Home About Browse Search
Svenska


pH beräkningar för ytvatten

slumpvisa och systematiska fel av olika pH modeller

Köhler, Stephan (2014). pH beräkningar för ytvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:14
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Medan modellerade MAGIC ANC oftast överensstämde någorlunda bra med uppmätt ANC så förekom det emellertid stora skillnader mellan uppmätta och modellerade pH värden. Medelfel i pH beräknad med Excel (”pH-snurran”) och konstanterna från Hruska et al (2003) låg runt 0.3 pH-enheter och var så hög som 0.5 pH enheter (Köhler 2011, Fölster 2011 samt figurer i appendix). Medelfel i pH beräknad med Excel (”pH-snurran”) ligger nu runt 0.05 pH-enheter om man använder de nya modellkonstanterna. Osäkerheten i modellerade pH värden påverkas kraftigt av osäkerheten i ANC. Skillnader i uppmätt eller olika typer av modellerat ANC kan lätt vara 0.005 mekv L-1. Enligt Köhler et al. (2002) kan sådana skillnader förorsaka pH-fel av upp till 0.7 pH enheter. För att kunna modellera pH utan några systematiska fel från MAGIC modellerat ANC krävs tillgång till data för NH4, F samt objektspecifika löslighetskonstanter för gibbsit. Det slumpvisa felet som införs när man använder sig av uppmätt ANC för pH beräkningar är runt 0.3 pH enheter. Bedömningar av försurning som baseras på enbart uppmätt ANC och pH-skillnader av bara 0.4 pH enheter måste således bedömas som tämligen osäkert. Validering eller prediktion av pH värden vid kalkavslut eller under episoder bör göras med modellen enligt Köhler och Hruska (2014) och CBALK eftersom precisionen är mycket bättre. Stora systematiska skillnader i pH kan orsakas av felaktiga kolsyratryck. Antingen kan man räkna enligt Sobek et al. (2003) eller med ett fast kolsyratryck.

Authors/Creators:Köhler, Stephan
Title:pH beräkningar för ytvatten
Subtitle:slumpvisa och systematiska fel av olika pH modeller
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

While modeled MAGIC ANC usually corresponds reasonably well with measured ANC there were, however, major differences between measured and modeled pH values. Standard error of pH calculated with Excel (the "pH-snurran") and constants from Hruska et al (2003) was around 0.3 pH units but coulde be as high as 0.5 pH units (Köhler 2011, Fölster 2011 and figures in the appendix). Standard deviation of the pH calculated with Excel (the "pH-snurran") is now around 0,05 pH units when using the new model constants. The uncertainty in modeled pH values are strongly influenced by the uncertainty in ANC. Differences in measured or various modeled ANC can easily be 0.005 meq L-1. According to Köhler et al. (2002), such differences may cause pH errors of up to 0.7 pH units. To be able to model the pH without any systematic errors using MAGIC modeled ANC both access to data for NH4, F, and object-specific solubility constants for gibbsite is required. The random error introduced when using the measured ANC for calculations is around pH 0.3 pH units. Assessments of the acidification based on measured ANC and pH differences of only 0.4 pH units are considered to be rather uncertain. The validation or prediction of pH values due to changed ​​liming or during episodes should be done with the model of Köhler and Hruska (2014) and CBALK because the precision is much better. Large systematic differences in pH can be caused by incorrect carbon dioxide pressure. The model may be either run according to Sobek et al. (2003) or with a constant carbon dioxide pressure.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2014
Number:2014:14
Number of Pages:48
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Acidification
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P10 Water resources and management
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Analytical Chemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:ph, acidification, surface water, models
Keywords:pH, alkalinity, acidification, organic matter, modelling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2839
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2839
ID Code:12510
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:18 Aug 2015 11:31
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits