Home About Browse Search
Svenska


Modernt odlingssystem och lämpliga sorter förbättrar den svenska plommonodlingens produktivitet och lönsamhet

Tahir, Ibrahim (2015). Modernt odlingssystem och lämpliga sorter förbättrar den svenska plommonodlingens produktivitet och lönsamhet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:30
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Trots att efterfrågan på plommon (Prunus domestica) ökar i Sverige, är den kommersiella odlingen fortfarande begränsad. Plommonodlingen har minskat med tvåtredjedelar sedan 1971. För att nya samt etablerade odlare ska kunna producera kvalitetsfrukt och öka antal plommonfruktodlingar i Sverige, måste odlingssystemen moderniseras som i sin tur förbättrar produktiviteten och på det viset förstärka den inhemska konkurrenskraften. Detta projekt syftade till att utveckla en ny planterad plommonodling genom en kombination av moderna åtgärder (inklusive tätplantering, ny trädform, veckovis kvävetillförsel och naturligt ogräsbekämpningsmedel) och lämpliga sorter. Projektresultaten visade att etableringsformen hade stor betydelse för trädtillväxten och avkastningen. Slank spindelform i Valor och Vision sorter, hade större positiv effekt på trädtillväxten, trädhelheten och blomning (och till en viss del på skörden) jämfört med central ledareform. Veckovis kvävetillförselstrategi förbättrade trädtillväxten, trädblomningen, trädhelheten och skörden hos alla tre sorter. Med den strategin kunde trädet försörjas med tillräckligt kväve vid behov medan överskott av kvävetillförsel samt läckage till omgivande vattendrag, kunde undvikas. En stark negativ korrelation mellan örternas märktäckningsgrad och trädetableringsprocessen illustrerade den större negativa effekten av konkurrensen mellan träden och ogräset (särskilt i juni) på trädetableringsprocessen. Ättika som ett alternativ till mekanisk ogräsbekämpning, visade inte några märkbara effekter, eftersom konkurrensen mellan träd och ogräs inte hämmades tillräckligt. Behandlingen med enbart mekanisk ogräsbekämpning visade sig ha bättre effekt på etableringsprocessen.
Av försöksresultaten kan man dra slutsatsen att odlingsmodell som innefattar trädetablering med slank spindel, veckovis kvävetillförsel och mekanisk ogräsbekämpning (minst fyra gånger per säsong) kan rekommenderas som ett modernt odlingssystem för plommonsorterna Vision och Victory. Slank spindel form i kombination med veckovis kvävetillförsel och ogräsbekämpning med ättika är den bästa modellen som kan rekommenderas för sorten Valor.
Jämförelsen mellan de tre sorterna med hänsyn till trädutveckling, tolerans mot ogräs respektive skadegörare och reaktionen på modern etableringsprocess, visar att Valor och Vision sorterna kan rekommenderas starkt för plommonproduktionen i Sydsverige. Sorten Victory kan däremot inte rekommenderas.

Authors/Creators:Tahir, Ibrahim
Title:Modernt odlingssystem och lämpliga sorter förbättrar den svenska plommonodlingens produktivitet och lönsamhet
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Although the demand for plums (Prunus domestica) is increasing in Sweden, the commercial production is still limited, while the plum cultivation has decreased by 65 % since 1971. To increase plum production, improve fruit quality and develop Swedish plum competitiveness, new growers should be attracted as well as orchard management practices must be modernized.
This project sought to develop a new planted plum orchard by combining different management practices (tree training, nitrogen fertilization and control of weeds) with three different cultivars (Valor, Vision and Victory). The results showed that training system is important to achieve acceptable tree growth and yield. Slender spindle had a greater positive effect on tree growth, flowering and tree status of Valor and Vision cultivars compared to central leader. Weekly fertilization with nitrogen improved tree growth, tree flowering, tree health and yield of the three cultivars. With this strategy, the tree could be supplied with sufficient nitrogen without any excess fertilization or nitrogen lack. A strong negative correlation between weeds and tree development illustrated the greater negative effect of weed competition (especially in June) on the development of new planted plum trees. Mechanical weed control had greater suppressive effects on weeds than treatment with acetic acid.
The positive interacting effects of training as slender spindle, weekly nitrogen fertilization and mechanical weed control were very clearly demonstrated in this study to improve Vision and Victory orchards. Slender spindle shape, in combination with weekly nitrogen supply and weed control with acetic acid was the best model that can be recommended for Valor orchard.
Comparisons between the three cultivars, depending on tree development, tolerance to weeds and pests and response to modern training process showed that Valor and Vision cultivars can be highly recommended for plum production in southern Sweden, while Victory cultivar cannot be recommend.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2015
Depositing date:16 December 2015
Number:2015:30
Number of Pages:21
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-576-8920-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
F Plant production > F61 Plant physiology - Nutrition
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:prunus domestica, plums, fruit crops, cultivation, nitrogen fertilizers, production, sweden
Keywords:Plommon, Valor, Vision
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3147
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3147
ID Code:12915
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Deposited By: Dr Ibrahim Tahir
Deposited On:22 Dec 2015 11:40
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits