Home About Browse Search
Svenska


Integrerat växtskydd i jordgubbar

slutrapport för projektet 2010-2013

Svensson, Birgitta (2015). Integrerat växtskydd i jordgubbar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:13
[Report]

This is the latest version of this item.

[img] PDF
2MB

Abstract

Integrerat växtskydd, IPM, i jordgubbar behöver utvecklas och implementeras i kommersiell jordgubbsproduktion. Under 2010 startade ett samverkansprojekt med demonstrationsförsök i tre svenska jordgubbsodlingar, i södra och nordvästra Skåne och i Östergötland. Fältförsöken har visats för odlare och rådgivare under varje säsong och resultaten har rapporterats och diskuterats kontinuerligt. En referensgrupp har följt projektet och fastställt åtgärder vid återkommande telefonmöten, vilket resulterat i ett mycket dynamisk projekt.
Syftet med projektet var att identifiera verktyg för användning i IPM-strategier i jordgubbar, att involvera odlare i IPM och att skapa ett IPM forum. Genom att välja fältförsök på olika geografiska platser, har vi kunnat täcka in de viktigaste skadegörarna samt skillnader i klimat. Studien pågick under fyra år, 2010-2013, och tre olika behandlingar testades i varje försöksodling: 1) obehandlad kontroll; 2) odlarnas praxis; och 3) IPM (baserat på fältobservationer och beslut i referensgrupp). I projektet fokuserade vi på de viktigaste skadegörarna och sjukdomarna i jordgubbar: jordgubbsvecklare, jordgubbsvivel, trips, växthusspinnkvalster, jordgubbskvalster, gråmögel och mjöldagg. Den huvudsakliga IPM-strategin var att undvika syntetiska pyretroider och andra kemiska bekämpningsmedel när biologiska eller fysikaliska verkande produkter fanns tillgängliga som alternativ. Ett prognosprogram för gråmögel, BOTEM, användes för beslut om förebyggande bekämpning av gråmögel. Fältförsöken har visat flera gånger vid fältvandringar och diskuteras i kurser för odlare och rådgivare.
Resultaten från dessa fältförsök visar bl.a. att prognosprogrammet för gråmögel inte är tillräckligt bra för att fungera som beslutsstöd. Biologisk bekämpning av jordgubbskvalster med rovkvalster fungerar tillfredsställande i fält. Skador av jordgubbsvecklaren ser ut att bli ett mer vanligt problem och behandlingar på våren med kemiska medel eller med den biologiska produkten Turex (Bacillus thuringiensis) är inte tillräckligt för att bekämpa skadegöraren effektivt, så tester med höstbehandlingar pågår. Tripsskador på mognande bär utgör stora problem i vissa odlingsområden och produktionssystem, särskilt i unga planteringar och i 60-dagarsproduktion där bären är fullt exponerad. Kemisk bekämpning av vuxna trips är ofta både olämpligt pga. blomning samt ofta otillräckligt och det finns inga tillfredsställande lösningar tillgängliga.
Fältförsöken visade stora variationer mellan år och mellan försöksplatser vilket innebär att det måste finnas en genomtänkt strategi för att behovsanpassa bekämpning av skadegörare. Regelbunden dokumentation av fältdata samt registrering av klimat är viktiga verktyg för beslut angående bekämpning av skadegörare. Friskt plantmaterial är en grundförutsättning för att lyckas med integrerat växtskydd.
Det aktuella projektet är ett exempel på gott samarbete mellan SLU, rådgivare och bärodlare för utvecklingen av IPM i jordgubbar.

Authors/Creators:Svensson, Birgitta
Title:Integrerat växtskydd i jordgubbar
Subtitle:slutrapport för projektet 2010-2013
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Integrated pest management, IPM, in strawberries needs to be developed and implemented in commercial production. In 2010, a joint project was started with demonstration trials on three Swedish farms, in southern and north-western Scania and in Östergötland (400 km to the north). The field trials were demonstrated to growers and advisors during each season and the project results were reported and discussed continuously. A reference group discussed measures and updated data through frequent telephone conferences, resulting in a very dynamic project.
The main aims of the project were to identify tools for use within IPM strategies in strawberries, to involve growers in IPM and to create an IPM forum. By selecting field trials at different geographical locations, we have been able to cover the main strawberry pests and differences in climate. The study ran for four years, 2010-2013, and three different treatments were tested on each farm: 1) untreated control; 2) growers’ practices; and 3) IPM (based on field observations and reference group decisions). The targets were the main pests of strawberries: strawberry tortrix moth, strawberry blossom weevil, thrips, two-spotted spider mites, strawberry tarsonemid mite, grey mould and powdery mildew. The main IPM strategy was to avoid synthetic pyrethroids and other chemicals when other biological or physical action agents were available. A forecasting programme for grey mould, BOTEM, was used in scheduling IPM spraying. Field trials have been shown several times at open days and discussed in courses for growers and advisers.
The results from these field trials indicate that the grey mould forecasting programme is not sufficiently strong to act as decision support. Biological control with predatory mites for the strawberry tarsonemid mite is working satisfactorily in the field. The strawberry tortrix moth seems to be a more common problem and spring treatments with chemicals or the biological agent Turex (Bacillus thuringiensis) are not sufficient to control the pest adequately, so tests with autumn treatments have started. Thrips on ripening fruit pose major problems in some production areas and production systems, particularly in young plantations and in 60-day production while the fruits are fully exposed. Chemical control of thrips is inconvenient and often inadequate and there are no satisfactory solutions available. Between-year variations can be extensive, but project results and conclusions are proving highly valuable. Healthy planting material is a prerequisite for the success of IPM.
The present project is an example of good cooperation between SLU, advisors and berry farmers for the development of IPM in strawberries.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2015
Depositing date:8 April 2015
Number:2015:13
Number of Pages:35
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-576-8903-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H01 Protection of plants - General aspects
H Protection of plants and stored products > H10 Pests of plants
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:strawberries, fragaria, fruit crops, botrytis, erysiphe, pest mites, cultivation, pest control, pest of plants
Keywords:jordgubbsvivel, jordgubbsvecklare, trips, jordgubbskvalster, gråmögel, växthusspinnkvalster, mjöldagg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2550
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2550
ID Code:12092
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:European Commission - Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling and Jordbruksverket / Swedish Board of Agriculture and LRF/GRO
Deposited By: Birgitta Svensson
Deposited On:09 Apr 2015 11:12
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Available Versions of this Item

  • Integrerat växtskydd i jordgubbar. (deposited 09 Apr 2015 11:12) [Currently Displayed]

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits