Home About Browse Search
Svenska


Identifiering av riskområden for fosforförluster i ett jordbruksdominerat avrinningsområde i Dalarna

Djodjic, Faruk (2008). Identifiering av riskområden for fosforförluster i ett jordbruksdominerat avrinningsområde i Dalarna. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:5
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Syftet med detta arbete är att identifiera de delarna av ett litet avrinningsområde som är känsligast för fosforförluster men också att beskriva arbetsgång och metoder som kan användas för att utforma en strategi för att minska dessa förluster. Hela projektet består av två
anknutna arbeten, denna studie med huvudfokus på att fastställa orsaker till övergödningsproblem samt identifiera vilka delar av avrinningsområdet som göder sjöarna mest, och ett examensarbete med fokus på källfördelningsmodelleringen och identifiering av
lämpliga åtgärder för att minska fosforförluster (P-förluster) (Spännar, 2008). Följande moment ingick i detta projekt:
1. Insamling av bakgrundsdata för områdesbeskrivning, med avseende på markanvändning, gröd- och jordartsfördelning, förekomst av enskilda avlopp, djurtäthet m.m.
2. Intervjuer av lantbrukare och sammanställning av data angående odlingsdata (skiftesvis grödfördelning, markbearbetning, gödsling m.m.) och lantbrukarnas egna
iakttagelser av ytavrinning, erosion, stående vatten m.m.
3. Sammanställning och analyser av höjddata med hög resolution för att definiera delavrinningsområden och beräkna vattnets vägar i landskapet.
4. Markprovtagning och markanalyser av förråds-P (P-HCl), växttillgänglig P (P-AL), Pfrigörelse (P-CaCl2), markens P-bindningskapacitet, samt Cs-137-analyser som ett
mått på erosion och deposition.
5. Analys och utvärdering av erhållna resultat från markprovtagningen.
6. Analys och utvärdering av miljöövervakningsdata beträffande vattenkvaliteten.
7. Hydrologisk modellering med FyrisQ-modellen.
8. Källfördelningsmodellering med Fyrismodellen.
9. Beräkningar av erosion och deposition med USPED-modellen.
10. Sammanställning av en lista över lämpliga motåtgärder i området.
Resultat visar att Milsbosjöarna är högt belastade med P och att jordbruket står för en stor del av den totala belastningen. Höga P-halter i marken i kombination med ett böljande landskap och en erosionsbenägen jord skapar förutsättningar för höga P-förluster. Vid åtgärdsarbetet
bör man ta hänsyn till både löst och partikulärt P. Halter av både förråds-P (P-HCl) och växttillgänglig-P (P-AL) varierar mycket i området vilket tyder på en ojämn gödselspridning under en lång period. Ett tydligt samband mellan P-frigörelse och P-AL betonar betydelsen av
behovsanpassad gödsling som en viktig långsiktig åtgärd för att minska P-förlusterna.
Beräkningar med hjälp av högupplösta höjddata visar att detaljerade kartor över erosion/deposition kan vara ett bra underlag för fält- och skiftesvis planering av eventuella
motåtgärder.
Arbetet inom ramen för EU:s vattendirektiv med framtagning av åtgärdsprogram kräver i det kommande steget en omfattande insats där befintliga kunskaper måste utnyttjas på bästa möjliga sätt. När det gäller övergödningen och P betonas ofta bristande kunskap kring både de styrande processerna och effekterna av eventuella åtgärder. Även om kunskapsläget kunde och borde vara bättre får det inte bli ett alibi för uteblivna åtgärder. Detta projekt visar att vi genom ett brett spektrum av olika verktyg, beräkningsmetoder, mark- och vattenanalyser och modeller kan beskriva ett avrinningsområde för att skapa underlag till detaljerade och rumsligt distribuerade åtgärder. En hel del av resultaten kan användas även utanför själva studieområdet (Milsboåns avrinningsområde), d.v.s. i områden med liknande förutsättningar.
Under andra förutsättningar bör man dock se över vilka metoder, verktyg och modeller som passar bäst för syftet och de lokala förhållandena.

Authors/Creators:Djodjic, Faruk
Title:Identifiering av riskområden for fosforförluster i ett jordbruksdominerat avrinningsområde i Dalarna
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Year of publishing :2008
Number:2008:5
Number of Pages:43
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1403-977X
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
P Natural resources > P05 Energy resources management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:phosphorus, soil analysis, hydrology, models, erosion
Keywords:fosforförluster, markanalys, hydrologisk modellering, erosion, deposition, övergödning, Dalarna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2746
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2746
ID Code:12265
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:26 Jun 2015 08:45
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits