Home About Browse Search
Svenska


Bees and wasps (Aculeata) in young boreal forests

Westerfelt, Per (2015). Bees and wasps (Aculeata) in young boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:131
ISBN 978-91-576-8460-8
eISBN 978-91-576-8461-5
[Doctoral thesis]

[img] PDF
635kB

Abstract

In Sweden, forest stands younger than 15 years constitute more than 10% of the total forest area. The aims of the research described in this thesis were to investigate how bees and wasps (Aculeata) use young boreal forests as nesting and feeding grounds. Aculeates are sun-loving creatures and do not thrive in closed forest stands. Life history traits of nest-provisioning bees and wasps are characterized by low fecundity and extensive parental care. Their lifestyle differs from most other insects and they exhibit many similarities with breeding songbirds. The offspring are produced in sheltered nests that are stocked with food. Bees collect nectar and pollen and wasps collect insects and spiders. Most of this thesis is about solitary wood-dwelling aculeates that nest in holes made by other wood-boring insects. About 5800 potential nesting holes in deadwood were surveyed and the insect species or genera that had made the hole identified. Less than 2% of these holes were occupied by any bee or wasp. The reason for the low occupancy was probably that the egg-laying females are demanding in their nest choice and rejected many “inferior” holes that would not protect their offspring. Standing deadwood objects had higher occupancy than stumps and tops from harvested trees. Among two bee species, the nest abundance of a pollen-specialist species was predicted only by this species’ specific pollen resource, whereas the nest abundance of a pollen-generalist species was predicted by both pollen (mainly flowers along roadsides) and nesting resources. Tree species, sun exposure and the colonization history of beetles and fungi all contribute to the species assemblage of wood-dwelling aculeates in high stumps. These factors may interact in complex ways. Some exposure to sun seems to be a common requirement for aculeates irrespective of which tree species that were used as nest substrate. The relationship between tree species and aculeate species assemblage seems to be highly dependent on prior colonization history. Bumblebees were more abundant along edges between young and older forest stands than in the middle of the young forest stands. The reason for this is probably associated with the fact that edges represent favorable nesting and mate-finding sites. Based on results in this thesis, it is concluded that young boreal forest stands are important habitats for bees and wasps. Retention and creation of standing deadwood at final fellings is recommended and special care should be taken along forest roadsides to preserve the flora.

Authors/Creators:Westerfelt, Per
Title:Bees and wasps (Aculeata) in young boreal forests
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Skogsbestånd yngre än 15 år utgör mer än 10 % av skogsmarken i Sverige. Syftet med denna avhandling var att öka förståelsen för hur insektsgruppen bin och steklar (Aculeata) utnyttjar ungskogar som bo- och födoplatser. Aculeater är solälskande och trivs inte i slutna skogsbestånd. Solitära bin och steklar kännetecknas av att de har låg fekunditet och hög grad av omvårdnad av sin avkomma. Levnadssättet skiljer sig från de flesta andra insekter och liknar på många sätt det hos häckande sångfåglar. Avkomman föds och utvecklas i skyddade bon som förses med mat. Bin samlar pollen och nektar och steklar samlar insekter och spindlar. Stora delar av denna avhandling handlar om solitära vedlevande arter som bygger bon i hål som gjorts av andra insektsarter. Cirka 5800 hål i död ved undersöktes med avseende på vilken insekt som gjort hålet och om det fanns bon av bin eller steklar där. Mindre än 2 % av hålen var utnyttjade som boplats. Anledningen till den låga beläggningen berodde troligen på att de äggläggande bi- och stekelhonorna är kräsna i val av boplats - de flesta hålen var för dåliga för att ge tillräckligt bra skydd för avkomman. Stående dödvedsobjekt hade avsevärt högre andel hål med bon än stubbar och toppar från avverkade träd. Antal bon av två biarter, (rallarbiet och ringcitronbiet) undersöktes och hur antalet berodde på tillgång av föda och naturliga boplatser. Antalet bon av rallarbiet som enbart samlar pollen från mjölkört berodde endast på tillgången av denna växt, medan antalet bon av ringcitronbiet, som samlar pollen från många blomarter berodde både på blomtillgången (främst längs vägkanter) och på boplatser, d.v.s. hål i stående död ved. Trädslag, solexponering, och tidigare förekomst av hålgörande skalbaggar och nedbrytande svampar var viktiga faktorer som påverkade artsammansättning av solitära steklar i högstubbar. Alla dessa faktorer samspelade. Humlor var vanligare längs kanter mellan ungskog och äldre skog än i mitten av ungskogsbeståndet. Avhandlingen visar att ungskogar är viktiga livsmiljöer för bin och steklar. Praktiska råd är att ta hänsyn till befintlig död ved och att skapa ny stående död ved vid avverkning av skog samt att sköta vägkanter längs skogsbilvägar på ett sätt som skonar eller helst gynnar floran.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :20 November 2015
Depositing date:20 November 2015
Number:2015:131
Number of Pages:40
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IWesterfelt, P., Widenfalk, O., Lindelöw, Å., Gustafsson, L. & Weslien, J. (2015). Nesting of solitary wasps and bees in natural and artificial holes in dead wood in young boreal forest stands. Insect Conservation and Diversity 8(6), 493-504.
IIWesterfelt, P., Weslien, J. & Widenfalk O. Population patterns in relation to food and nesting resource for a pollen-generalist and a pollen-specialist bee species in young boreal forest stands. (manuscript)
IIIWesterfelt, P., Weslien, J. & Stenmark, M. Enhanced abundance and species richness of bumblebees in edge zones between young and older forest. (manuscript).
IVWesterfelt, P., Lindelöw, Å., Weslien, J. & Lindhe, A. Cut high stumps as nesting substrate for solitary wasps (Aculeata) – the importance of tree species, sun exposure and prior colonization of beetles and fungi. (manuscript).
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-8460-8
ISBN for electronic version:978-91-576-8461-5
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F40 Plant ecology
K Forestry > K01 Forestry - General aspects
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:apidae, vespidae, nesting, habitats, boreal forests, age structure, stand characteristics, deadwood, flowers, pollen, sweden
Keywords:Aculeata, bees, wasps, deadwood, flowers, saproxylic, solitary, young forest
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3079
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3079
ID Code:12838
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
External funders:FORMAS
Deposited By: Per Westerfelt
Deposited On:23 Nov 2015 09:32
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits