Home About Browse Search
Svenska


Utvärdering av enskilda avlopps betydelse för vattenkvaliteten i sjön Trehörningen

Orback, Caroline (2007). Utvärdering av enskilda avlopps betydelse för vattenkvaliteten i sjön Trehörningen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:7
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

I Uppsala kommun är det ont om fina badsjöar. Trehörningen med dess vackra omgivningar har sedan början av 1900-talet varit ett uppskattat och viktigt område för rekreation och friluftsliv och många har också valt att bosätta sig i anslutning till sjön. Det finns en oro att den fosfor som släppts ut genom åren, från enskilda avlopp, och som nu finns lagrade i sedimenten ska börja läcka ut och leda till omfattande och återkommande algblomningar.
Med anledning av detta har denna studie av enskilda avlopps betydelse för vattenkvaliteten i Trehörningen utförts på uppdrag av VA- och avfallskontoret och med handledning från Institutionen för Miljöanalys vid SLU. I studien ingår även de uppströms belägna sjöarna Ramsen, Norrsjön och Edasjön samt nedströms liggande Gårsjön. Vattenkemiska undersökningar har utförts i både sjöar och tillrinnande vattendrag. Sedimentprofiler har tagits i Trehörningen och Ramsen och analyserats med avseende på olika fosforfraktioner. Bearbetning av materialet har skett med hjälp av GIS och Fyrismodellen. Fyrismodellen inbegriper beräkningar av transport, retention och källfördelning av fosfor i avrinningsområdesskala. Information om enskilda avlopp i området har sammanställts.
Resultaten visar att det inom hela det studerade området finns 256 fastigheter med enskilt avlopp. Det råder stor osäkerhet beträffande avloppens status men 30-40 % bedöms sakna fullgod rening. Enskilda avlopp är den största externa fosforkällan till Trehörningen, cirka 90 kg/år av de totalt 220 kg/år medan skogsmark bidrar med 70 kg/år samt åker och övrig markanvändning med 60 kg/år. Sjön har betydligt högre fosforhalter än vad som kan anses naturligt och stundtals föreligger risk för algblomning, något som inträffade i Norrsjön september 2004 (se figur nedan). Undersökningarna bekräftar dessutom att det finns stora mängder fosfor lagrade i Trehörningens sediment (3,5 ton) och att det föreligger en intern belastningspotential, dvs. att det finns betydande mängder av de fosforfraktioner som läcker ut från sedimenten vid syrgasfria förhållanden. Trehörningens internbelastning beräknas till 50-75 kg/år. Dessutom har studien visat att även Ramsen sediment innehåller 3,5 ton fosfor och betingelserna i sjön främjar en hög internbelastning av fosfor som successivt transporteras till Trehörningen. Den omvandling av fritidshus till permanentboende som sker i området kan leda till att avloppsvatten förorenar fastigheternas dricksvattenbrunnar alternativt leder till ytterligare utsläpp till Trehörningen.

Authors/Creators:Orback, Caroline
Title:Utvärdering av enskilda avlopps betydelse för vattenkvaliteten i sjön Trehörningen
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Lake Trehörningen with its beautiful surroundings is an important area for recreation. Many people have also chosen to settle permanently in the area close to the lake. Over the years large amounts of phosphorous is believed to have leaked from the settlement into the lake. Especially waste water sewage effluents from private households are believed to have contributed with large amounts of phosphorous. Repeated and widespread toxic algal blooms would be a nightmare for this popular lake, but it is a very possible outcome if the level of phosphorus continues to increase.
This is a study of the water quality in Lake Trehörningen and the impact of private household sewage effluents. The study has been done on behalf of Uppsala municipality department of Water, Wastewater and Waste and under the supervision of the department of Environmental Assessment, SLU. The study also includes three upstream lakes (Lake Ramsen, Lake Norrsjön and Lake Edasjön) and one downstream lake (Lake Gårsjön).
Water samples and sediment profile were collected and analysed along with information on the private waste water treatment plants and processed in GIS and the Fyrismodel. The Fyrismodel is a tool for catchment-scale modelling of source apportioned gross and net transport of nitrogen and phosphorus. Information on waste water treatment for private households has been compiled.
In the entire studied region there are 256 houses with waste water treatment for private households. Out of them about 30-40 % are estimated to lack satisfactory levels of purification. Leakage of waste water from private households is the greatest external source of phosphorus to Lake Trehörningen, approximately 90 kg phosphorus /year of the total 220 kg phosphorus/year. Forest land and other land-use contribute with the remaining 70 and 60 kg phosphorus /year. The lake water contains more phosphorous than can be considered natural and the risk of toxic algal blooms is substantial. An algal bloom already occurred in Lake Norrsjön in September 2004 (Figure A). This study confirm that large amounts (approx 3.5 tons) of phosphorus are stored in the sediments of Lake Trehörningen. If the water becomes oxygenfree the phosphorus in the sediments may leak back into the water. Approximately 50-75 kg phosphorus is estimated to leak from the sediments each year. Also Lake Ramsen upstream from Lake Trehörningen has large amounts of phosphorus stored in its sediments, phosphorus that successively is transported downstream to Lake Trehörningen.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Year of publishing :2007
Depositing date:June 2015
Number:2007:7
Number of Pages:46
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
ISSN:1403-977X
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:lakes, water quality, water activity, water analysis, emission, aquatic environment
Keywords:badsjöar, vattenkvalitet, Trehörningen, vattenekologi, utsläpp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2764
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2764
ID Code:12403
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:30 Jun 2015 10:48
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits