Home About Browse Search
Svenska


Bacterial infections in dogs with special reference to urinary tract infections, surgical site infections and methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius

Windahl, Ulrika (2015). Bacterial infections in dogs with special reference to urinary tract infections, surgical site infections and methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:56
ISBN 978-91-576-8310-6
eISBN 978-91-576-8311-3
[Doctoral thesis]

[img] PDF
674kB

Abstract

An increase in antimicrobial resistance in canine bacterial pathogens, including multidrug-resistance, has been reported worldwide. Increasing antimicrobial resistance is of concern, not only as it complicates therapy in dogs, but also as it is a public health problem when the pathogens are zoonotic, or the location of resistance genes enables transfer between bacteria of animal and human origin.

The overall aims of this thesis were to gain knowledge of bacterial infections in dogs with special reference to urinary tract infections (UTI), surgical site infections (SSI) and their antimicrobial susceptibility patterns, and of carriage of methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP). The results were intended to aid in choice of antimicrobial treatment of canine UTI and SSI, and in designing recommendations on prevention and control of carriage of MRSP.

First-line antimicrobials were found to be a rational empirical antimicrobial therapy for the studied dog population. In total three percent of detected Escherichia coli isolates were resistant to extended-spectrum cephalosporins. Less than 3% of S. pseudintermedius isolates were methicillin resistant. No methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates were found.

Dogs carried MRSP for several months without clinical signs. Systemic treatment for three weeks or longer with antimicrobials to which the bacterium was resistant was associated with prolonged carriage compared to shorter treatment periods. Three of five dogs treated with an antimicrobial to which the MRSP-isolates were susceptible remained MRSP-carriers. These findings support restricted use of systemic antimicrobial treatment in dogs with possible or confirmed MRSP carriage or infection. The risk of MRSP-colonization in dogs living in a household with an MRSP-infected dog might be lowered if the clinically infected dog (index dog) becomes MRSP -negative. Furthermore, all contact dogs in the family might not carry MRSP continuously during the time the index dog is MRSP-positive. The results of the evaluation of five body sites for MRSP carriage screening suggests that simultaneous sampling of pharynx, perineum and the corner of the mouth, as well as wounds when present, should be recommended. Furthermore, the results suggest that sampling of nostrils is not a priority when screening dogs for MRSP.

Authors/Creators:Windahl, Ulrika
Title:Bacterial infections in dogs with special reference to urinary tract infections, surgical site infections and methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

En ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier hos hund rapporteras från hela världen. Både den behandlande veterinären och djurägaren ställs i och med detta idag allt oftare inför svåra val. Infektioner som tidigare framgångsrikt kunde behandlas med antibiotika kan idag leda till att hunden avlivas. Antibiotikabehandling med antibiotika som bakterien är resistent mot kan ge förvärrade infektionssymtom.

Utdragna infektionsförlopp leder till ett ökat lidande för den enskilda hunden. Varje enskild infektion med resistenta bakterier kan också innebära en risk för ytterligare spridning av bakterien eller resistensen. Bakterier med ESC-resistens (resistens mot extended-spectrum cephalosporins), MRSA (meticillin-resistenta Staphylococcus aureus), samt MRSP (meticillin-resistenta Staphylococcus pseudintermedius), är exempel på särskilt problematiska infektioner. ESC-resistens kan spridas inte bara genom smitta av resistenta bakterier mellan människor, människa-hund och hundar, utan också genom att de gener som bär på resistensen överförs mellan olika bakteriearter. MRSA infektioner har hittills varit mycket ovanliga hos hund jämfört med hos människa, där den i många länder orsakar stora problem.

Bakterien Staphylococcus pseudintermedius (S. pseudintermedius) är en del av hundens normala bakterieflora, men samtidigt också den i särklass viktigaste och vanligaste orsaken till bakteriella infektioner hos hund. Sällsynta fall av infektion hos andra djur, och hos människa med denna bakterie har rapporterats, men anses vara ovanliga. År 2005 uppmäksammades de första fallen i Europa av en multiresistent variant av denna bakterie, MRSP. MRSP infektioner hos svenska hundar har som regel varit resistenta mot samtliga antibiotika i tablett- och injektionsform registrerade för hund, med ett undantag: tetracyklin. En del infektioner har även varit resistenta mot detta antibiotikum.

En snabb ökning av antalet MRSP fall har samtidigt påvisats i både Europa och Nordamerika. Mycket kunskap som behövs för att ta fram relevanta åtgärdsplaner mot fortsatt spridning, och för hur man bör provta hundar som kanske kan sprida smittan utan att de själva har symtom saknas.

I de två första studierna i denna av handling undersöktes bakterier som orsakade urinvägsinfektioner och infektioner i operationssår, och vilka antibiotika de var resistenta mot. Escherichia coli (E. coli) var den vanligaste bakterien i urinvägsinfektionerna. Den allra vanligaste bakterien i sårinfektionerna var S. pseudintermedius, som påvisades i nära hälften (46 %) av alla sårinfektioner. Tillsammans påvisades tre typer av stafylokocker, inkluderande S. pseudintermedius, i ungefär 60 % av sårinfektionerna.

Undersökning av bakterie växten i de olika provmaterial som användes till urinproverna visade att stafylokocker kan vara lättare att hitta om den provtagande veterinären förodlar provet innan det skickas vidare till ett annat laboratorium för vidare undersökning. För sårinfektionerna gick det inte att se någon statistisk skillnad mellan vilka bakterier som orsakade infektion och vilken typ av operation som hade utförts.

Jämfört med många internationella rapporter var resistensen överlag låg. Äldre rekommendationer avseende förstahandsval av antibiotika till hund var fortfarande relevanta. I de allra flest fallen fanns ett flertal antibiotika registrerade för hund att välja på, och det fanns aldrig något behov av att använda två antibiotika samtidigt, eller antibiotika avsedda att i första hand användas till allvarliga infektioner hos människa.

Multiresistenta bakterier påvisades dock i cirka 4 % av totalt 623 stycken urinvägsinfektioner och 19 % av totalt 154 stycken sårinfektioner. I tre infektioner påvisades också bakterier med ESC-resistens, vilket för några år sedan inte setts hos svenska hundar. I fyra infektioner påvisades MRSP bakterier. Inga MRSA infektioner påvisades.

De två sista studierna inriktade sig på smittspridning av MRSP hos hundar. Resultaten visade att hundar kan bära på MRSP utan att visa symtom i över ett år, efter att den ursprungliga infektionen (till exempel hudinfektion eller sårinfektion) läkt av. Hos en del hundar kunde dock bakterien inte längre hittas redan efter några månader. Faktorer som skulle kunna påverka bärarskapets längd undersöktes, och behandling med antibiotika som bakterien var resistent mot visades förlänga tiden. Fem hundar fick antibiotika om bakterien var känslig för. Tre av dessa fortsatta att bära på MRSP. Dessa fynd stödjer undvikande av antibiotikabehandling av hundar som kan misstänkas bära på MRSP.

MRSP kunde inte alltid hittas hos övriga hundar i hushåll med en MRSP infekterad hund. Hundarna tenderade att bli MRSP negativa när den ursprungligen MRSP infekterade hunden blev negativ.

Fem provtagningsställen jämfördes, för att kunna ge rekommendationer om effektiv provtagning för bärarskap av MRSP. Resultaten visade att flera ställen bör provtas för att säkert hitta MRSP. Sår var säkrast, därefter området kring analöppningen samt mungipa/svalg.

Sammantaget rekommenderas att sår eller hudskada, samt både svalg, området kring analöppningen och mungipa provtas för MRSP hos symtomfria hundar. Första provtagningstillfället kan förläggas en kort tid efter att hunden är symtomfri, och om det är positivt upprepas efter nio månader eller längre tid, när så få provtagningstillfällen som möjligt önskas. En del hundar i samma hushåll som en MRSP infekterad hund kanske kan bli MRSP negativa snabbare om de byter miljö och inte träffar den infekterade hunden. Vidare forskning behövs dock innan man säkert kan säga hur stor risken är att en hund med MRSP negativa prover trots detta kan visa sig vara MRSP positiv en tid senare, till exempel efter en antibiotikabehandling med antibiotika som bakterien är resistent mot.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2015
Depositing date:2015
Number:2015:56
Number of Pages:90
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IUlrika Windahl, Bodil Ström Holst, Ann Nyman, Ulrika Grönlund and Björn Bengtsson. (2014). Characterisation of bacterial growth and antimicrobial susceptibility patterns in canine urinary tract infections. BMC Veterinary Research 10:217.
IIUlrika Windahl, Björn Bengtsson, Ann K Nyman and Bodil Ström Holst The distribution of pathogens and their antimicrobial susceptibility patterns among canine surgical wound infections in Sweden in relation to different risk factors. (2015) Acta Veterinaria Scandinavica 57:11.
IIIUlrika Windahl, Elin Reimegård, Bodil Ström Holst, Agneta Egenvall, Liselotte Fernström, Mona Fredriksson, Gunilla Trowald-Wigh and Ulrika Grönlund Andersson. (2012) Carriage of methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius in dogs-a longitudinal study. BMC Veterinary Research
IVUlrika Windahl, Joakim Ågren, Bodil Ström Holst, Stefan Börjesson. Colonization of methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius in multi dog households, a longitudinal study using whole genome sequencing. (Manuscript)
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
Associated Programs and Other Stakeholders:SVA - National Veterinary Institute > A contributor is enlisted in SVA
ISBN for printed version:978-91-576-8310-6
ISBN for electronic version:978-91-576-8311-3
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L73 Animal diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 301 Basic Medicine > Microbiology in the medical area
(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 302 Clinical Medicine > Infectious Medicine
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Clinical Science
Agrovoc terms:dogs, bacterioses, urinary tract diseases, surgical operations, staphylococcus intermedius, penicillins, resistance to antibiotics, disease control, symptoms, diagnosis, therapy
Keywords:bacterial infections, canine, antimicrobial resistance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2638
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2638
ID Code:12200
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Deposited By: Ulrika Windahl
Deposited On:11 May 2015 09:36
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits