Home About Browse Search
Svenska


Matsvinn till chutney

klimat- och energianalys av återanvändning av frukt- och gröntsvinn från livsmedelsbutiker

Spångberg, Johanna and Eriksson, Mattias (2016). Matsvinn till chutney. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 087
[Report]

[img] PDF (Rapport)
3MB

Abstract

Matsvinn är ett problem som uppkommer längs hela livsmedelskedjan och leder till att mat produceras i onödan. Denna onödiga matproduktion bidrar till utsläpp som påverkar miljön samt förbrukar ändliga resurser. I livsmedelsbutiker koncentreras matsvinn till ett fåtal platser och dessutom är det fortfarande av relativt god kvalitet vilket möjliggör att matsvinnet återanvänds till ny mat. I detta projekt har matsvinnet från butiker använts för att producera chutney och syftet med detta har varit att hitta mer resurseffektiva sätt att omhänderta matsvinn.
För att utvärdera miljöeffekten av att producera chutney av matsvinn har livscykelanalys använts för att beräkna utsläppen av växthusgaser samt förbrukningen av primärenergi. Chutneyproduktionen har jämförts med andra avfallshanteringsscenarier som alla har varit möjliga att använda för butiken. De analyserade avfallsscenarierna var förbränning, rötning, chutney samt välgörenhet och beräkningarna är baserade på platsspecifik data så långt det har varit möjligt.
Från denna studie är det tydlig att chutneyproduktion samt välgörenhet ger betydligt lägre växthusgasutsläpp och lägre primärenergiförbrukning än vad rötning och förbränning ger. Detta beror främst på att den viktigaste processen i alla scenarier var hur mycket och vilka produkter som matsvinnet kunde användas till att ersätta. Eftersom välgörenhet och chutneyproduktion går ut på att ersätta annan mat har dessa avfallshanteringsalternativ
större potential att minska utsläpp än rötning och förbränning där endast energi och växtnäring ersätts.
Även om det finns praktiska begränsningar som gör det svårt att producera chutney av allt Sveriges matsvinn är detta en metod som ger betydligt större miljövinster än
exempelvis biogasproduktion. Därför bör omarbetning av matsvinn till nya produkter, likt chutney, användas som ett komplement till annan avfallshantering vilket kan bidra till en mer hållbar livsmedelskedja.

Authors/Creators:Spångberg, Johanna and Eriksson, Mattias
Title:Matsvinn till chutney
Subtitle:klimat- och energianalys av återanvändning av frukt- och gröntsvinn från livsmedelsbutiker
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Food waste is a problem that arises along the food chain and leads to unnecessary food production. This unnecessary production contributes to emissions that affect the environment and consumes finite resources. In supermarkets food waste gets concentrated into a few locations and moreover, it is still of relatively good quality which enables the food waste to be re-used for new food. In this project, food waste from supermarkets was used to produce chutney and the purpose of this was to find a more resource efficient way to manage the generated food waste.
To evaluate the environmental impact of producing chutney of food waste, life cycle assessment was used to calculate greenhouse gas emissions and the consumption of primary energy. Chutney production was compared to other waste management scenarios which all have been possible at use of the stores. The analyzed waste management scenarios were Incineration, Anaerobic digestion, Chutney and Charity, and the calculations were based on site specific data as far as it was possible.
From this study, it is clear that the chutney production and charity provides significantly lower greenhouse gas emissions and primary energy than anaerobic digestion and incineration provides. This is mainly because the most important process in all scenarios was how much and which products food waste could be used to replace. Since charity and chutney production is to replace another food, these waste management options have greater potential to reduce emissions than anaerobic digestion and incineration where only energy and plant nutrients are recovered.
Although there are practical limitations that make it difficult to produce chutney of all Sweden's food waste it is a method that provides significantly greater environmental benefits than biogas production. Therefore, the recovery of food waste into new products, like chutney, can be used as a complement to other waste management which can contribute to a more sustainable food chain.

Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2016
Depositing date:25 January 2016
Number:087
Number of Pages:42
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-9406
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E70 Trade, marketing and distribution
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Q Food science > Q70 Processing of agricultural wastes
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Energy Systems
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
Agrovoc terms:food wastes, supermarkets, waste reduction, environmental impact, life cycle analysis, carbon dioxide, climate, measurement, sweden
Keywords:matsvinn, butik, frukt & grönt, chutney, välgörenhet, rötning, förbränning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3201
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3201
ID Code:12987
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
External funders:Swedish Agency for Innovation Systems
Deposited By: Mattias Eriksson
Deposited On:08 Feb 2016 09:13
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits