Home About Browse Search
Svenska


Jordartsfördelning och växtnäringstillstånd i svensk åkermark

sammanställning av resultat från Jordbruksverkets nationella jordartskartering

Djodjic, Faruk (2015). Jordartsfördelning och växtnäringstillstånd i svensk åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:11
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Med syfte att ta fram en förbättrad jordartskarta över matjordslagret i den svenska åkermarken har
Jordbruksverket låtit ta jordprover i matjordslagret på åkermarken i Syd- och Mellansverige. Eurofins
och Hushållningssällskapet har utfört jordprovtagningen under 2011 och 2012.
Jordproverna har sedan analyserats av Eurofins med avseende på textur (d.v.s. ler, silt och sand), pH,
P-AL, K-AL, Fe-AL, Al-AL, Mg-AL, Ca-AL, jordart och mullhalt.
Huvudsyftet med databearbetningen var dels att jämföra resultat från detta dataset med ett äldre dataset
(data från miljöövervakningsprogrammet ”Yttäckande rikskartering av åkermark”), dels att få en
generell bild över parametervariationerna med utlakningsregionerna som utgångspunkt. En annan viktig
del av sammanställningen var dels att producera kartor som visar de provtagna parametrarna, dels
att ta fram en ny jordartskarta över svensk åkermark.
Sammanlagt 12 598 punkter ingår i datasetet men det bör noteras att antal jordprover med befintliga
analyserade värden kan skilja mellan olika variabler, då vissa variabelvärden saknas för några prover.
Sammanfattningsvis var skillnaderna mellan de två studerade dataseten små, men vissa av dessa skillnader
var statistiskt signifikanta, för vissa produktionsregioner och/eller för landet som helhet. De
troligaste förklaringarna skiljer sig åt för olika parametrar och innefattar analysskillnader (textur), små
skillnader i dataunderlaget (mullhalt) och förändrade odlingsförhållanden som t.ex. lägre fosforgödsling
(P-AL).
Utvärdering av statistiska mått vid jämförelser mellan den nyframtagna och den gamla jordartskartan
visar at både objektsnoggrannhet (B) och överrensstämmelsekoefficienten kappa (κ) är högre för den
nya kartan. Mätosäkerheten i texturbestämningen är dock hög och ligger t.ex. på 20 % för lerhalt och
30 % för sandhalt. Den tillämpade metodologin med gruppering av jordar enligt deras texturgrupp
minskar dock risken för felbedömningen och den begränsas till närmaste texturklasserna, vilket innebär
att risken för felbedömning mellan texturmässigt avlägsna jordarter är låg. En annan väsentlig
skillnad mellan den gamla och den nya kartan är upplösningen. Den gamla kartan utgörs av ett 10x10
km-grid medan den nya är producerad i 25 x 25-metersupplösning. Sammanfattningsvis, de statistiska
resultaten (B och κ) visar att en förbättring av jordartskartan var möjlig med de nya mätpunkterna,
samtidigt som upplösningen kunde ökas. Det är särskilt viktigt vid mer lokala tillämpningar av jordartskartan.

Authors/Creators:Djodjic, Faruk
Title:Jordartsfördelning och växtnäringstillstånd i svensk åkermark
Subtitle:sammanställning av resultat från Jordbruksverkets nationella jordartskartering
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

With an aim to develop an improved soil map of topsoil in Swedish arable land, Swedish Board of
Agriculture conducted a soil survey collecting soil samples in the topsoil of arable land in southern
and central Sweden. Eurofins and The Rural Economy and Agricultural Societies performed this soil
sampling in 2011 and 2012.
The soil samples were then analyzed by Eurofins for texture (i.e. clay, silt, sand), pH, P-AL, K-Al, FeAl,
Al-Al, Mg-Al, Ca-Al, soil type and the content of sol organic material.
The main purpose of the data processing was to compare the results from this data set with an older
data set (data from environmental monitoring program " The land and crop inventory "), and to get a
general picture of parameter variations with nutrient leaching regions as a base. Other important parts
of the study were to produce maps showing the spatial variation of analyzed parameters, and to develop
a new soil map of Swedish arable land.
A total of 12,598 points is included in the new data set. However, the number of soil samples with
existing values for different parameters can differ between different variables, as some parameters
may not be analyzed for all soil samples.
In summary, the differences between the two studied data sets were small, but some of these differences
were statistically significant, for certain production regions and / or for the country as a whole.
The most likely explanations differ for the various parameters and include differences in analysis
methodology (texture), small differences in the data base (humus content) and over time changing crop
management, such as lower phosphorus fertilization (P-AL).
Statistical evaluation of comparison between the new and the old soil map show that both user accuracy
(B) and coefficient of agreement (κ) are higher for the new map. Uncertainty in analytical precision
of laboratory texture determination was high, reaching for example, 20% for clay content and 30% for
sand content. However, the applied soil mapping methodology, where soils where grouped based on
their texture class, reduces the risk of wrongful textural classification and is limited to the nearest texture
classes in the texture triangle. In that way, the risks for wrongful determination of soil types that
are far from each other in the textural triangle (e.g. sand and clay) is low. Another improvement between
the old and the new map is the map resolution. The old map consists of a 10x10-km grid while
the new is produced in a 25 x 25-m grid. In summary, the statistical evaluation parameters (B and κ)
show that improvement of the soil map was possible with the new soil survey points, at the same time
as the resolution was increased. This is particularly important for local applications of the soil map.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :28 August 2015
Depositing date:28 August 2015
Number:2015:11
Number of Pages:80
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
SLU - Environmental assessment > Programme Agricultural landscape
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:B Geography and history > B10 Geography
F Plant production > F61 Plant physiology - Nutrition
P Natural resources > P31 Soil surveys and mapping
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:soil, farmland, soil analysis, cartography, plant nutrition, arable soils, agricultural soils, sweden
Keywords:jordartskarta, åkermark, jordprover, kartor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2872
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2872
ID Code:12545
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:31 Aug 2015 10:54
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits