Home About Browse Search
Svenska


Effektivare biogasproduktion med självseparerad gödsel

Bergström Nilsson, Sara and Asplund, Rebecka and Jeppsson, Knut-Håkan (2015). Effektivare biogasproduktion med självseparerad gödsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:4
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Genom att använda svämtäcket och bottensatsen i flytgödselbehållaren till biogasproduktion kan transportkostnaderna minska och metanproduktionen öka i biogasreaktorn. Att flytgödseln självseparerar i behållaren kan också utnyttjas för att optimera utnyttjandet av fosforn i gödseln. I detta faktablad redovisas resultaten från ett försök där flytgödsel från mjölk- och grisproduktion har självseparerat i minst 6 veckor. Mätningarna genomfördes i två flytgödselbehållare för mjölkproduktion, en behållare för integrerad grisproduktion och en för slaktgrisproduktion. Gödselprover togs på tre platser och på tre djup i gödselbehållarna och togs för både analys av metanproduktion och växtnäringsämnen. Gödseln i flytgödselbehållarna hade självseparerat när den stått orörd i 6 veckor. Svämtäcke och bottensats innehöll mellan 20-60% av fosforn i behållarna. De vattenlösliga näringsämnena kalium och ammoniumkväve fördelade sig jämnt i hela gödselvolymen. Genom att pumpa bort 30% av den tunnare gödselvätskan i mitten av behållaren med integrerade grisgödseln ökade den genomsnittliga metanpotentialen med ca 15% per ton gödsel för kvarvarande flytgödsel.

Authors/Creators:Bergström Nilsson, Sara and Asplund, Rebecka and Jeppsson, Knut-Håkan
Title:Effektivare biogasproduktion med självseparerad gödsel
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

By using the thicker slurry in the top and bottom of the slurry tank for biogas production, the transport costs can be reduced and the methane production in the biogas reactor can be increased. The self-separating ability of the slurry can also be used to optimize the utilization of phosphorus in the manure. This fact sheet describes the results of an experiment in which liquid manure from dairy and pig production has self-separated for at least 6 weeks. The measurements were carried out in two slurry tanks from milk production, a tank from integrated pig production and one from growing-finishing pigs. Manure samples were taken at three sites and three depths in the slurry tanks for the analysis of both methane production and plant nutrients. The manure in slurry tanks had self- separated during the 6 weeks. Floating crust and sediment contained between 20-60% of the phosphorous in the containers. The water-soluble nutrients potassium and ammonium nitrogen was distributed evenly throughout the manure volume. By pumping away 30% of the thinner liquid manure in the middle of the container with integrated pig manure the average methane potential increased by about 15% per ton for remaining slurry.

Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2015
Depositing date:13 March 2015
Number:2015:4
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:liquid manures, separating, methane, biogas, dairy farms, swine, animal production
Keywords:Flytgödsel, Självseparering, Metanproduktion, Växtnäring, Mjölkproduktion, Grisproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2495
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2495
ID Code:11994
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: Knut-Håkan Jeppsson
Deposited On:16 Mar 2015 10:46
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits