Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk

årsrapport för 2014

Franzén, Fredrik and Andersson, Jan (2014). Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2015:4
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Effekter på det akvatiska ekosystemet av kylvattenanvändning vid Oskarshamnsverket på östersjökusten övervakas inom ramen av ett långsiktigt kontrollprogram. Programmet omfattar provfisken med nät och ryssjor inom en påverkansgradient och i ett av kylvatten opåverkat referensområde. Vidare övervakas långsiktig utveckling av bottenfauna och makrovegetation i områden med olika kylvattenpåverkan samt omfattningen av fiskförluster vid kraftverkets rening av inkommande kylvatten. Fångstdata samlas dessutom in för bedömning av de eventuella effekter kylvattenutsläppet har på det lokala yrkesfisket. Årsrapporten redovisar i första hand data utan vidare analys av effekter av kraftverkets påverkan på vattenmiljö och fiske. Sådana analyser görs vid fördjupande utvärderingar med ungefär fem års mellanrum och då effekter tas upp i texten i denna rapport har dessa uppgifter i de flesta fall hämtats från dessa utvärderingar. Det utgående kylvattnet från O1 och O3 var 9-10 °C varmare än det inkommande under 2014. O2 stod stilla hela året. Det utgående vattnet från O3 översteg 25 °C under sammanlagt 50 dygn 2014, vilket var ovanligt mycket. Utebliven drift vid reaktor O2 i kombination med ett kallare vatten från djupintag till O1 gav dock totalt sett ett kallare utgående vatten än tidigare. Skillnaden i vattentemperatur mellan Hamnefjärden och referensområden av liknade karaktär var dock något större än tidigare år. Detta förklaras av en varm sommar med rekordhöga temperaturer på det intagna djupvattnet samt att djupvattnet under tiden november till februari är varmare än det tidigare använda ytvattnet. En övergång till kylning med djupvatten påbörjades under hösten 2011, inför en planerad effekthöjning. Syftet är att få ett kallare kylvatten under årets varma period samt att motverka höga utsläppstemperaturer. O1 gick över till djupvatten först i slutet av juni 2013 och innan denna omläggning noterades en riklig förekomst av främst storspigg i det inkommande kylvattnet. Efter övergången har förlusterna av både spigg och större fiskar varit betydligt mindre. Effekterna av fiskförluster i silstationerna bedöms vara små för ekosystemet och det allmänna fiskeintresset, men en negativ påverkan på fisket i närområdet kan inte uteslutas. I nätprovfisket i Hamnefjärden har den totala fiskfångsten ökat sedan 1960-talet, även om förekomsten av björkna och mört har varit lägre under den tioårsperioden. Fångsterna av abborre och sarv uppvisar en på lång sikt positiv utveckling, både i det mest kylvattenpåverkade området och i provfisket i den omgivande skärgården. Fångsten av abborre i skärgården var rekordstor sommaren 2014. Fångsten av mört och sarv uppvisar en negativ utveckling på en lokal i referensområdet Kvädöfjärden. På den yttre lokalen i referensen gjordes fortsatt goda fångster av abborre, men ingen trend kan ses. Abborrarna i Simpevarp tenderar att vara yngre än i referensområdet. Störningar på fiskars könsorgan har tidigare observerats i relativt stor omfattning i Hamnefjärden, men har varit ovanliga eller obefintliga under senare år. Störningsfrekvensen var 0,5 procent i Hamnefjärden 2014 och störningar saknades i referensområdet. Hos mört noterades missbildningar hos 0,8 procent av romsäckarna i Hamnefjärden medan de var obefintliga i referensområdet. Små fångster av årsyngel av abborre i Hamnefjärden under de tre senaste åren bidrog till en långsiktigt negativ trend. Ynglens medellängder i Hamnefjärden och Getbergsfjärden var 2014 de högsta sedan undersökningarna startade och ökar över tiden i båda områdena och abborryngel i Hamnefjärden var signifikant större än de i Getbergsfjärden. Fångsten av gulål vid provfiske med ryssjor i Hamnefjärden 2014 var inledningsvis normal men minskade efter april och blev totalt en av de minsta som noterats. De små fångsterna kan sannolikt kopplas till fallande vattentemperaturer i samband med driftstörningar under senvåren. Förekomsten av simblåseparasiter hos gulål har legat på en stabil nivå av 50-60 procent sedan parasiten etablerades i Hamnefjärden i slutet av 1980-talet men var nu på 35 procent. Påverkan av kraftverkets drift på förekomsten har inte kunnat påvisas vid jämförelser med andra områden. Resultat från många års undersökningar i Hamnefjärden har påvisat omfattande påverkan på fisksamhället i fjärden, främst genom en positiv effekt av uppvärmt kylvatten på tillväxttakt och individrikedom hos fiskarter som föredrar varmare vatten, som abborre och mört. Under senare år har dock förändrade driftrutiner införts, i första hand genom ett intag av djupvatten för kylning. De fulla effekterna av detta har ännu inte kunnat utvärderas. En omfattande igenväxning under senare decennier kan sannolikt kopplas till kraftverkets drift och har sannolikt också påverkat fisksamhällets sammansättning i Hamnefjärden. En positiv påverkan på abborrens tillväxt har även observerats i den omgivande skärgården vid Simpevarp och den långsiktiga utveckling hos bestånden av sötvattenarter där visar inga tecken på negativ påverkan av kraftverket. En negativ utveckling hos vissa karpfiskarter under senare tid i både påverkansområde och referensområde behöver dock följas upp och om möjligt förklaras. Fiske med kustöversiktsnät under våren i havsbandet utanför kraftverket syftar till att studera effekter på strömming och andra marina arter som oftast förekommer rikligast vid relativt låga vattentemperaturer. Störningar orsakade av i huvudsak säl förekom i drygt hälften av fiskeansträngningarna. Störda fiskeansträngningar utesluts alltid vid de analyser som görs och den totala fiskeansträngningen utökades 2011 för att motverka effekter av detta. De senare årens observerade positiva utveckling för strömming upphörde 2013, troligtvis beroende på låga vattentemperaturer. Vid fisket 2014 var strömmingsfångsterna åter på en nivå som låg över långtidsmedelvärdet för hela fiskeperioden. Detta provfiske kunde tidigt påvisa att strömming och även andra fiskarter anlockades till det varmare vattnet. Yrkesfiskets fångster av blankål i referensområdet uppvisade en positiv trend från 1972 fram till att det 2001 upphörde i sin dåvarande utformning. Under samma period finns en negativ utveckling i fisket efter blankål i Simpevarps närområde. Sedan bottenåret 1996 och fram till 2013 har en positiv utveckling observerats i Simpevarp. Denna försvann dock efter något lägre fångster 2014. Resultat från yrkesfisket har inhämtats från ett större antal fiskare i närområdet och i referensområdet Kvädöfjärden sedan 1960-talet. Numera återstår endast en fiskare i vardera området. Några effekter av kylvattenutsläppen på det i området viktiga blankålsfisket har inte kunnat beläggas. En positiv utveckling av artantalet hos bottenfaunan finns i både Simpevarp och referensområdet under perioden 1962-2014. I synnerhet gäller detta de grunda lokalerna, där även individtätheten visar en stigande trend. På den grunda lokalen i referensområdet var blåmussla den vanligaste arten, medan östersjömussla hade störst förekomst på motsvarande djup i Simpevarp. Den senare dominerande på de djupare stationerna i båda områdena. Den till Östersjön introducerade havsborstmasken Marenzelleria sp. förekom i stora antal på samtliga stationer utom den djupa i referensområdet. Resultat av bottenfaunaundersökningen har i första hand speglat storskaliga förändringar i regionen utan att kunna belägga några uppenbara effekter av kraftverkets drift. De hårda bottnarnas algsamhällen övervakas på tre lokaler i kraftverkets närhet. Sammanvägt för de tre stationerna minskade både täckning och utbredning av tång något jämfört med 2013. Algsamhällena bedöms ha en god ekologisk status och studerade lokaler tillhör de rikaste i regionen. Några uppenbart negativa effekter av kylvattenpåverkan har således inte kunnat beläggas på de studerade lokalerna. Havsborstmaskar av släktet Marenzelleria är de enda organismer som påträffats i undersökningarna under senare år som kan klassa som främmande och invasiva. Marenzelleria är dock numera etablerad över stora delar av Östersjön.

Authors/Creators:Franzén, Fredrik and Andersson, Jan
Title:Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk
Subtitle:årsrapport för 2014
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Potential ecosystem effects caused by the nuclear power plant, close to Oskarshamn on the Swedish coast of the Baltic Proper, are monitored in yearly surveys. Gillnets and fyke nets are used in several sites at, and around, the location of the emitted cooling water. There is also a reference area unaffected by the emission of cooling water. Fish mortality due to entrapment in the cooling water system and commercial landings are monitored to assess possible effects on the local fishery. This annual report primarily presents data without further analysis of the impact of the power plant on ecosystem and fishery. Such analyses are made and reported in five year intervals and when documented effects are mentioned in this report the information is in most cases from such reports. The emitted cooling water from reactors O1 and O3 was normally 9-10 °C warmer than the incoming water in 2014. Reactor O2 was closed down all year. The emitted water from reactor O3 exceeded 25 °C during 50 days in 2014, which was a longer period than usual. Absence of heating from reactor O2 and cooler incoming water to reactor O1, however, resulted in cooler outgoing water overall than earlier. There was a larger difference in annual average water temperature between the recipient bay Hamnefjärden and the reference areas. A warm summer resulting in high temperatures of the incoming deep water partly explaines this difference. The sea water taken via the deep water intake was warmer during November to February compared to the formerly used surface water, resulting in higher winter temperatures in the recipient. A transition to deep water intake began in the fall of 2011 faced with the planned effect increases on reactor O2 in 2015. The purpose was to achieve cooling water of lower temperature and to reduce high temperatures of the discharged water. After the transition, the losses of Baltic herring (Clupea harengus) and small fishes decreased in the water intake to reactor O2. The transition to deep water in reactor O1 took place in late June 2013 and decreased losses of especially three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus), but also of larger fishes. Impacts on population level and on public fishery are estimated to be low, although local effects cannot be ruled out. Total catches of fish caught with gillnets increased in the surveys in Hamnefjärden since the 1960´s although catches of roach (Rutilus rutilus) and silver bream (Blicca bjoerkna) were low in the last decade. Catches of perch (Perca fluviatilis) and rudd (Scardinius erythrophthalmus) have increased over time in Hamnefjärden as well as in the archipelago south of the power plant and all time high catches of perch were recorded in 2014. Catches of roach and rudd have decreased over time at the inner location in the reference area Kvädöfjärden. At the outer location there were still large catches of perch in 2014, but no trends to be found. Perch in Simpevarp tend to be younger than in the reference area. Abnormal gonads, previously observed at high frequencies in perch and roach in Hamnefjärden, have rarely been observed in recent years. In the 2014 sampling the frequency of abnormal gonads were 0.5 percent in Hamnefjärden and fully absent in the reference area. Disturbances on roach gonads were recorded to 0.8 percent in Hamnefjärden while none was found in the reference area. The trend in abundance of perch fry in the recipient is negative, due to very low abundances for the last three years. The average lengths in 2014 were the highest since the investigations started in both areas, and are also increasing in the long term. The fry in Hamnefjärden were larger than those in the reference area. Fykenet catch of yellow eel (Anguilla anguilla) in 2014 was initially normal but decreased after April and was overall one of the lowest in a long term. The small catches were probably due to a drop in water temperature when emissions of heated cooling water ceased in late spring. Prevalence of swim bladder parasites (Anguillicola sp.) decreased to 35 percent from a constant prevalence of 50–60 percent since the parasite was established in Hamnefjärden in the late 1980's. Comparisons with other areas contradict any impact from the powerplant on the prevalence of the parasite. Many years of studies in the Hamnefjärden bay revealed a considerable impact on the local fish community. The most obvious ones were positive effect on growth and abundance on species preferring high water temperatures, such as perch and roach. In recent years changes in operations of the power plants were made, the effects of which are not yet fully evaluated. The major change was a transition from surface water to water from 20 m depth for cooling. The macroflora of Hamnefjärden has changed in recent decades. High density of macrophytes disturbed fishing operations and probably had an impact on the fish community composition. The vegetation was probably stimulated by the transport of cooling water. Positive impact on the growth of perch was observed in the archipelago close to the power plant as well as in Hamnefjärden and the fish community in that area show no signs of a negative impact by the power plant. A negative development of some cyprinid species in Simpevarp as well as in the reference area calls for attention on if possible for explanation. Gillnet surveys are performed in the spring on the open coast at the power plant to study effects on herring and other marine species, normally appearing at relatively low water temperatures. Interferences from grey seals (Halichoerus grypus) were recorded in an amount just over 50 percent of the fishing effort in 2014. As disturbed efforts cannot be used in further analyses, the total effort had to be increased in 2011. The increase of herring that has been observed in recent years did not continue in 2013, likely due to very low water temperatures. Despite catches over the long term average in 2014, there was no long term trend in the abundance of herring. This survey demonstrated on an early stage that Baltic herring and other marine species were attracted to the coastal area receiving the heated cooling water. Silver eel (Anguilla anguilla) catches increased in the reference area from 1972 until silver eel fishing ceased in 2001. The catches decreased in the local fishery near Simpevarp during the same period. The development since the bottom year 1996 has however been positive in Simpevarp, but due to small catches 2014 the trend ended. Catch statistics were collected annually from several fishers in the area close to the power plant and in the reference area since the 1960´s. Today only one fisher in each area is still in the occupation. No effects by the cooling water emisions on the catches of silver eel were observed. Species richness in soft bottom macrofauna increased strongly between 1962–2014 in Simpevarp, as well as in the reference area. The increase was observed especially in the shallow sites, where total abundance also proves a positive trend. In the shallow site in the reference area, blue mussel (Mytilus edulis) was the most common species while Baltic clam (Macoma balthica) had the highest abundance on the corresponding site in Simpevarp. Large amounts of the, to the Baltic sea introduced, polychaete Marenzelleria sp. were observed on all sites except the deep one in the reference area. The long term bottom fauna monitoring primarily pictures regional long term changes and obvious effects by the power plant could not be found. Vegetation on hard bottoms is monitored on three sites in the coastal gradient of cooling water. Both coverage and spread of bladder wrack (Fucus vesiculosus) decreased compared to 2013 when data from the three sites were merged. The algal communities are considered to have good ecological status and the studied sites are among the richest in the region, thus no obvious negative effects from cooling water emissions were revealed. Polychaetes of the genus Marenzelleria were the only organisms found in recent years monitioring that can be classified as alien and invasive. The genus Marenzelleria is now established in large parts of the Baltic sea.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2014
Number:2015:4
Number of Pages:79
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9292-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:nuclear energy, environmental impact assessment, coastal fisheries, water, wastewater, benthic fauna, surveys, baltic sea, sweden
Keywords:biologisk recipientkontroll, Oskarshamns kärnkraftverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2587
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2587
Alternative URL:http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/publikationer/Aquarapporter/2015/Aqua%20reports%202015-4%20%c3%85rsrapport%20OKG%202014.pdf
ID Code:12120
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:04 May 2015 08:14
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits