Home About Browse Search
Svenska


Att sätta barn på kartan

barnkartor i GIS - för information om barns utemiljö

Nordin, Kerstin (2015). Att sätta barn på kartan. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:116
ISBN 978-91-576-8430-1
eISBN 978-91-576-8431-8
[Doctoral thesis]

[img] PDF
8MB

Abstract

Utemiljön utgör en viktig del i många barns liv och FN:s konvention om barnets rättigheter ger barn rätt att höras i frågor som rör dem. Men ett flertal studier visar att det trots ett uttalat intresse hos många politiker och planerare är svårt att få frågor som berör barns utemiljö beaktade i kommunal, fysisk planering. I avhandlingen undersöks vilka hinder och möjligheter som kan finnas för att information om barns utemiljö ska bli mer använd i det sammanhanget.

Geografiska informationssystem (GIS) och kartor spelar en viktig roll i fysisk planering, vilket har tagits som utgångspunkt för att utforma en metod som kan fungera i kommunal planering och ge relevant information om barns utemiljö på ett sätt som tar tillvara barns kompetens och respekterar deras rättigheter.

Det forskningsprojekt som avhandlingen bygger på är ett exempel på design som forskningsstrategi. Forskning genom design innebär, i det här fallet, att i en iterativ, reflekterande process utveckla såväl en metod, som de konceptuella föreställningar som forskningsprojektet bygger på.

Metoden Barnkartor i GIS är ett resultat av forskningsprojektet. Metoden består av en digital kartenkät med frågor till barn från 10 års ålder om hur utemiljön används, upplevs och kan förbättras. En variant av enkäten ställer frågor till lärare om hur skolans utemiljö används i undervisningen. Enkäten besvaras i skolan och med en handledare närvarande. Dessutom består metoden av en speciellt utformad GIS-applikation samt en procedur för en etisk och säker informationsprocess.

I avhandlingen redovisas erfarenheter från de fem kommuner som använt metoden Barnkartor i GIS i konkreta planeringsprojekt. Det visade sig att information om barns utemiljö efterfrågades av planerare med sinsemellan olika perspektiv på planering, utemiljö och kartor, men även tillgång till GIS-teknik och GIS-kompetens varierade. En modell för att göra enkätsvaren tillgängliga för alla intresserade redovisas i avhandlingen. Studierna indikerar också att det finns såväl tekniska, administrativa och konceptuella begränsningar för att information om barns utemiljö ska kunna användas av intresserade planerare. I avhandlingen uppmärksammas betydelsen av de erfarenheter som användare av metoden får i mötet med barn och den kunskap som barnen delar med sig av. Det ses som en strategisk tillgång för att utveckla ett barnperspektiv i kommunal, fysisk planering och andra verksamheter som påverkar barns utemiljö.

Authors/Creators:Nordin, Kerstin
Title:Att sätta barn på kartan
Subtitle:barnkartor i GIS - för information om barns utemiljö
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The outdoor environment plays an important role in many children’s lives, at the same time the UN Convention of the Right of the Child, gives children the right to be heard in matters that concern them. However, numerous studies illuminate the difficulty in getting issues related to children’s outdoor environment accepted in municipal spatial planning despite pronounced interest among both politicians and planners. This thesis examines the constraints and opportunities for utilising information on children´s outdoor environment in municipal spatial planning.

Geographic information systems (GIS) and maps play an important role in spatial planning; this has acted as a point of departure for designing a method that will be beneficial to spatial planning providing relevant information on children’s outdoor environment in a way that respects the competences and civil rights of children.

This thesis is an example of design as a research strategy. Research through design means, in this case, an iterative, reflective process which develops both the method and the guiding principles on which the research is built.

The method Children’s Maps in GIS is one outcome of the research. It consists of a digital map questionnaire for children from the 10 years of age on how they use, experience, and would like to improve the outdoor environment. Additionally teachers are asked about the outdoor environment in relation to teaching. The questionnaire is answered on at school with a supervisor present. The method also consists of a special designed GIS-application and a procedure for an ethical and safe information process.

In this thesis, experiences from planning projects in five municipalities that have used Children’s Maps in GIS are discussed. The information produced is frequently sought by planner with differing perspectives on children’s outdoor environment, planning and maps. There are also great variations relating to access to GIS or knowledge in geographic analysis. In order to make the responses on the questionnaire accessible for all interested, a model for processing and visualizing the responses is suggested. The studies also imply that the engagement of the users of the method may be a strategic asset for the development of a child's perspective in spatial planning.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2015
Depositing date:3 November 2015
Number:2015:116
Number of Pages:108
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IBerglund, U. & Nordin, K. (2005) Including Children’s Perspective in Urban Planning in GIS: Development of a method. In Martens, B. & Keul, A. (Eds.) Designing Social Innovation: Planning, Building, Evaluation. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers, pp. 177-185.
IIBerglund, U. & Nordin, K. (2007) Using GIS to Make Young People’s Voices Heard in Urban Planning. Built Environment 35(4), pp. 469-481.
IIINordin, K. & Berglund, U. (2010). Children's Maps in GIS:A Tool for Communicating Outdoor Experiences in Urban Planning. International Journal of Information Communication Technologies and Human Development (IJICTHD) 2(2), pp. 1-16.
IVNordin, K. (forthcoming). Visualising Outdoor Environment from the Perspective of Children and Teachers (Nordic Journal of Architectural Research)
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8430-1
ISBN for electronic version:978-91-576-8431-8
ISSN:1652-6880
Language:Swedish
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X20 Computer and library sciences
X Agricola extesions > X80 Social sciences, humanities and education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 604 Arts > Architecture
Agrovoc terms:children, environment, sectoral planning, geographical information systems, research methods, design, maps
Keywords:barns utemiljö, GIS, visualisering, metodutveckling, forskning genom design, fysisk planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3046
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3046
ID Code:12778
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Kerstin Nordin
Deposited On:04 Nov 2015 11:06
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits