Home About Browse Search
Svenska


Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer

rödlistade arter i Sverige 2015

Ahrné, Karin and Aronsson, Mora and Berglund, Håkan and Bjelke, Ulf and Dahlberg, Anders and Eide, Wenche and Gärdenfors, Ulf and Halling, Christina and Hallingbäck, Tomas and Jacobson, Anders and Larsson, Artur and Ljungberg, Håkan and Lönnell, Niklas and Mo, Kerstin and Johansson, Mona and Sandström, Jonas and Sundberg, Sebastian and Svensson, Mikael and Thor, Göran and Tjernberg, Martin and Tranvik, Lena and Von Wachenfeldt, Eddie (2015). Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken rapporterar ; 17
[Report]

[img] PDF
8MB

Abstract

2015 års upplaga av den svenska rödlistan är den fjärde i ordningen. Den är baserad på IUCN:s rödlistningskriterier och revideras vart femte år. I rödlistan bedöms risken som enskilda arter av djur, växter och svampar löper att försvinna från Sverige. Bedömningen utförs av ArtDatabankens medarbetare i samverkan med över 100 externa experter, indelade i 14 expertkommittéer för olika organismgrupper. Under arbetet med 2015 års rödlista har tillstånd och trender bedömts för 21 600 arter och 1 318 lägre taxa (apomiktiska arter, underarter och varieteter), sammanlagt ca 22 900 taxa. Av de bedömda arterna klassificerades 2 029 som hotade (kategorierna CR, EN och VU) och 4 273 som rödlistade (inkluderar även kategorierna NT, RE och DD). Förhållandet mellan antalet rödlistade och antalet bedömda arter ar 19,8 %, vilket är ungefär samma värde som 2010 och 2005. I denna rapport jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer. Texten ar indelad i en allmän del och åtta kapitel inriktade på olika landskapstyper. Landskapstyperna utgör en grov indelning av landets miljöer enligt följande kategorier: Skog, Jordbrukslandskap, Urbana miljöer, Fjäll, Våtmarker, Sötvatten, Havsstränder och Havsmiljöer. Skogen och jordbrukslandskapet är de artrikaste landskapstyperna med 1 800 respektive 1 400 arter som har en stark anknytning dit, och ytterligare flera hundra arter som förekommer där mer sporadiskt. De faktorer som påverkar flest rödlistade arter i Sverige är skogsavverkning och igenväxning, som båda utgör ett hot mot vardera ca 30 % av de rödlistade arterna. Avverkning minskar arealen av skog där naturliga strukturer och naturlig dynamik upprätthålls, och den orsakar därmed förlust av livsmiljöer. Igenväxning orsakas av ett antal faktorer, bland annat upphörande hävd (bete och slåtter), gödsling, trädplantering och brist på naturliga störningsregimer som t.ex. regelbundna översvämningar kring vattendrag och sjöar. Andra viktiga påverkansfaktorer är fiske, torrläggning av våtmarker, tillbakagång hos värdarter (främst alm och ask som drabbats av invasiva svampsjukdomar), klimatförändringar och konkurrens från invasiva arter. IUCN:s rödlisteindex beräknas för ett urval av de bedömda organismgrupperna. Rödlisteindex visar att skillnaderna mellan rödlistorna från 2000, 2005, 2010 och 2015 är små. Ett par undantag finns dock. Groddjur och stora däggdjur har fått en något förbättrad situation sedan 2000. Totalt förefaller det ändå som att trycket mot Sveriges artstock har förblivit relativt konstant under de senaste 15 åren.

Authors/Creators:Ahrné, Karin and Aronsson, Mora and Berglund, Håkan and Bjelke, Ulf and Dahlberg, Anders and Eide, Wenche and Gärdenfors, Ulf and Halling, Christina and Hallingbäck, Tomas and Jacobson, Anders and Larsson, Artur and Ljungberg, Håkan and Lönnell, Niklas and Mo, Kerstin and Johansson, Mona and Sandström, Jonas and Sundberg, Sebastian and Svensson, Mikael and Thor, Göran and Tjernberg, Martin and Tranvik, Lena and Von Wachenfeldt, Eddie
Title:Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer
Subtitle:rödlistade arter i Sverige 2015
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The 2015 Swedish Red List is the fourth edition, encompassing animals, plants and fungi, produced by the Swedish Species Information Centre (SSIC, ArtDatabanken). The Red List is based on the IUCN Red List Criteria (IUCN 2012), and is revised every fifth year. The Swedish Red List assesses the relative risk of species going nationally extinct. The assessments are done by experts at the SSIC, supported by about 100 external experts, in14 committees working on different organism groups.
In the 2015 Red List assessment process, the status and trends of 21,600 species and 1,318 lower taxa (apomictic species, subspecies and varieties) have been assessed, some 22,900 taxa in total. Of the assessed species, 4,273 became red-listed, and of these, 2,029 species were categorized as threatened (CR, EN and VU). The proportion of red-listed species, in relation to all assessed species, was 19.8%, which is similar to the results of 2010 and 2005.
In this report, the number and proportion of assessed species are compared across organism groups, habitats, substrates and pressures. The presentation is divided into a general part and a part with chapters based on landscape types (a coarse classification of habitats). The landscape types covered are Forests, Agricultural landscapes, Urban habitats, Mountains, Wetlands, Freshwater habitats, Seashores, and Marine habitats.
Forests and Agricultural landscapes are the most species-rich landscape types, harbouring approximately 1 800 and 1 400 red-listed species with a strong affinity to these landscape types, respectively. Several hundred additional species are occasionally found here. The pressures adversely affecting the largest number of Swedish red-listed species are logging and overgrowth, each of which impacts more than 30 % of the red-listed species. Logging reduces the area of forests maintaining natural structures and dynamics, thus causing habitat loss. Overgrowth is caused by several factors, including abandonment and cessation of traditional management (cattle grazing and mowing), fertilization, planting of trees, and lack of natural disturbances such as periodical flooding along watercourses and lakes.
Other important adverse ecological pressures are fishery, drainage of wetlands, decline of host species (mainly elms and ash due to invasive pathogens), climate change and competition from invasive species.
The IUCN Red List Index is calculated for a subset of the assessed organism groups. The Index shows that the Red Lists of 2000, 2005, 2010 and 2015 differ very little. However, there are a few exceptions: the status of amphibians and large mammals has improved since 2000. Yet, the pressure on Swedish species appears to have been relatively constant during the past 15 years.

Series Name/Journal:ArtDatabanken rapporterar
Year of publishing :2015
Depositing date:19 August 2015
Number:17
Number of Pages:63
Place of Publication:Uppsala
Publisher:ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Programme Forest
SLU - Environmental assessment > Programme Organic risk substances and metals (until May 2010)
ISBN for printed version:978-91-87853-13-5
ISBN for electronic version:978-91-87853-14-2
ISSN:1402-6090
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Oceanography, Hydrology, Water Resources
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Botany
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Mineral and Mine Engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Ocean and River Engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Environmental Management
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Fish and Wildlife Management
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:animal biology, plants, organisms, habitats, endangered species, nature conservation, sweden
Keywords:arter av djur, växter, organismgrupper, biotoper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2847
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2847
Alternative URL:http://www.artdatabanken.se/verksamhet-och-uppdrag/publikationer/bestaellladda-ner-publikationer/tillstaand-och-trender-foer-arter-och-deras-livsmiljoeer-roedlistade-arter-i-sverige-2015/
ID Code:12443
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:20 Aug 2015 12:49
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits