Home About Browse Search
Svenska


Metaller i vattendrag

Trender och kontrollerande faktorer

Björkvald, Louise and Wällstedt, Teresia (2010). Metaller i vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:06
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna studie har varit att med hjälp av vattenkemidata från fortlöpande miljöanalys analysera trender för koncentrationer av Fe, Mn, Al, Pb, Cu, Zn, Cd, Co, Ni, As, Cr och V i vattendrag i Sverige samt att undersöka vilka faktorer som kan tänkas påverka de observerade trenderna. Förutom att analysera trender har vi undersökt hur koncentrationer av olika element påverkas av faktorer som vattenflöde, pH och TOC, samt av olika landskapstyper mm. Vi har också undersökt om det finns skillnader i metallkoncentrationerna mellan norra och södra Sverige. En hypotes var att många metaller skulle visa minskande trender, eftersom pH ökar i de flesta vattendrag som en effekt av det minskade sura nedfallet och eftersom metalldepositionen från luft har minskat kraftigt under de senaste årtiondena. Metallkoncentrationerna uppvisar generellt minskande trender. Undantaget är koncentrationerna av As och V som ökar i flertalet vattendrag. Även Fe, Pb och Cr ökar signifikant i ett antal vattendrag i södra Sverige. De ökande trenderna för Fe och Pb beror troligen på ökande koncentrationer av TOC, eftersom Fe och Pb adsorberas starkt till organiskt material. När det gäller As, Cr och V tyder resultaten på att de ökande trenderna skulle kunna vara knutna till de ökande Fe-koncentrationerna, men detta är något som skulle behöva studeras vidare. Koncentrationen av de flesta metaller är högre i vattendrag i södra Sverige jämfört med vattendrag norr om Dalälven. Detta beror troligen till stor del på depositionsgradienten över Sverige. För Cd, Zn och Co framstår pH som den viktigaste styrfaktorn, med minskande metallkoncentrationer vid ökande pH. Dock är sambanden mellan pH och metall inte statistiskt signifikant i alla vattendrag. Fe, Mn och Pb uppvisar starkast korrelationer med TOC, där koncentrationerna ökar med ökande koncentrationer av organiskt material. För Mn kan även pH spela in, medan Pb också uppvisar en viss samvariation med Fe. Al styrs troligen främst av pH och TOC. Det är välkänt att aluminiums löslighet ökar med minskande pH och att Al binds starkt till organiskt material. Al korrelerar också starkt med Fe, vilket troligen beror på att de generellt styrs av samma faktorer. As, V och Cr korrelerar främst med Fe och koncentrationerna av As, V och Cr ökar med ökande järnkoncentrationer. Detta gäller speciellt V som visar en mycket stark korrelation med Fe. As och Cr visar också positiv samvariation med TOC. Cu och Ni uppvisar inget tydligt samband med de undersökta styrfaktorerna. Det tydligaste sambandet för Ni är mot TOC och till viss del mot Fe, medan Cu korrelerar mot pH, TOC och Fe i olika vattendrag. I den multivariata analysen framstår förekomsten av tätort i avrinningsområdet som en viktig parameter för Cu. Resultaten från den multivariata analysen tyder på att förekomsten av partikulärt material är viktigt för koncentrationerna av Fe, Mn, Al, Pb, Co, Cr och V. Denna studie visar att metallkoncentrationerna i svenska vattendrag generellt minskar. Men eftersom t.ex Pb, As och V ökar i ett antal vattendrag bör fortsatta studier fokusera på dessa metallers förekomst och det bör utredas ytterligare hur de samverkar med bl.a. Fe och TOC. Detta är av stor vikt för att säkerställa den framtida vattenkvalitén i svenska vattendrag.

Authors/Creators:Björkvald, Louise and Wällstedt, Teresia
Title:Metaller i vattendrag
Subtitle:Trender och kontrollerande faktorer
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2010
Number:2010:06
Number of Pages:106
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
P Natural resources > P10 Water resources and management
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:water analysis, environmental impact assessment, water quality, metals, chemical composition, trends
Keywords:miljöanalys, vattenkemi, vattendrag, metaller, trender
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2545
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2545
ID Code:12055
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
External funders:Swedish Environmental Protection Agency
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:08 Apr 2015 10:58
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 14:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits