Home About Browse Search
Svenska


Kostnadseffektiv allväders paddock för häst

praktisk tillämpning

Wachenfelt, Hans von (2015). Kostnadseffektiv allväders paddock för häst. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2015:16
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Denna studie har sökt att identifiera den markkonstruktion av geotextil-grus i hästpaddockar för året runt bruk som ger minst ytvatten, bäst dräneringseffekt och minst förorening av yt- och dräneringsvätska efter att ha utsatts för nederbörd under olika gödselbelastning. Två olika kombinationer av icke-vävd och vävd geotextil, tillsammans med två grusfraktioner, 150 mm grus (16 mm) och ett ytskikt om 50 mm grus (5 mm), utsattes för naturlig gödsel- och nederbördsbelastning under två år med periodvis rengöring och ackumulering av hästgödsel. Dessutom utfördes en nederbördsstudie, där provytorna utsattes för 50 mm nederbörd under 30 minuter samt påverkan av 15 kg hästgödsel vid periodvis rengöring och ackumulering. Ytvatten, dräneringsvätska och läckvattenflöde mättes och analyserades för både gödselrengöring och gödselackumulering. Ytskicktets utförande hos geotextil-grus konstruktionen minskade ytvattenflödet och stabiliserade dräneringsflödet över hela två-års perioden, vilket gav provytan stabilitet och en torr yta. Jämfört med tidigare studier var koncentrationen av totalkväve, totalfosfor, kemisk syreförbrukning och torrsubstanshalt i dräneringsvätskan låg under vinterstudien. Nederbördsstudien, med 50 mm under 30 minuter, bekräftade att en 200 mm geotextil-grus konstruktion klarade de uppställda kraven. Provytan ’Single’ hade överlag en högre förmåga att minska föroreningarna i dräneringsvätskan, speciellt för totalkväve, total fosfor, kemisk syreförbrukning och torrsubstanshalten. För läckvätskan fanns knappt någon skillnad mellan behandlingarna, men det minskade vätskeflöde från den ’Kombinerade’ provytan skulle kunna medföra att den klarar den amerikanska normen för täta membraner mot underliggande markskikt. Dräneringssystemet klarade av att minska förekomsten av organiskt kväve och reducera TS-mängden hos bägge provytorna genom en stor filteryta samt erhöll en dräneringsvätska som lämpar sig för våtmarksrening. Försöket visade också lovande resultat för läckvätskan, dvs en minskning av miljöbelastningen från diffusa utsläpp från paddockar, men behöver en längre testperiod för att erhålla tillförlitliga resultat. Synpunkter vid planering: Utförandet hos geotextil-grus konstruktionen bör klara att även andra yttäckande material används som halm, flis eller genomsläpplig betongsten och fortfarande klara ytavrinning och dränering. En remsa med grövre grus längs paddockens periferi kan förbättra ytvatteninfiltrationen. Den snabba vätskeavledning hos konstruktionen uppnås genom korta vätsketransportvägar samt dränering över hela ytan. På stora ytor kan detta medföra behov av vätskebuffert i form av en damm. Vid paddockförsöket fanns hästar som grävde sig ner genom grusmaterialen. Om man har hästar som gräver finns det åtgärder mot detta, som nät etc. Förmodligen återfinns de mesta föroreningarna (fosfor) i paddockens ytskickt. Om ytskicktet förnyas med hänsyn till antalet hästar som belastar paddocken kan miljöpåverkan minskas.

Authors/Creators:Wachenfelt, Hans von
Title:Kostnadseffektiv allväders paddock för häst
Subtitle:praktisk tillämpning
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This study sought to identify the pavement construction for a geotextile-gravel pad allweather surface for horses that would result in the least runoff, best drainage effect and highest quality runoff and drainage effluent after exposure to heavy precipitation under different manure loads in horse paddocks. Two different combinations of non-woven and woven geotextile, together with two gravel fractions of 200 mm, 150 mm gravel (16 mm) and a top layer of 50 mm gravel (5 mm), were exposed to natural loads of precipitation for two years and horse manure/urine under two manure regimes (manure removal and manure accumulation). In addition, the test areas were exposed to 50 mm precipitation for 30 min and 15 kg of horse manure under the two manure regimes. Runoff, drainage effluent and leachate flow were measured and analysed for both regimes. The pad geotextile-gravel surface construction reduced runoff flow and stabilised drain flow throughout the two-year period, confirming pad stability and a dry walking surface layer. Compared with previous studies, the concentrations of TN, TP, COD and TS in the effluent fluids in winter were lower. The rainfall experiment confirmed that a 200 mm geotextile-gravel pad construction met the requirements set. The Single geotextile treatment had a better overall reducing effect for pollutants in drain effluent, especially TN, TP, COD and TS. For leachate there was hardly any difference, but the Combined geotextile treatment had an advantage in terms of lower fluid flow, which could meet the US norm for sealed liners. The drainage system was able to reduce organic N and trap TS in a large filtering area in both treatments and the effluent was suitable for wetland treatment. The experiment also showed promising results for leachate treatment in reducing diffuse sources of pollution, but a longer test period is needed to obtain reliable data. Paddock design considerations: The pad construction should allow for other surface coverings e.g. straw, wood ships or pervious concrete tiles to be added, while still reducing runoff and maintain draining capacity. To increase the runoff infiltration rate there could be a need for a coarse gravel strip along the paddock periphery. The rapid fluid transport through the construction profile is obtained by short fluid transport distances and drainage over the entire surface area. In large paddock areas this could led to the use of a buffer pond. In the study some horses dug holes into the gravel construction. If horses have a tendency to dig there is measures against it, like gravel net constructions. There is a high liklyhood of finding most polluting sources gathered in the very upper paddock surface area. If the surface area is renewed with regard to paddock horse density the source of pollution will be reduced.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2015
Number:2015:16
Number of Pages:32
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8906-1
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:horses, paddocks, animal husbandry equipment
Keywords:geotextile, paddock, horse, manure, runoff, drain, leachate
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3160
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3160
ID Code:12934
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:30 Dec 2015 12:13
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits