Home About Browse Search
Svenska


Riskkarakterisering av oavsiktlig spridning av glyfosat vid ogräsbekämpning på järnväg

Cederlund, Harald (2015). Riskkarakterisering av oavsiktlig spridning av glyfosat vid ogräsbekämpning på järnväg. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology (until 161231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
354kB

Abstract

I den här rapporten undersöks riskerna med oavsiktlig spridning av glyfosat, via vindavdrift eller utlakning, när glyfosatpreparat används för ogräsbekämpning på järnväg. Syftet med arbetet har varit att ta fram ett underlag som kan användas för att besluta om vilka skyddsavstånd som i normalfallet krävs till olika typer av käns-liga områden som omger järnvägen. Så kallade riskkarakteriseringskvoter har räk-nats fram genom att jämföra förutspådda miljökoncentrationer (PEC-värden) med förutspådda koncentrationer utan effekt (PNEC-värden). Beräkningarna visar att riskerna med mänsklig exponering och spridning till ytvatten genomgående är små och relativt okänsliga för olika antaganden kring spridningens storlek. De minimi-skyddsavstånd för skydd av yt- och dricksvatten (6 och 12 m) som föreslås av Na-turvårdsverket bedöms därmed som tillräckliga. Risken för påverkan på omkring-liggande vegetation bedöms som acceptabel men då riskkarakteriseringskvoten för påverkan på vegetation ligger nära ett är den bedömningen mer känslig för vilka antaganden som görs. Då det råder vissa frågetecken rörande hur representativa de vindavdriftsmätningar som har utförts på ogräståget är för svenska förhållanden är det därför av vikt att dessa mätningar upprepas för att ge ett bättre beräkningsun-derlag. Risken att enskilda brunnar som ligger nära järnvägen kontamineras via utlakning i koncentrationer som överstiger 0,1 μg/l kan inte helt uteslutas och be-hovet av skyddsavstånd till dessa bör bedömas från fall till fall.

Authors/Creators:Cederlund, Harald
Title:Riskkarakterisering av oavsiktlig spridning av glyfosat vid ogräsbekämpning på järnväg
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report investigates the risks associated with unintentional spread of glypho-sate, through wind drift or leaching, from weed control on Swedish railways. The purpose of the work has been to determine how large non-spray zones that are normally required in order to protect sensitive areas close to railways. Risk charac-terization ratios were calculated for a number of scenarios by dividing predicted environmental concentrations (PEC-values) with predicted no-effect concentrations (PNEC-values). The calculations show that the risks posed to humans and surface waters are low and that this assessment is relatively insensitive to different assump-tions regarding how large the unintentional spread of glyphosate is. The minimum safety distances for protecting surface and drinking-waters (of 6 and 12 m, respec-tively) proposed by the Swedish Environmental Protection Agency are therefore sufficient. The risk of affecting the vegetation surrounding the railway is deemed acceptable but this assessment is more sensitive to the assumptions made. Since the wind drift measurements that have been made using the weed control train are not necessarily representative for how the train is used in Sweden, it is important that these measurements are repeated. The risk that private wells situated close to the railway are contaminated in concentrations exceeding 0.1 μg/l by glyphosate leach-ing from the railway cannot be ruled out and it is proposed that the need for non-spray zones close to such wells should be handled from case to case.

Year of publishing :2015
Depositing date:22 June 2015
Number of Pages:18
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mikrobiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9330-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H60 Weeds and weed control
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:glyphosate, weed control, railways, pollution
Keywords:glyfosat, riskkarakterisering, ogräsbekämpning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2715
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2715
ID Code:12391
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology (until 161231)
External funders:Trafikverket
Deposited By: Harald Cederlund
Deposited On:22 Jun 2015 12:35
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits