Home About Browse Search
Svenska


Förnybar energi i svensk växthusodling

kunskapsunderlag för fortbildning inom energisystem

Nilsson, Ulla and Nielsen, Jonas Möller and Christensen, Inger and Nimmermark, Sven (2015). Förnybar energi i svensk växthusodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:28
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

För att minska klimatpåverkan av koldioxid (CO2) från förbränning av fossila bränslen har man i Sverige infört en koldioxidskatt på bränslen som inte är förnybara. Detta innebär ökade kostnader för växthusodlare som utnyttjar naturgas och olja och ett starkt incitament för övergång från fossila till förnybara bränslen. En del växthusodlare har redan övergått till förnybara bränslen, men fortfarande finns ett stort antal odlare som använder fossila bränslen. Kunskap om hur man på bästa sätt reducerar energiåtgången och utnyttjar förnybara energikällor efterfrågas bland många odlare. I projektet har kunskap om förnybara energikällor och teknisk utformning av värmeanläggningar med förnybara bränslen för att värma växthus samlats tillsammans med ekonomiska beslutsmodeller. I avsnittet "Energisystem för växthus" ges en översikt över växthusets värmebalans och olika system för uppvärmning av växthus. De förnybara energikällor som på senare tid börjat används för att värma svenska växthus är framförallt bark, flis, spån, pellets och briketter. En del ved och halm används också medan biogas används i liten utsträckning liksom torv. Värmepumpar är intressanta för uppvärmning i en del fall och för elförsörjning kan t.ex. solceller eller i speciella fall småskalig vattenkraft vara intressant. Biobränslen (trädbränslen) såsom flis, pellets etc. är i många fall det intressantaste alternativet till fossila bränslen för uppvärmning av växthus. Värmevärdet, dvs. den mängd energi man får ut vid förbränning, varierar stort med trädbränslets fukthalt och mellan olika typer av flis. I avsnittet "Värmecentralen och dess komponenter" behandlas bl.a. system för stoftavskiljning, värmelagring i bufferttankar och eldningskunskap och i avsnittet "Myndighetskrav, besiktningar och inspektioner" redovisas en sammanställning av olika krav och regelverk. I avsnittet "Ekonomi och beslutsmodell" behandlas bl.a. kostnader och investeringsberäkning. Vid planering av en ny eller ombyggnad av en befintlig värmeanläggning är en god regel att i första hand se till att effekt- och energibehovet blir så litet som möjligt genom att t.ex. isolera och att sedan överväga olika alternativ för uppvärmning. Detta leder i de allra flesta fall till en avsevärd minskning av kostnaden för värmeanläggningen.

Authors/Creators:Nilsson, Ulla and Nielsen, Jonas Möller and Christensen, Inger and Nimmermark, Sven
Title:Förnybar energi i svensk växthusodling
Subtitle:kunskapsunderlag för fortbildning inom energisystem
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In order to decrease the climatic impact of carbon dioxide (CO2) emissions from burning fossil fuels a carbon dioxide tax on fuels that are not renewable has been introduced in Sweden. This means increased costs for greenhouse growers using natural gas or oil and a strong incentive to convert their heating systems from fossil to renewable fuels. Some Swedish greenhouse growers have already converted to renewable energy, but still a large number of growers use fossil fuels. Increased knowledge of how to decrease the energy use and the use of renewable energy are demanded by many growers. In the present project knowledge of renewable energy sources and technical design of heating plants using renewable energy for heating greenhouses are collected together with economic decision models. In the chapter "Energy systems for greenhouses" a review of the heat balance for a greenhouse and different ways of heating the greenhouse is provided. The renewable energy sources started to be used later years for heating Swedish greenhouses are primarily bark (cortex), wood chips, splint, pellets and biomass briquettes. Some firewood and straw are also used while only small amounts of biogas and peat are being used. Heat pumps are interesting for heating greenhouses in some cases and for generation of electric power e.g. solar panels, and in special cases also small scale hydro power can be of interest. For heating greenhouses solid biofuels (wood fuels) like wood chips and wood pellets etc. are in most cases the most interesting alternatives to fossil fuels. The heating value, i.e. the amount of energy released during the combustion, varies largely with the moisture content of the wood fuel and between different types of wood chips. In the chapter "The central heating plant and its components" systems for removal of particulates, heat storage in buffer tanks, and knowledge of how to operate wood-burning heaters are included, and in the chapter "Authority requirements, examinations and inspections" an overview of different requirements and regulations is provided. In the chapter "Economy and decision model" costs and investment calculations are discussed. When planning a new or when rebuilding an old heating plant, a good way is to first lower the power- and energy demand as much as possible by e.g. increased insulation and after that look at different alternatives for heating. This leads in far most cases to a significantly lower cost for the heating plant. 10

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2015
Number:2015:28
Number of Pages:90
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8918-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
N Machinery and buildings > N01 Agricultural engineering
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 201 Civil Engineering > Building Technologies
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Energy Systems
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:greenhouses, greenhouse crops, cultivation, renewable energy, heating
Keywords:förnybar energi, växthus, uppvärmning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3043
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3043
ID Code:12740
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Nov 2015 15:37
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits