Home About Browse Search
Svenska


Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel)

årssammanställning 2009

Graaf, Sarah and Adielsson, Stina and Kreuger, Jenny (2010). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 120
[Report]

[img] PDF
642kB

Abstract

I rapporten presenteras resultaten från miljöövervakningen av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, sediment, regnvatten och luft för undersökningsåret 2009. Undersökningen genomförs inom ramen för den nationella miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket (programområdena Jordbruksmark och Luft). Nytt för detta år är att övervakningsprogrammet har utökats med mätningar av växtskyddsmedel i luft som genomförts på Vavihill (Söderåsen) i NV Skåne. Vid samma lokal genomförs sedan tidigare också mätningar av växtskyddsmedel i regnvatten. Luftmätningarna pågick främst under hösten. Programmet har under året även utvidgats genom en ny station för mätning av växtskyddsmedel i regnvatten. Stationen är belägen på Aspvreten ca 80 km SV om Stockholm och ingår, precis som Vavihill, i Naturvårdsverkets stationsnät för luft- och depositionsmätningar. Ambitionen är att resultat från två stationer, belägna på olika avstånd från de stora jordbruksregionerna i söder och på kontinenten, och även med en viss öst/västlig gradient, bättre ska kunna spegla förekomsten av växtskyddsmedel i atmosfärisk deposition i södra delen av Sverige. Provtagning av ytvatten har genomförts i fyra typområden (Västergötland, Östergötland, Halland och Skåne) samt i två skånska åar (Skivarpsån och Vege å). Provtagningarna av ytvatten i de fyra typområdena och de två åarna har skett under perioden maj till november. Dessutom har ytvatten provtagits under vinterhalvåret i Skåne för tredje året i rad. Provtagning av grundvatten har skett vid fyra tillfällen i typområdena och av sediment vid ett tillfälle vid samma lokaler som för ytvatten. Under året har en ny analysmetod ackrediterats vilket har medfört en utökning av analsyprogrammet för yt- och grundvattendelen av undersökningarna. Detta har inneburit både att en del nya substanser, som tidigare inte ingick i programmet, har tillkommit och att en del gamla substanser har fått sänkta analysgränser, vilket gör att de nu kan spåras vid lägre koncentrationer. Det nya analysprogrammet har resulterat i att flera nya substanser har påträffats under 2009, samt att fyndfrekvensen har ökat för vissa av de substanser som undersökts sedan tidigare, vilket är viktigt att ha i åtanke när resultaten ska tolkas och vid jämförelser mellan åren. Sammantaget ingår nu 111 substanser i analyserna av yt-och grundvatten, vilket är en utökning på 27 substanser för ytvatten från typområdena och 40 substanser för grundvatten och ytvatten från åarna. Under 2009 har totalt 83 substanser påträffats i ytvatten vid ett eller flera tillfällen. De uppmätta halterna av växtskyddsmedel varierar under året, med högst halter under den mest intensiva bekämpningssäsongen under försommaren. En jämförelse mellan åren visar att skillnaderna mellan åren är små när det gäller uppmätta summahalter i ytvatten. Sammanlagt påträffades 23 substanser i ytvatten i halter över riktvärdet, varav sex stycken i fler än 10 prov. Under den senare delen av hösten pågick flödesproportionell provtagning parallellt med den ordinarie tidsintegrerade veckoprovtagningen i Skåne. Syftet var att studera haltvariationer i förhållande till förändringar i flödet och jämföra resultatet med de medelhalter som uppmäts i veckoproverna. En motsvarande undersökning gjordes i samma område 2006-2007 och resultaten från båda undersökningarna visar att halterna kortvarigt under vissa flödestoppar 5 kan vara upp till två tiopotenser högre än vad som framkommer genom den ordinarie provtagningen. Resultaten visar också att genom den intensivare provtagningen påträffas fler substanser i halter över riktvärdet. Under året påträffades sammanlagt 23 substanser i ytvatten i halter över riktvärdet. Vanligaste substanser över riktvärdet var diflufenikan, imidakloprid och pikoxystrobin. Högst överskridande påvisades dock för insektsmedlet deltametrin. Resultaten från grundvattendelen av undersökningen visar att inga halter över 0,1 μg/l påträffades under året. Fyndfrekvensen i grundvatten är betydligt lägre än i ytvatten, liksom de påvisade halterna. Flest substanser påträffades som vanligt i grundvattnet från en av lokalerna i skåneområdet. Flera av dessa substanser (atrazin och lindan, inklusive nedbrytningsprodukter) är sedan länge förbjudna och fynden speglar alltså resultatet av en användning som numera är förbjuden. De sammanlagda halterna i regnvatten från Vavihill varierade mellan spårnivå och 2,6 μg/l under provtagningsperioden. I regnvatten från Aspvreten var halterna genomgående lägre och med en högsta sammanlagda halt på 0,06 μg/l. Totalt påträffades 37 substanser i regnvatten från Vavihill och 20 från Aspvreten. Sammanlagt 9 växtskyddsmedel som är förbjudna att användas i Sverige påträffades, vilket visar att en långväga, gränsöverskridande, transport av dessa medel förekommer. Den sammanlagda depositionen av växtskyddsmedel i sydligaste Sverige har under de senaste åren i genomsnitt legat på ca 300 mg/ha och månad under sommarhalvåret, med störst deposition under hösten. Resultaten från luftprovtagningen visar att de högsta halterna påvisades för de två substanser som också återfinns i högst halter i regnvatten från samma lokal, prosulfokarb och pendimetalin. Totalt återfanns 15 enskilda substanser i de undersökta luftproven. Högst halt (6,8 ng/m3 luft) uppmättes för ogräsmedlet prosulfokarb under en femdygnsperiod under hösten.

Authors/Creators:Graaf, Sarah and Adielsson, Stina and Kreuger, Jenny
Title:Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel)
Subtitle:årssammanställning 2009
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2010
Number:120
Number of Pages:57
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:pesticides, groundwater, pollution, sediment, rivers, surface water, rainwater, water analysis, environmental impact assessment, sweden
Keywords:miljöövervakning, bekämpningsmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2774
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2774
ID Code:12305
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:01 Jul 2015 13:17
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits