Home About Browse Search
Svenska


Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel)

årssammanställning 2011

Nanos, Therese and Boye, Kristin and Kreuger, Jenny (2012). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 132
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Rapporten presenterar resultat från miljöövervakningen av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, sediment, regnvatten och luft för undersökningsåret 2011. Undersökningarna genomförs inom programområdena Jordbruksmark och Luft inom ramen för den nationella miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket. Mätningarna har pågått sedan 2002, med viss variation i omfattning. Provtagningarna 2011 har ägt rum i fyra jordbruksbäckar i typområden för svensk jordbruksmark (Västergötland O 18, Östergötland E 21, Halland N 34 och Skåne M 42), samt i två skånska åar (Skivarpsån och Vege å). I samtliga typområden och åar provtas ytvatten och sediment. I typområdena provtas även grundvatten från två olika lokaler. Dessutom provtas regnvatten och luft på Vavihill i Skåne och regnvatten i Aspvreten i Södermanland. Ytvattenprovtagningarna pågår från maj-oktober i samtliga områden och fortsätter sedan med vinterprovtagningar i områdena i Halland och Skåne. I Skåne genomförs dessutom en parallell provtagning av flödesproportionella prover under sommarperioden. Under 2011 har sammanlagt 76 olika substanser påträffats i ytvattenproverna vid ett eller flera tillfällen. Flest antal substanser påträffades i områdena i Halland och Skåne, som också är de områden där användningen är som störst. Den sammanlagda halten av växtskyddsmedel i ytvattenproverna varierade kraftigt under året och var inte tydligt kopplad till den använda mängden eller antalet påträffade substanser. Högst sammanlagd halt påträffades 2011 i området i Västergötland, tätt följt av området i Skåne. Ofta är det en enskild substans som ger en förhöjd sammanlagd halt och det är vanligt att det då har regnat i nära anslutning till spridningstillfället av just den substansen. Under 2011 var det framförallt MCPA (Västergötland) och glyfosat (Skåne) som bidrog till förhöjda halter i ytvattenproverna. Glyfosat är den näst vanligaste påträffade substansen i ytvattenprover under perioden 2002- 2011 och den vanligaste påträffade substansen i sediment under samma period. Den vanligaste påträffade substansen i ytvatten är bentazon, men även isoproturon och MCPA är vanligt förekommande. I regnvatten och luft är det framförallt substanser som är förbjudna för användning i Sverige som påträffas. Dessa har alltså transporterats hit med luften. Även flyktiga växtskyddsmedel som används i Sverige påträffas i luft och regnproverna och då i betydligt högre halter än de förbjudna ämnena. Under 2011 var det prosulfokarb och en nedbrytningsprodukt till terbutylazin (DETA) som uppmätte högst halt i regnvatten från Vavihill respektive Aspvreten. Vinterprovtagningarna i Halland och Skåne visade att en stor del av den totala transporten av växtskyddsmedel skedde under vintersäsongen, även om halterna och antalet påträffade substanser var betydligt lägre än under sommaren. Det är framförallt den höga vattenföringen som orsakar de stora transporterna under vintern. I jämförelser mellan områdena av total transport under sommarsäsongen syns också vattenföringens påverkan på transporterna där nederbördsrika Halland ligger högst. Även Västergötland, som har relativt hög årsnederbörd och där flödestoppar under sommaren sammanföll med förhöjda halter växtskyddsmedel i ytvattnet, hade en hög sammanlagd transport under 2011. De flödesproportionella proverna från Skåne visade att den tidsstyrda ordinarie provtagningen gav en representativ bild av antalet substanser och genomsnittliga halter av växtskyddsmedel i ytvatten, men att tillfälligt förhöjda halter och riktvärdesöverskridanden inte alltid syntes i dessa prover. Grundvattenproverna innehöll få substanser och i låga halter. I området i Skåne påträffades en eller flera substanser i samtliga prover och i Halland innehöll 63% av proven växtskyddsmedel, men i övriga områden var det endast ett fåtal prov som innehöll någon substans. Inga halter överskred gränsen för dricksvatten. 8 Av de substanser som påträffades i ytvatten under 2011 var det 23 stycken som överskred sitt riktvärde, dvs den koncentration då man inte kan förvänta sig några negativa effekter på organismer i vattenekosystemet. Den substans som oftast påträffades över sitt riktvärde var diflufenikan, som också är den substans som påträffats oftast över sitt riktvärde under perioden 2002-2011. Störst överskridande hade dock pyretroiderna betacyflutrin, taufluvalinat och esfenvalerat där halterna var 40-80 gånger högre än riktvärdet. Pyretroiderna är också de som bidrar mest till det totala toxicitetsindexet (PTI) som beräknas för ytvatten, men eftersom de har riktvärden under detektionsgränsen blir variationen stor från år till år beroende på om de har kunnat detekteras eller inte. Därför beräknas PTI även utan ämnen som har riktvärden under detektionsgränsen och detta PTI för 2011 låg lägre än genomsnittet för perioden 2002-2011 i samtliga områden, utom i Västergötland och Skivarpsån.

Authors/Creators:Nanos, Therese and Boye, Kristin and Kreuger, Jenny
Title:Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel)
Subtitle:årssammanställning 2011
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2012
Depositing date:2 September 2015
Number:132
Number of Pages:78
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Agrovoc terms:pesticides, groundwater, pollution, sediment, rivers, surface water, rainwater, water analysis, environmental impact assessment, sweden
Keywords:miljöövervakning, växtskyddsmedel, bekämpningsmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2893
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2893
ID Code:12555
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:04 Sep 2015 12:54
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits