Home About Browse Search
Svenska


Screeningundersökning av pesticidförekomst inom Norra Östersjöns vattendistrikt 2007

Kreuger, Jenny (2007). Screeningundersökning av pesticidförekomst inom Norra Östersjöns vattendistrikt 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:20
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Undersökningen visar att det förekommer en rad olika växtskyddsmedel i ytvatten som dränerar jordbruksdominerade avrinningsområden i Mälarregionen. Totalt påvisades 24 olika substanser, varav 19 ogräsmedel, 2 svampmedel och tre nedbrytningsprodukter. Två av dessa är prioriterade inom Ramdirektivet för vatten (atrazin och isoproturon), men det var endast enstaka fynd i låga halter. Vanligaste substanserna var ogräsmedlen MCPA, fluroxipyr och bentazon som förekom i 50-75 % av de undersökta proven. Högsta halten (1,4 mikrogram/l) uppmättes av ogräsmedlet cyanazin från Loviseholmsbäcken i Örebro län. Flest fynd gjordes inom Örebro län och minst antal fynd inom Stockholms län. Tre av ogräsmedlen som detekterades är inte länge godkända för användning i Sverige (atrazin, 2,4-D och terbutylazin). Tre ogräsmedel överskred, vid enstaka tillfällen, det av Kemikalieinspektionen framtagna riktvärdet för akvatisk miljö. Halterna av växtskyddsmedel som detekterades i denna undersökning var genomgående lägre är de som påträffas i områden som ingår i den nationella miljöövervakningen av pesticider. Likaså påvisades ett färre antal substanser. Användarstatistik visar också att intensiteten är lägre i denna region än i andra delar av Sverige. Detta gör att man, trots vissa begränsningar i underlaget, ändå kan dra den generella slutsatsen att belastningen av pesticider i ytvattenförekomster inom Norra Östersjöns vattendistrikt totalt sett verkar vara lägre än i andra delar av landet med mera intensiv jordbruksproduktion. Enda undantaget var Loviseholmsbäcken (Örebro län) som hade både högre halter och fler substanser än övriga vattendrag som undersöktes, vilket kan tyda på en större användning av växtskyddsmedel eller bidrag från punktkällor i just detta avrinningsområde. Under de kommande åren kommer växtodlingen inom Mälardalsregionen sannolikt att intensifieras, bl.a. på grund av högre spannmålspriser, men också arealen att utökas som en följd av att trädeskravet försvinner. Detta leder troligen till en ökad användning av växtskyddsmedel och därmed ökad risk för spridning till vattenmiljön. En viktig slutsats är därför att det är angeläget att följa upp resultaten från årets undersökning inom en snar framtid

Authors/Creators:Kreuger, Jenny
Title:Screeningundersökning av pesticidförekomst inom Norra Östersjöns vattendistrikt 2007
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Year of publishing :2007
Number:2007:20
Number of Pages:32
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
ISSN:1403-977X
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:pesticides, water pollution, testing, sweden
Keywords:screeningundersökning, pesticider
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2722
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2722
ID Code:12064
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Jun 2015 11:53
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits