Home About Browse Search
Svenska


Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen 2.0

Östberg, Johan and Sjögren, Johan and Kristoffersson, Anders (2015). Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen 2.0. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:24
[Report]

[img] PDF
8MB

Abstract

Betydelsen av att kunna ekonomiskt värdera träd har alltid varit ett viktigt redskap för att dels kunna
försvara trädens betydelse, men även för att hindra skadegörelse eller sätta viten vid byggnation. Denna
rapport redogör för arbetet med en ny värderingsmodell, Alnarpsmodellen, som är tänkt att användas som
en nationell värderingsmodell för träd som inte är planterade i produktionssyfte. Modellen bygger på den
prisutveckling som finns för olika trädstorlekar i plantskolorna och värdet justeras sedan endast på grund
av eventuella skador eller minskad vitalitet, tills sist adderas ett schablonvärde för planterings- och
etableringskostnaden. Modellen bygger alltså på mycket få parametrar som samtliga är väl förankrade i
verkliga prissättningar av träd.
Modellen fungerar för samtliga trädslag som finns att tillgå i plantskolor och den bygger endast på
objektiva värden. Förhoppningen är att Alnarpsmodellen ska fungera väl i rättsliga sammanhang där
subjektiva värden ofta ifrågasätts.

Authors/Creators:Östberg, Johan and Sjögren, Johan and Kristoffersson, Anders
Title:Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen 2.0
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The importance of being able to economically evaluate urban trees has always been an important tool in
defending the importance of urban trees, but also to prevent vandalism or to calculate penalty payments.
This report describes work on a new valuation model, the ´Alnarp model´, which is meant to be used as a
national valuation model for trees in urban environments. The model is based on the price trends for
different tree sizes in nurseries and then adjusted solely on damages or loss of vitality, until finally added
a standard value for planting and establishment costs. The model is accordingly based on very few
parameters, all of which are based on nursery prices.
The model works for all species available in nurseries and it is based only on objective values. We
therefore hope that the Alnarp model will work well in the legal context in which subjective values are
often questioned.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :1 September 2015
Number:2015:24
Number of Pages:32
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
ISBN for electronic version:978-91-576-8914-6
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Scientific peer reviewed
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X70 Economics and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:ornamental woody plants, valuation, prices, economic analysis
Keywords:Urban, Ekonomisk värdering, Stad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2886
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2886
ID Code:12563
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: Johan Östberg
Deposited On:01 Sep 2015 13:48
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits