Home About Browse Search
Svenska


Källor till trädgårdsodlingens historia

fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010–2013 arrangerade av Nordiskt nätverk för trädgårdens arkeologi och arkeobotanik (NTAA)

Andréasson, Anna and Gräslund Berg, Elisabeth and Heimdahl, Jens and Jakobsson, Anna and Larsson, Inger and Persson, Erik, eds. (2014). Källor till trädgårdsodlingens historia. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie (2014:25). Alnarp: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
[Book (editor)]

[img] PDF
19MB

Abstract

Syftet med Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA), som det formulerades de där första dagarna på Alnarp i början på mars 2010, är att: ”sammanföra
forskare från olika ämnesområden för att tvärvetenskapligt diskutera växternas och trädgårdsodlingens historia, arkeologi och arkeobotanik”. Ingen av oss anade då hur uppskattat nätverket skulle bli, men faktum är att 2014 hölls det femte seminariet i NTAA på lika många år, den gången på Visingsö, 1-3 juni och 12-14 juni 2015 äger det sjätte seminariet rum i Kristiansand i Norge.

Särskilt glädjande är det att vi nu kan publicera en rapport, Källor till trädgårdsodlingens historia: fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010–2013 arrangerade av Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA), som baseras på de fyra första årens teman och bidrag. Inte mindre än 26 artiklar har det blivit. De flesta har sitt ursprung i ett föredrag på något av seminarierna 2010, 2011, 2012 respektive 2013, men redaktionsgruppen har även tagit sig friheten att med nätverkets syfte i minnet be ytterligare några forskare om bidrag i några ämnen som vi gärna ville också skulle behandlas.

Artiklarna i skriften är indelade efter fyra teman som i princip är knutna till de olika årens seminarier. Det första temat Arkeologins källor till trädgårdarnas och kulturlandskapets historia har anknytning till det första seminariet på Alnarp 2010 och fokuserar framförallt på metod, på det viktiga samarbetet mellan arkeologi och arkeobotanik, och på de intressanta framsteg som gjorts inom ämnet trädgårdsarkeologi under det senaste decenniet.

Det andra temat Kålgårdar och Köksträdgårdar har anknytning till det andra seminariet i Norrköping 2011 och fokus ligger här på historisk, kulturgeografisk, arkeologisk och
arkeobotanisk forskning kring nyttoträdgårdar, samt på benämningen kålgård och dess innehåll och former genom tiderna.

Det tredje temat Kultur- och trädgårdsväxter: under mark, på mark, i herbarier och arkiv
är knutet till det tredje seminariet i Uppsala 2012. Artiklarna är återigen fokuserade på källor, källkritik, tvärvetenskaplighet och olika forskningsmetoder att komma åt trädgårdsodlingens och kulturväxternas historia. Bland annat diskuteras herbarier, skriftliga källor, DNA och molekylära markörer, pollenanalys och georadar.

Det fjärde temat för NTAAs årliga seminarium var kulturreliktväxter och hölls på Bornholm 2013. Seminariets fokus låg på forskning om och bevarande av kulturreliktväxter, det vill säga kvarstående kulturväxter som under speciellt gynnsamma omständigheter kan leva kvar på en plats långt efter att den egentliga odlingen upphört.

Vi tillägnar denna rapport Kjell Lundquist (1955-2011) som var en av initiativtagarna till nätverket och vi hoppas att den skall inspirera till fortsatt forskning och nya metoddiskussioner.

Editors:Andréasson, Anna and Gräslund Berg, Elisabeth and Heimdahl, Jens and Jakobsson, Anna and Larsson, Inger and Persson, Erik
Title:Källor till trädgårdsodlingens historia
Subtitle:fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010–2013 arrangerade av Nordiskt nätverk för trädgårdens arkeologi och arkeobotanik (NTAA)
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The aim of the Nordic Network for the Archaeology and Archaeobotany of Gardening(NTAA), as it was phrased those first days in Alnarp in the beginning of March 2010, is
to: ”bring researchers together from different disciplines to discuss the history, archaeology, archaeobotany and cultivation of gardens and plants”. We had no idea, then, how widely appreciated this initiative would become. The fifth seminar in five years was held on Visingsö June 1-3, 2014 and the sixth seminar will take place in Kristiansand, Norway,June 12-14, 2015.

We are very pleased to be able to publish this report, Sources to the History of Gardening: Four Interdisciplinary Seminars 2010–2013, Arranged By the Nordic Network for
the Archaeology and Archaeobotany of Gardening (NTAA), based on the first four themes and seminars, in total 26 articles. Most of them originates from one of the seminar contributions 2010, 2011, 2012 and 2013 respectively. However, the editorial group has taken the opportunity, with the aim of the network in mind, to add supplementing contributions on some subjects.

The articles are arranged in four themes according to the themes of the seminars. The first theme Archaeological Sources to the History of Gardens and the Cultural Landscape is linked to the first seminar in Alnarp, Sweden, 2010 which had a focus on method, the important connections between archaeology and archaeobotany and the interesting progress within garden archaeology during the last decade.
The second theme Cabbage Patches and Kitchen Gardens deals with the second seminar in Norrköping, Sweden, 2011. Its focus was on historical, cultural geographical, archaeological and archaeobotanical research concerning utility gardens or kitchen gardens as well as the oncept 'kålgård' (cabbage patch or kale yard), its shape and content over time.

The third theme Cultural and Garden plants: Under Ground, Above Ground, In Herbariums and Archives connects to the third seminar in Uppsala, Sweden, 2012. It focused on
sources, source criticism and interdisciplinary research to gain knowledge on the history of garden cultivation and cultural plants. The articles discuss, among other things, herbariums,written sources, DNA and molecular markers, pollen analysis and georadar.

The fourth theme for NTAA’s annual seminar was Cultural Relict Plants and was held on Bornholm, Denmark, 2013. The focus on the seminar was on research and conservation of cultural relict plants, that is cultural plants which have survived in the same place for a long time after the actual cultivation has ceased.

We dedicate this report to Kjell Lundquist (1955-2011) who were one of the initiators to this network and we hope it will inspire continuous research and new methodological
discussions.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2014
Depositing date:16 June 2015
Number:2014:25
Number of Pages:336
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-87117-86-2
Language:Swedish
Additional Information:The publication consists of 26 articles, mainly in Swedish, Norwegian and Danish. With a few exceptions all the articles have summaries in English.
Publication Type:Book (editor)
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:B Geography and history > B50 History
F Plant production > F01 Crop husbandry
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Botany
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 601 History and Archaeology > History
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 601 History and Archaeology > Archaeology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 602 Languages and Literature > Specific Languages
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 603 Philosophy, Ethics and Religion > History of Ideas
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 605 Other Humanities > Other Humanities not elsewhere specified
Agrovoc terms:gardens, gardening, cultural values, history
Keywords:trädgårdsarkeologi, arkeobotanik, trädgårdsodling, trädgårdshistoria, garden archaeology, archaeobotany, gardening, garden history
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2717
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2717
ID Code:12372
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: Anna Jakobsson
Deposited On:23 Jun 2015 08:56
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits