Home About Browse Search
Svenska


Stamsammansättning av lax i kustfisket 2013

genetisk provtagning och analys

Östergren, Johan and Olsson, Jens and Bergek, Sara and Palm, Stefan and Tärnlund, Susanne and Dannewitz, Johan and Prestegaard, Tore (2014). Stamsammansättning av lax i kustfisket 2013. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Ett fåtal laxälvar runt Östersjön har uppnått dagens förvaltningsmål. För att gynna svaga vildlaxstammar är det önskvärt att kunna styra fisket mer mot starka vilda- och kompensationsodlade bestånd. En förutsättning för detta är ökad kunskap om var och när olika stammar av både vild och odlad lax exploateras.

I denna rapport presenteras provtagning och genetisk analys av lax fångad i svenskt kommersiellt kustfiske under 2013. Huvudsyfte har varit att med hjälp av erhållna genetiska data undersöka när och i vilken omfattning olika laxstammar fångats längs olika delar av kusten. Till viss del har även information om fettfeneklippning (klippt/oklippt) använts för att identifiera odlad och vild lax från stammar där de genetiska skillnaderna är allför små för att med endast DNA kunna skilja individerna åt (t.ex. Lule- och Piteälven).

Generellt visar resultaten att de flesta fångster dominerades av lax från den närmaste älven (i förhållande till redskapets position). Samtidigt fann vi att redskap belägna i kustområden utan specifik närhet till älvmynningar fångade fler laxstammar i en jämnare fördelning.

Vad gäller analyser av de olika laxstammarnas vandringsmönster längs kusten försvårades slutsatserna av det faktum att de flesta fångster dominerades av en eller några få stammar. Likaså försvårades jämförelser av vandringstid mellan stammar (samt vild/odlad lax) av att insamlingstiderna varierade påtagligt mellan olika fångstplatser. Det förelåg dock signifikanta skillnader i fångsttid mellan vild och odlad lax i Bottenviken, där odlade stammar fångades något senare än vilda, medan inga sådana skillnader kunde observeras i fångsterna längre söderut.

Överlag visar resultaten från denna studie att det tycks finnas goda förutsättningar att i framtiden i högre grad rikta kustfisket mot de stammar av lax man önskar exploatera, baserat på kunskaper om laxens rumsliga fördelning längs olika kustavsnitt. I vissa områden kan även en reglering i tid gynna vissa givna bestånd. Kompletterande analyser av laxfångster från ytterligare delar av kusten, samt studier av hur de mönster som hittills observerats varierar mellan olika år, behövs dock för att ge mer heltäckande underlag inför en framtida stambaserad laxförvaltning.

Authors/Creators:Östergren, Johan and Olsson, Jens and Bergek, Sara and Palm, Stefan and Tärnlund, Susanne and Dannewitz, Johan and Prestegaard, Tore
Title:Stamsammansättning av lax i kustfisket 2013
Subtitle:genetisk provtagning och analys
Year of publishing :2014
Number of Pages:28
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M11 Fisheries production
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Genetics (medical genetics to be 30107 and agricultural genetics to be 40402)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:salmo salar, atlantic salmon, stock assessment, animal migration, genetic variation, rivers, sweden
Keywords:Mixed Stock Analysis, Atlantic salmon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3288
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3288
ID Code:12980
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:04 Mar 2016 09:41
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits