Home About Browse Search
Svenska


Miljöpåverkan vid långtidslagring av timmer

Larsson, Per-Erik (2015). Miljöpåverkan vid långtidslagring av timmer. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 11
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Denna rapport visar resultaten från delar av den övervakning som genomförts med tanke på de befarade miljöproblem som skulle kunna uppstå i samband med lagring och bevattning av virke på terminaler. Underlag till rapporten kommer från provtagningar inom den egenkontroll och specialundersökningar som genomfördes vid bevattnade terminaler. Antalet terminaler som ingår är 30 landbaserade och en terminal med sjölagring.
Resultaten från lagring på landbaserade terminaler visar att avrinnande vatten innehöll höga halter av fosfor och TOC (totalt organiskt kol). Fosfor, TOC och fenoltal minskar kraftigt under första året och halterna fortsätter att minska under följande år. Efter fyra år är dock fosforhalterna fortfarande mycket höga i förhållande till recipienten. Andelen fosfatfosfor av totalfosfor är konstant hög, ca 80 %, under hela perioden. Färgtal, kvävehalter och turbiditet minskar successivt under perioden och är efter fyra år i samma nivå som kan förväntas i recipienten. pH-värdet stiger kontinuerligt under hela perioden. De mängder av fosfor, kväve och TOC som transporteras i det avrinnande vattnet är beräknade för fyra bevattningssäsonger.
De parametrar som påverkades av sedimenteringsdammar och översilning var fosfor och TOC. Reningsgraden vid sedimenteringsdammarna var i medeltal 26 % för totalfosfor och 9 % för TOC. Vid översilning uppnåddes i genomsnitt samma reningsgrad, 26 %, för fosfor och något högre, 15 %, för TOC. Reningsgraden har inte varit kopplad till storleken på dammen eller koncentrationen i tilloppsvattnet.
De flesta terminalerna blev förlagda i direkt anslutning till förhållandevis stora vattendrag. Detta medförde att när lakvattnet från terminalen nådde recipienten blev utspädningen oftast stor och någon påverkan på recipienterna har inte kunnat påvisas. I något fall har terminalen varit placerad vid ett förhållandevis litet vattendrag, vilket lett till en tydlig, men temporär påverkan.
Den befarade urlakningen av åkermarken uteblev och urlakade ämnen från timret ledde snarare till förhöjda halter i marken. Analysresultaten visar att vid de flesta terminalerna har fosfor och kalium ökat efter timmerlagringen. Kalkbehovet har minskat och pH-värdet ökat i 25 av de 29 provpunkterna. Dessa förändringar var tydliga i det övre jordlagret 0–20 cm. I djupare lager, 40–60 cm, fanns en tendens till en förändring i samma riktning, men den var betydligt mindre och osäkrare. Mängden kväve och lättlösligt kalcium i marken visade ingen generell förändring.
När det gäller sjölagringen i Kisasjön, så har sjön tidigare under lång tid tillförts avloppsvatten både från industri och kommun och timmer har tidigare lagrats i sjön under 1970–1980-talen. Även om denna föroreningssituation har förbättrats radikalt under 1990-talet har sjön en komplicerad föroreningshistorik. Efter stormen Gudrun lagrades 246 000 m³ timmer i Kisasjön under 2005 och 2006. Genom att virket lagrades i buntar lossnade endast en mycket liten del av barken från timret. Detta är en stor skillnad mot den löslagring med hantering av enskilda stockar som utfördes under tidigare perioder av timmerlagring i sjön.
Timmerlagringen medförde kraftigt sjunkande syrehalter och förhöja halter av fosfor i sjön under sommaren 2005. Både syretäringen och de förhöjda fosforhalterna var dock av övergå-ende karaktär. Andra kemiska parametrar såsom pH, färgvärde, TOC, fenoltal och kväve påverkades inte eller mycket lite av timmerlagringen.
Från 1 maj till 1 juni 2005 sjönk syrehalten från ca 10 mg/l till ca 1 mg/l. Situationen förbättrades under höst och vinter, men under följande sommar återkom de ansträngda syreförhållandena, i den övre vattenmassan med som lägst ca 4 mg/l och i djupare vattenlager 1–2 mg/l. Mätningarna efter lagringsperioden under 2007 och 2008 visar “normala” halter av både syre och fosfor.

Authors/Creators:Larsson, Per-Erik
Title:Miljöpåverkan vid långtidslagring av timmer
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The storm Gudrun, that struck southern Sweden during the night of 8–9 January 2005, caused severe and extensive damage to forests. Mainly the counties Småland, Halland, Skåne, Blekinge and Västergötland were affected. The felled tree volume was estimated to about 75 million cubic meters, which is equivalent to the entire country's annual felling of forests. To man-age these large volumes of wood in transport and processing in the industry, timber terminals were built at strategic locations. A total of 14–15 million cubic meters were stored at about 200 terminals. The terminals have been located on agricultural land, forest land, in gravel pits. One terminal was also located in a lake. To maintain wood quality during storage and prevent at-tacks from fungi and insects, the timber was treated with water. This irrigation required large quantities of water. Runoff water, containing high levels of nutrients and organic matter from the timber, was treated by different arrangements such as infiltration, sedimentation or flood-ing.
To evaluate and describe environmental impact from this kind of long-term storage of timber, funding was obtained from the Södra Skogsägarnas Stiftelse för forskning, utveckling och utbildning. The reason for this is that knowledge leads to more consistent, safer and faster deci-sions, both for operators and authorities, in case of similar situations in the future.
This report shows results from parts of the monitoring carried out in view of probable environmental problems that could arise in connection with the storage and irrigation of timber on terminals. Data for this report comes from sampling in the self-monitoring and special studies conducted at irrigated terminals. Data from 30 terminals situated on solid ground and one terminal within a lake was included.
The results from the land-based terminals show that the runoff water contained high levels of phosphorus and TOC (total organic carbon). Phosphorus, TOC and phenolic compounds decreased sharply during the first year and the levels continued to decline in the following years. After four years, however, the concentration of phosphorus was still very high in relation to the recipients. The proportion of phosphate phosphorus of total phosphorus was constantly high, about 80 % throughout the period. The color, nitrogen levels and turbidity decreased gradually during the period and were at the same level as expected in the recipient after four years. The pH level rose continuously throughout the period. The amounts of phosphorus, nitrogen and TOC within the runoff water were calculated for four irrigation seasons.
The parameters that were affected by sedimentation ponds and flooding were phosphorus and TOC. The degree of purification at the settling ponds was on average 26 % for total phosphorus and 9 % for TOC. Flooding resulted in approximately the same degree of purification for phosphorus, 26 %, and slightly higher, 15%, for TOC, compared to sedimentation. The degree of purification was not correlated to the size of the pond or the concentration in the supply water.
Most terminals were located directly adjacent to relatively large rivers. That was why the dilution was usually large and no impact on the receiving waters was found, as the water from the terminals reached the receiving water. In one case, the terminal was located by a comparatively small stream, which led to a marked but episodic impact.
No signs of depletion of the soils could be found, as leaching compounds from the timber ra-ther accumulated in the soil. Results showed increased levels of phosphorus and potassium at most terminals after timber storage. The calcium needs decreased and the pH increased in 25 of the 29 test points. These changes were evident in the upper soil layer (0–20 cm). In deeper lay-ers (40–60 cm), a tendency for a change in the same direction was found, but it was much smaller and less significant. The amount of nitrogen and readily soluble calcium in the soil showed no overall change.
The lake Kisasjön was also used for timber terminal storage. It has previously, during a long time, been a recipient for industrial and municipal wastewater and timber has been stored in the lake during the 1970–1980’s. Although this contamination decreased dramatically in the 1990’s, the lake has a complex pollution history. After the storm Gudrun 246 000 m³ of timber was stored in the lake during 2005 and 2006. By storing timber in bundles, only a very small portion of the bark from the logs was released to the lake. This was a big difference compared to previous periods of timber storing in the lake, when individual stocks were stored.
The storage of timber resulted in diminishing oxygen levels and raised levels of phosphorus in the lake during the summer of 2005, but the shift of both parameters were, however, temporary. Other chemical parameters such as pH, color, TOC, phenolic compounds and nitrogen were not or very little affected by the timber storage.
From May 1 to June 1 2005 oxygen content decreased from about 10 mg/l to about 1 mg/l. The situation improved during the autumn and winter and during the following summer the strained oxygen conditions returned with a lowest level of about 4 mg/l in the upper water column and 1–2 mg/l in deeper water. Measurements after the storage period in 2007 and 2008 showed “normal” levels of both oxygen and phosphorus.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
Year of publishing :2015
Depositing date:26 March 2015
Number:11
Number of Pages:32
Place of Publication:Asa
Publisher:Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J12 Handling, transport, storage and protection of forest products
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Wood Science
Agrovoc terms:timber, wood, wood preservation, irrigation, runoff water, water pollution, phosphorus, carbon, environmental impact, monitoring, sweden
Keywords:virkeslagring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2521
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2521
ID Code:12034
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Unit for Field-based Forest Research
Deposited By: Ola Langvall
Deposited On:27 Mar 2015 11:18
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits