Home About Browse Search
Svenska


Växtskydd i ekologisk hallonodling under förlängd säsong

Svensson, Birgitta (2015). Växtskydd i ekologisk hallonodling under förlängd säsong. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:7
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Sommar- och hösthallon har odlats ekologiskt i tunnlar på Rånnaförsöksstation och behandlats mot hallongallkvalster, Phyllocoptes gracilis och mindre hallonbladlus, Aphis idaei, under 2012, 2013 och 2014. En
förstudie utförd hösten 2011 med behandling av hallongallkvalster i sommarhallon, visade minskat antal kvalster i vinterknoppar efter behandling med bl.a. rapsolja och såpa i hög koncentration. Under
försöksåren har obehandlade led av sommarhallon haft kraftiga angrepp av hallongallkvalster medan behandlade led (rapsolja, Frukträdseffekt, och såpa, Zence) sett relativt friska ut. Effekten av behandlingarna mot
hallongallkvalster under växtsäsongen och hösten 2012 och 2013 avlästes som antal kvalster i vinterknoppar på skotten samt i avkastning av bär (2012-2014). Det var endast i obehandlade led som övervintrande kvalster
återfanns. Sorten Glen Ample, har varit mest angripen men har ändå gett den högsta avkastningen av klass 1-bär i behandlade led. Hallonänger, Byturus tomentosus har förekommit i enstaka exemplar i försöksodlingen
och i utsatta fällor under 2012-2014. I hösthallon har det förekommit naturliga angrepp av mindre hallonbladlus under plantutveckling i maj-juni
men populationerna har minskat väsentligt under juli för att sedan vara relativt låg under skördeperioden i augusti-september. Våren 2014 utelämnades behandling med pyretrum (Raptol) i maj för att gynna förekomst av bladlöss men trots det blev det inget större angrepp under säsongen 2014. Resultaten för hösthallon visar därför inga skillnader mellan obehandlad kontroll och behandlingar med såpa (Zence) och maltodextrin
(Eradicoat). Resultaten visar att hallongallkvalster kan kontrolleras tillfredsställande i ekologisk odling av hallon, med hjälp av upprepadebehandlingar med två-procentig olja/såpa-blandning under sommaren kompletterat med höstbehandlingar med högre koncentration. Tidig
behandling med pyretrum vid knoppsprickning på övervintrade skott ger
god kontroll av mindre hallonbladlus. Biologisk kontroll med hjälp av nyttodjur har goda utvecklingsmöjligheter i ekologisk hallonodling i tunnel.
Rovkvalster, Phytoseiulus persimilis har med framgång kontrollerat växthusspinnkvalster i försöksodlingen.

Authors/Creators:Svensson, Birgitta
Title:Växtskydd i ekologisk hallonodling under förlängd säsong
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Floricane and primo cane raspberries are grown organically in tunnels on
Rånna Experimental station and treated for raspberry leaf and bud mite,
Phyllocoptes gracilis and aphids, Aphis idaei, in 2012, 2013 and 2014. A
preliminary study conducted in autumn 2011 with treatments of raspberry
leaf and bud mite, in floricane raspberries, showed decreased number of
mites in winter buds after treatment with rape seed oil and soap, in high
concentration. During the trial years, the untreated part of the floricane
raspberries been heavily attacked by raspberry leaf and bud mite while the
treated part (Rape seed oil, FruktEffekt, and soap, Zence) seen relatively
healthy. The effect of treatments to raspberry leaf and bud mite during the
season of 2012 and 2013 was recorded as the number of mites in winter
buds on the canes and as the yield of berries (2012-2014). It was only in the
untreated part as overwintering mites were found. The cultivar Glen Ample,
has been most affected but has still provided the highest yield of class 1-
fruits carries from treated plants. Raspberry fruit worm, Byturus tomentosus
have occurred in single copies in the field trials and were captured in odour
traps in 2012-2014. In primo cane raspberries, there have been natural
infestation of aphids during cane and leaf development in May-June but
populations have declined substantially during July and then remained
relatively low during the harvest period in August-September. In the spring
of 2014 treatment with pyrethrum (Raptol) was omitted to benefit the
presence of aphids but despite that there were no major attacks during the
season 2014. The results for primo cane raspberries show no differences
between the untreated control and treatments with soap (Zence) and
maltodextrin (Eradicoat). From the present study we can conclude about
satisfactorily control of raspberry leaf and bud mite in production of organic
raspberries, using repeated treatments with two-percent oil / soap mixture
during the summer supplemented with autumn treatments with higher
concentration. Early treatment with pyrethrum at bud burst on floricanes and
primo canes gives adequate control of Aphis idaei. Biological control using
beneficial insects and mites has good opportunities in organic raspberry
production in plastic tunnels. Predatory mite as Phytoseiulus persimilis has
successfully controlled spider mites in the field trials.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :March 2015
Depositing date:11 March 2015
Number:2015:7
Number of Pages:19
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-87117-97-8
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Scientific peer reviewed
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H10 Pests of plants
H Protection of plants and stored products > H20 Plant diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Food Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:rubus idaeus, raspberries, aphis, pests of plants, pest control methods
Keywords:hallon, hallongallkvalster, hallonbladlus, växtskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2492
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2492
ID Code:11985
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Jordbruksverket / Swedish Board of Agriculture
Deposited By: Birgitta Svensson
Deposited On:13 Mar 2015 11:57
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits