Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö

årsrapport för 2014

Lingman, Anna (2015). Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2015:3
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Sedan 1983 övervakas fisksamhället utanför pappersmassafabriken Södra Cell Värö. Undersökningarna utförs genom provfiske med bottentrål i det havsområde där processvattnet strömmar ut (recipient). För att kunna göra relevanta tidserieanalyser utförs även motsvarande provtagning i ett opåverkat område (referens). Årets fångst har främst dominerats av unga individer av olika torsk- och plattfiskarter. De vanligaste förekommande arterna i fisket är sandskädda och vitling. Flera av arterna har visat stigande antal sedan provtagningarna startade, särskilt i Värö. Fjärsing, tungevar, svart smörbult, slätvar, sandstubb, simkrabba, strandkrabba och krabba har ökat i båda områdena. Till de arter som minskat i antal hör rödspätta, torsk och bergtunga, som båda visar en nedåtgående trend i referensområdet. Sett till den senaste tioårsperioden har torsk och rödspätta minskat i båda områdena. Sedan provfiskets början har artrikedomen ökat i båda områdena. Undersökningarna kunde inte påvisa någon negativ effekt på fisk till följd av Södra Cell Värös utsläpp. 2014 fångades spindelkrabba för första gången i fisket. Uppvandringen av ålyngel i Viskan har dokumenterats med hjälp av fångst i fällor i åmynningen sedan 1971. Även om fångsten under säsongen 2014 var den högsta på elva år så har det skett en stark nedgång i uppvandringen av ål sedan mitten av sjuttiotalet. Nedgången i Viskan har följt de trender som observerats på andra platser i Europa och den bedöms inte ha något samband med verksamheten vid Södra Cell Värö. För att undersöka bottenförhållandena och djurlivet på och i anslutning till utsläppstuben har området filmats varje höst med en fjärrstyrd undervattensfarkost, en så kallad sjöuggla. Havsbotten i anslutning till tuben visade inte några tydliga tecken på syrebrist vid i årets filmning och djurlivet var inte förändrat jämfört med tidigare år.

Authors/Creators:Lingman, Anna
Title:Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö
Subtitle:årsrapport för 2014
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The impact of the Södra Cell Värö pulp mill effluent on the local fish community has been monitored since 1983. The waste water discharge area and an undisturbed reference area are surveyed annually using a bottom trawl. The catch was dominated by juvenile individuals of several gadioid (Gadidae) and flatfish (Pleuronectidae) species. The most common species in the survey were dab (Limanda limanda) and whiting (Merlangius merlangus). The abundance of several species has increased in the catches over time, especially in Värö. Greater weever (Trachinus draco), scald fish (Arnoglossus laterna), black goby (Gobius niger), brill (Scophthalmus rhombus), sand goby (Pomatoschistus minutus), swimming crab (Liocarcinus sp.), green crab (Cancer maenas) and edible crab (Cancer pagurus) are species that have increased in both areas on a longer term. Plaice (Pleuronectes platessa), atlantic cod (Gadus morhua) and lemon sole (Microstomus kitt), however, have had no trend in the recipient but have decreased in the reference area. Atlantic cod and plaice have decreased in both areas over the last decade. Since the beginning of the survey period, the number of species in the catch increased in both the recipient and the reference area. Species diversity has increased in Värö but not in the reference area. Based on these studies, no clear negative effect on fish could be identified due to emissions from Södra Cell Värö. Common spider crab (Macropodia rostrata) was caught for the first time in Värö 2014. Upstream migration of young eels (Anguilla anguilla) in the river Viskan has been documented annually by means of catches in traps in the river mouth. A strong decline has occurred since the beginning of sampling in the late 1970s. However the recorded number of eels sampled during 2014 was the highest in eleven years. The decline has followed trends seen elsewhere in northern Europe and is not likely the effect of the activities at Södra Cell Värö. The area next to the outlet tube has been filmed every fall with an ROV (remotely operated underwater vehicle) in order to investigate the sediment conditions and the surrounding animal life. The seabed close to the tube showed no obvious sign of hypoxia in this year's filming and the animal life was normal.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2015
Number:2015:3
Number of Pages:35
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9291-7
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:fishes, benthic environment, fauna, population dynamics, monitoring, environmental impact, sweden
Keywords:recipientkontroll, årsrapport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2795
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2795
Alternative URL:https://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/publikationer/Aquarapporter/2015/Biologisk%20recipientkontroll%20vid%20S%c3%b6dra%20Cell%20V%c3%a4r%c3%b6_%20%c3%85rsrapport%20f%c3%b6r%202014_%20Lingman%20A.pdf
ID Code:12425
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 Jul 2015 14:26
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits