Home About Browse Search
Svenska


Kan ny teknik ge mindre elanvändning och mera dagsljus i grisstallar?

del 1, dagsljusmätningar från ljustunnlar

Wachenfelt, Hans von and Vakouli, Vaja and Pachero Diéguez, Alejandro and Gentile, Niko and Jeppsson, Knut-Håkan and Dubois, Marie-Claude (2015). Kan ny teknik ge mindre elanvändning och mera dagsljus i grisstallar? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:17
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Djurproduktionen i Sverige har en besparingspotential om 31-74 miljoner Skr per år i minskade utgifter för belysningsel. Två ljustunnelsystem, Solatube® och Velux® installerades i två identiskt lika slaktsvinsstallar för att undersöka om tillräcklig belysningsstyrka, dagsljusmängd i timmar per år och minskad elkonsumtion kunde uppnås. Belysningskrav för grisar är minst 40 lux under minimum 8 timmar per dygn enligt EU direktiv. Jordbruksverket har dessutom krav på att grisstallar i Sverige ska ha fönster eller liknande dagsljusintag. Breda byggnader dominerar djurproduktionen, men fönster har begränsad effekt i breda byggnader då fönsterytan är relativt liten och långt borta. För växande grisar och slaktkyckling och värphöns, som är i behov av isolerade byggnader, skulle nya dagsljussystem kunna betyda ökad tillgång på naturligt ljus. Genom tre ljussensorer erhölls kontinuerligt mätvärden från vardera stallet relativt en utomhus placerad sensor. Om ljusnivån på grisnivå understeg 40 lux mellan 08.00 – 16.00, tändes belysningen av ett skymningsrelä och mängden belysningsel registrerades. Mätdata analyserades månadsvis där villkoret för att ett värde skulle bli registrerat som dagsljusvärde var att elkonsumtionen skulle vara noll. Dagsljusfaktor mättes i en rutnät om 9 punkter och på 2 nivåer i stallarna. Medelvärdet för den årliga mängden dagsljustimmar var 48 respektive 55 % för Velux respektive Solatube. Solatube ljustunnlar leverade signifikant mer dagsljus än Velux. Det mest förekommande intervallet för ljusstyrkan var 0-160 lux, vilket motsvarade ca 82 och 83 % av tiden då dagsljus infångades av Velux respektive Solatube. Skillnader erhölls i dagsljusfaktor för nivån 1,5 m över golvet. Solatube hade en mer homogen fördelning av dagsljusfaktorvärden (0,05-0,59), vilket tyder på en mer effektiv ljusspridning. Resultaten visar att en ansenlig mängd belysningsel kan sparas inom svensk djurproduktion genom användning av ljustunnlar i djurstallar. Ljustunnlar kan erbjuda energibesparing även för humant bruk i korridorer och toalettutrymmen kombinerade med dimningsbar dagsljusavkännande belysning.

Authors/Creators:Wachenfelt, Hans von and Vakouli, Vaja and Pachero Diéguez, Alejandro and Gentile, Niko and Jeppsson, Knut-Håkan and Dubois, Marie-Claude
Title:Kan ny teknik ge mindre elanvändning och mera dagsljus i grisstallar?
Subtitle:del 1, dagsljusmätningar från ljustunnlar
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The Swedish animal production have potential to save 4-9 million € per year in electric energy for lighting. Two light pipe system, Solatube® and Velux® were installed in identical pig stables to determine if required light intensity, Daylight Autonomy (DA) and reduced consumption of electricity for lighting could be met. The of light intensity requirement for pigs are at least 40 lux for a minimum period of 8 hours/day (EU directive). According to the Swedish Board of Agriculture pig stables should have windows or other means of daylight inlets. Wide buildings dominate animal production, but windows have limited effect to bring daylight to rear spaces in deep buildings while the window area is relative small and far away. For growing animals, like pigs and poultry, needing insulated buildings, the new daylight systems could mean an increased use of natural daylight. Three light sensors continuesly measured the daylight received in each stable relative to an outdoor sensor. If the horizontal illuminance at pig height went below 40 lux during 08.00-16.00, an on/off sensor turned on the lighting and the electricity consumption was recorded. Data analysis was carried out on a monthly basis, where the condition for a value to be recorded as a DA value was that the electrical consumption should be zero. Daylight Factor (DF) was measured in a 9 point grid at two levels. The mean annual DA were 48 and 55% for Velux and Solatube respectively. Solatube light pipes delivered significantly more DA hours than Velux. The most common frequency range for both stables were from 0-160 lux, corresponding to approx. 82 and 83% of the daylight time for Velux and Solatube, respectively. DF differencies were received at 1.5 m above floor level. Solatube had a more homogeneous DF values distribution (0.05-0.59), which implies a more effective light diffusion. The results show that considerable electric energy savings could be achieved in animal production by use of lightpipes in farm buildings. Lightpipes could offer energy savings in corridors and toilets for humans especially if combined with dimmable daylight-linked electric lighting systems.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2015
Number:2015:17
Number of Pages:37
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Built Environment
ISBN for printed version:978-91-576-8907-8
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
N Machinery and buildings > N01 Agricultural engineering
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Energy Systems
Agrovoc terms:energy consumption, electrical installations, lightning, swine
Keywords:ljustunnel, dagsljus, ljusfördelning, grisar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2990
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2990
ID Code:12691
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:14 Oct 2015 10:05
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits