Home About Browse Search
Svenska


Typanpassning av sjöar och vattendrag

en granskning av den föreslagna svenska typologin med avseende på växtplankton och makrofyter

Willen, Eva and Larson, Daniel (2004). Typanpassning av sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2004:3
[Report]

[img] PDF
413kB

Abstract

Anpassning av organismer mot en typologi av geografiska, geologiska och morfologiska
faktorer kan vara svår då man i de flesta fall kan erfara att organismer och deras habitat följer
en glidande skala av omvärldsfaktorer. I EUs vattendirektiv har ett ambitiöst arbete gjorts för
att finna klassningar av sjöar och vattendrag som på ett praktiskt sätt skall avgränsa
mångfalden.
I detta arbete (Naturvårdsverket Överenskommelse 261 0310, Dnr. 721-6626-03Mm)
presenteras en anpassning av växtplankton från 62 svenska referenssjöar (vatten utan eller
med mycket liten antropogen påverkan) och av makrofyter (undervattens-, friflytande- och
flytbladsväxter) från 21 sjöar till typindelningar av sjöar efter ekoregioner, geologi, sjödjup,
sjöstorlek och höjdlägen. Statistiska analyser av växtplankton och makrofyter grundar sig
framför allt på artsammansättningar och för växtplankton av abundanser (biomassor) av arter.
Tester har gjorts också med andra kvalitetsfaktorer som bl. a. totalbiomassor och artantal men
tydligaste utslag har givits för förekomst av arter. En översikt över resultaten ges i slutet av de
respektive kapitel som behandlar växtplankton och makrofyter. För båda dessa
organismgrupper är vattnets humushalt (ljusklimat) av signifikant betydelse och för växtplankton
också höjden över havet. Det lilla underlaget av sjöar med makrofytdata medgav
ingen statistiks signifikans för höjddata men det är värt att testa med ett större material.
Medeldjup och sjöstorlek hade ingen betydelse för sammansättningen av de testade organsimgrupperna.
Här följer en översikt över de speciella referensförhållande (RF) som erhålles efter tester med
det underliggande datamaterialet.
Växtplankton
Typspecifikt RF 1. Majoriteten av sjöarna i höjdklass <200 m.ö.h., ekoregion Centralslätten,
humushaltigt vatten (absorbans f. >0,06, Ca <0,5 mekv/l). Medeldjup och sjöarea varierande.
Typspecifikt RF 2. Majoriteten av sjöarna i höjdklass 200–800 m.ö.h., ekoregion
Fennoskadiska skölden, humushaltigt vatten (absorbans f. >0,06, Ca <0,5 mekv/l). Medeldjup
och sjöarea varierande.
Typspecifikt RF 3. Blandad sjögrupp från alla höjdklasser och ekoregioner. Många fjällsjöar i
höjdklass 200–800 och >800 m.ö.h. Flera geologiklasser. Extremt låga totalbiomasor. En
tydlig ”outlier” med mycket kalkhaltigt vatten. Medeldjup och sjöarea varierande.
Makrofyter
Typspecifikt RF 1. Humushaltiga sjöar (absorbans f. >0,06, Ca < 0,5 mekv/l) främst i
ekoregion Fennoskadiska skölden. Höjklass <800 m.ö.h. i övrigt varierande. Medeldjup >3 m.
Sjöarea varierande. Artrikedom i tillståndsklass 2 och 3 enligt Bedömningsgrunderna
(artrikt–ganska artrikt).

Typspecifikt RF 2. Ingen tydlig preferens för geologiklass och sjöarea. Majoriteten av sjöar i
ekoregion Centralslätten. Höjdklass <200 m.ö.h. Medeldjup >3 m. Artrikedom i tillståndsklass
3 och 4 enligt Bedömningsgrunderna (ganska artrikt–ganska artfattigt).

Authors/Creators:Willen, Eva and Larson, Daniel
Title:Typanpassning av sjöar och vattendrag
Subtitle:en granskning av den föreslagna svenska typologin med avseende på växtplankton och makrofyter
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Year of publishing :2004
Depositing date:2015
Number:2004:3
Number of Pages:24
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Acidification
SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
ISSN:1403-977X
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M12 Aquaculture production
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:phytoplankton, lakes, geography, geology, morphology, biomass, species, typology
Keywords:växtplankton, sjöar, geografiska faktorer, geologiska faktorer, morfologiska faktorer, biomassa, arter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2767
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2767
ID Code:12408
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:30 Jun 2015 11:22
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits