations, such as milking, tend to increase. This process of change has likely resulted in a change of work patterns and exposure to various risk factors, which require profound knowledge in order to develop effective strategies for preventive measures and intervention in the work environment of the milkers.
It is well known from national and international studies that those engaged in dairy farming has a high frequency of musculoskeletal problems (MSD) with aches, pains and discomfort in different body regions which can lead to disability, reduced work ability and increased risk of injuries and accidents. It is important to identify and quantify the level of work load in different milking system in order to be able to give recommendations regarding technical solutions and working techniques that can prevent the development of MSD in milkers.
The aim of the present study was to quantify the physical work load when milking in parallel and herringbone milking systems in order to provide recommendations on ergonomic solutions and appropriate working technique.
Field studies were conducted at four large dairy farms in Sweden with different milking systems setups: Herringbone system, where the cows are milked diagonally from the side; Rotary herringbone system where the cows are standing on a rotating platform and milked diagonally from the side while the milker stands still; Parallel system where the cows are milked from behind and Rotary parallel setup where the cows are standing on a rotating platform and milked diagonally from the side while the milker stands still.
The milkers were videotaped while working in the different milking setup to record the working postures and movements. The design of the various systems, the weight of the milking equipment, the farmers' working heights, working distance and distance from the floor where the cows were standing to cow udder were measured on the farms.
Interviews with the milkers were carried out in relation to musculoskeletal disorders and perception of physical strain during milking in the various systems. The biomechanical analysis software ALBA was used to quantify the physical work load on different joints in the various milking systems.
Tall men who were forced to bend their back to reach the front teats of the cow had maximum work load regardless of the milking system. The work load on the arm/shoulder holding the milking cluster was about 60% higher compared to the arm without the burden of a cluster. The load on the lower back (L5/S1) was about 10% higher during milking compared with drying the teats and udders at premilking.
The calculations showed no difference between the various milking setups concerning the work load on different body joints of acceptable postures meaning where the milker was not forced to stand on tiptoe or bend their back to reach the front teats of the cow. Differences of importance for the load were, however, in solutions within the different milking setups and in the variation of high and low placed cow udders in combination with different heights of the milkers. Technical means to facilitate the work such adjustable floor, support arms, indexing of the cows and lightweight milking clusters can partly compensate for this variation.
The high frequency of musculoskeletal disorders of the milkers is not only initiated by the design of the milking systems, anthropometrics (measurement of the size and proportions of the human body) and bovimetrics (measurement of the size and proportions of the cow body). Other contributing factors may be long working hours, monotonous and repetitive work tasks, psychosocial and organizational factors. Good working techniques such as working close to your body, using both hands, or switch hands and avoid working in extreme positions of the joints is also important to keep in mind to avoid MSD.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2015
Depositing date:2 March 2015
Number:2015:5
Number of Pages:41
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
SLU - Research Areas for the Future > Future Agriculture (until Jan 2017)
ISBN for electronic version:978-91-87117-95-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
N Machinery and buildings > N20 Agricultural machinery and equipment
T Pollution > T10 Occupational diseases and hazards
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Agricultural Occupational Health and Safety
Agrovoc terms:work organization, milking, milking equipment, ergonomics, work study
Keywords:arbetsbelastning, mjölkning, mjölkningssystem, ergonomi, biomekanik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2476
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2476
ID Code:11956
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Docent Stefan Pinzke
Deposited On:04 Mar 2015 11:48
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits