Home About Browse Search
Svenska


Co-developing pest management for organic apple production

combining participatory action research, activity theory, laboratory and field trials in a Swedish context

Swiergiel, Weronika (2015). Co-developing pest management for organic apple production. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:93
ISBN 978-91-576-8384-7
eISBN 978-91-576-8385-4
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

Participatory Action Research (PAR) is an interventionist, action-orientated and transdisciplinary approach to applied research that strives for the collaborative development of any practice together with relevant stakeholders. It enhances the relevance of research to practice by active stakeholder involvement in all research steps, including the spaces in which the practice is conducted, its iterative knowledge construction and the recognition that knowledge exists in practice and is created when attempting to transform reality.

During the PAR project on pest management in Swedish organic apple production on which this thesis is based, several pests and control methods were addressed, focusing mainly on the apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug). An interdisciplinary methodology and PAR approach was employed, including participatory meetings, interviews and field and laboratory experiments.

An efficient control method was developed involving a forecasting model in combination with a botanical pesticide derived from Quassia amara L. However, the potential negative side effects of Q. amara on natural enemies are currently being evaluated by the European Union.
Control of the apple sawfly by soil application of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin was found to be insufficient in the field trial and requires further studies to bridge the gap between laboratory and field results. B. bassiana persistence was found to be high during the apple sawfly descent to the soil and negligible after a year.

During the project a need emerged to find a theory and tools that could support participatory problem formulation by identifying the systemic root causes of the pest problems being experienced and explain the main drivers of this development. It was assumed that this would facilitate the development of more sustainable solutions. Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) offered these tools and was applied as a retrospective analytical lens on the PAR project. I analysed the emergence and development of organic apple production in Sweden and formulated a hypothesis on the root causes of disturbances reported in pest management by farmers growing organic apples. The results suggest that the formulation of pest management problems during the previous PAR project focused on development of tools to increase productivity. However, based on the historical root causes of the problems, identified by the CHAT-based analysis, a wider systemic approach is required to find sustainable solutions.

Authors/Creators:Swiergiel, Weronika
Title:Co-developing pest management for organic apple production
Subtitle:combining participatory action research, activity theory, laboratory and field trials in a Swedish context
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Deltagardriven aktionsforskning (DDAF) är ett handlingsorienterat och transdisciplinärt angreppssätt inom tillämpad forskning som strävar efter att utveckla olika verksamheter tillsammans med berörda aktörer. Forskningens relevans för praktiken ökar genom de berörda aktörernas aktiva deltagande genom hela forskningsprocessen, genom att forskningen sker på den plats där verksamheten bedrivs och genom det iterativa skapandet av kunskap.

Avhandlingen bygger på ett DDAF-projekt inom växtskydd i ekologisk äppelodling där ett flertal skadegörare och bekämpningsmetoder undersökts med huvudfokus på äppelstekeln (Hoplocampa testudinea Klug.). Ett interdisciplinärt- och DDAF-angreppssätt tillämpades som inkluderade aktörssamverkansmöten, intervjuer samt fält- och laboratorieförsök.

En effektiv bekämpningsmetod mot äppelstekeln utvecklades baserad på en prognosmetod i kombination med ett botaniskt bekämpningsmedel extraherat ur busken Quassia amara L. Quassia amara ingår emellertid i en EU utredning om eventuella toxiska sidoeffekter på skadegörarnas naturliga fiender.

Bekämpning av äppelstekeln genom tillsättning av den insektspatogena svampen Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin till jorden visade sig vara otillfredsställande i fältförsök och kräver vidareutveckling för att överbrygga klyftan mellan laboratorie- och fältresultat. Hög koncentration av preparatet Beauveria bassiana fanns fortfarande kvar i jorden då larverna gick ner i jorden och var försumbar ett år efter att svampen applicerats.

Under projektets gång uppstod ett behov av att finna lämpliga teorier och redskap som kunde understödja en deltagardriven problemformulering som tog hänsyn till de systemiska grundorsakerna till växtskyddsproblemen samt förklara drivkrafterna bakom deras utveckling. Det antogs att detta skulle bidra till utvecklingen av mer hållbara lösningar. Kulturhistorisk verksamhetsteori (CHAT) erbjöd de eftersökta redskapen, vilka användes för en tillbakablickande analys av det tidigare DDAF-projektet. Uppkomsten och utvecklingen av ekologisk äppelodling i Sverige analyserades och en hypotes formulerades om grundorsakerna bakom de växtskyddsproblem som de ekologiska äppelodlarna upplevt. Resultaten visar att problemformuleringen inom DDAF-projektet främst fokuserat på produktivitetshöjande växtskyddsverktyg. CHAT-analysen pekar emellertid på att ett bredare och mer systemiskt angreppssätt krävs för att skapa hållbara lösningar.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2015
Depositing date:28 August 2015
Number:2015:93
Number of Pages:82
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IŚwiergiel, W., Pereira Querol, M., Rämert, B., Tasin, M., Vänninen I. An Activity-Theoretical view on pest management development in apple production within a Participatory Action Research project. (Manuscript).
IISjöberg P., Świergiel W., Neupane D., Lennartsson E., Thierfelder T., Tasin M. & Rämert B., 2015. Evaluation of temperature sum models and timing of Quassia amara (Simaroubaceae) wood-chip extract to control apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug) in Sweden. Journal of Pest Science, 88(2), 301-310.
IIIŚwiergiel W., Meyling, N.V., Porcel, M., Rämert, R., 2015. Soil application of Beauveria bassiana GHA against apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug; Hymenoptera: Tenthredinidae): field mortality and fungal persistence. Insect Science, doi: 10.1111/1744-7917.12233.
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Department of Plant Protection Biology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-8384-7
ISBN for electronic version:978-91-576-8385-4
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
H Protection of plants and stored products > H01 Protection of plants - General aspects
X Agricola extesions > X80 Social sciences, humanities and education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 503 Educational Sciences > Learning
Agrovoc terms:malus, apples, alternative agriculture, pest insects, hoplocampa, integrated pest management, farmers, scientists, participation, social sciences, methods
Keywords:systemic thinking, sustainable development, contradiction manifestations, developmental dimensions, biological control, integrated pest management, Beauveria, organic orchard, forecasting, monitoring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2878
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2878
ID Code:12548
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
External funders:FORMAS
Deposited By: Weronika Świergiel
Deposited On:31 Aug 2015 08:59
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits