Home About Browse Search
Svenska


Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2012

slutrapport

Härlin, Carina and Eriksson, Stefan (2016). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2012. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 12
[Report]

[img] PDF
797kB

Abstract

Ett stort problem vid föryngring av barrträd i Sverige är skador orsakade av snytbaggar, Hylobius abietis (L.). Behandling med insekticider har hittills varit det vanligaste sättet att skydda plantor från snytbaggeskador. Under senare år har användandet av mekaniska skydd ökat, delvis för att allt fler skogsföretag blivit FSC-certifierade och med det krav på minskad giftanvändning. I Sveriges FCS-ceritifierade skogar har användningen av insekticider halverats under 2010–2014. Merit Forest (imidakloprid) var fram till juni 2013 den enda insekticiden FSC-certifierade organisationer kunde få dispens för, men sedan dess kan dispens fås även för Imprid Skog (acetamiprid). Nyligen utökades FSC:s lista över mycket farliga bekämpningsme-del och båda dessa insekticiders aktiva ämnen finns med i den. Det innebär att från och med 10 mars 2015 krävs dispens förutom från Svenska FSC också från Internationella FSC för att få använda dessa preparat mot snytbaggeskador.

I rapporten redovisas resultat från fyra olika delförsök anlagda på tre olika lokaler våren 2012. I det första delförsöket jämförs åtta olika behandlingar på täckrotsplantor av gran i omarkbe-redd mark. Samma behandlingar på täckrotsplantor testades även i markberedd mark i ett annat delförsök. I de två övriga delförsöken testades dels sju behandlingar på PluggPlusEtt-plantor, dels tre behandlingar på täckrotsplantor av tall i omarkberedd respektive markberedd mark. De olika behandlingarnas planteringsposition slumpades ut inom varje delförsök. Alla delförsök studerades under tre år.

Bäst effekt mot snytbaggeskador och högst överlevnad i täckrotsförsöket med gran både i omarkberedd och markberedd mark hade Merit Forest (både med engångs- och ombehandling), Conniflex och Södra 1. Tuggummivax hade en skyddseffekt mot snytbaggeskador i nivå med Merit Forest ombehandling, men något lägre överlevnad medan Tassu-skyddet hade en större andel plantor dödade av snytbagge, jämfört med obehandlad kontroll.

PluggPlusEtt-plantor av gran i omarkberedd mark skyddades bäst med Merit Forest, som gav minst snytbaggeskador och högst överlevnad. I markberedd mark hade alla behandlingar en låg andel snytbaggedödade plantor, liksom även de obehandlade PluggPlusEtt-plantorna, vilket gjorde att ingen effekt av skydden gick att påvisa.

Markberedningens effekt var tydlig även för täckrotsplantor av tall, med avsevärt lägre död-lighet på grund av snytbagge i det markberedda delförsöket. Även om de obehandlade täck-rotsplantorna av tall hade en högre andel plantor dödade av snytbagge än övriga behandlingar i det markberedda försöket så var det ingen signifikant skillnad i överlevnad mellan behandling-arna. Täckrotsplantor av tall planterade i omarkberedd mark som hade behandlats med Merit Forest ombehandling eller Conniflex hade lägre snytbaggeskador jämfört med de obehandlade plantorna. Överlevnaden var signifikant högre för Merit Forest ombehandlade plantor jämfört med obehandlade plantor. Även Conniflex på täckrotsplantor av tall tenderade att ha högre överlevnad än obehandlade plantor, men skillnaden var inte sigifikant.

I försöken var också några få procent av plantorna skadade eller dödade av svart gran- eller tallbastborre (Hylastes Erichson).

Authors/Creators:Härlin, Carina and Eriksson, Stefan
Title:Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2012
Subtitle:slutrapport
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Damage to seedlings by pine weevils, Hylobius abietis (L.), is one of the major problems when regenerating conifers in Sweden. Insecticide treatment of seedlings has so far been the most common way to protect seedlings from damages. However, the use of protections based on var-ious physical feeding barriers are increasing. In the Swedish forests certified within FSC, the use of insecticides have been reduced with about 50 % during the years 2010–2014. This de-velopment is in part due to that all major Swedish forest companies are FSC certified and there-fore obliged to phase out their use of insecticides. Merit Forest (imidacloprid) was up to recent-ly the only approved insecticide that certified companies could get an exemption to use, but since of 27 June 2013 FSC also approve the use of Imprid Skog (acetamiprid). Recently the In-ternational FSC extended the list of very dangerous insecticides so FSC certified companies now need approval from both the Swedish FSC and the International FSC to use either im-idacloprid or acetamiprid.

This report presents results from a study with four trials at three different locations with start spring 2012. One trial included eight different treatments of containerized seedlings of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) planted in untreated soil. In a second trial the same type of seedlings with the same treatments were instead planted in scarified soil. In the two remaining trials seven treatments on PluggPlusEtt Norway spruce seedlings and three treatments on con-tainerized Scots Pine (Pinus sylvestris L.) seedlings were tested, one where the seedlings were planted in untreated soil and and one where the seedlings were planted in scarified soil. The planting position for each seedling with any different treatment was randomized within each trial. The duration of the experiment was three years.

The best effect against pine weevil damages and also highest survival after three years in the test with containerized Norway spruce seedlings in both unscarified and scarified soil was ob-tained with the insecticide Merit Forest (either applied once or applied twice; before planting and the following spring in the field) and with the two feeding barriers Conniflex and Södra 1. Seedlings coated with Tuggummivax had the same percentage of seedlings killed by pine wee-vil as the seedlings with two applications of the insecticide Merit Forest, but they had a lower survival rate. The treatment Tassu did not protect the seedlings but had instead a higher propor-tion of seedlings killed by pine weevil.

In the trial with PluggPlusEtt Norway spruce seedlings planted in untreated soil, Merit Forest applied twice was most effective against pine weevil damages and seedlings with that treat-ment also had the highest survival rate. In the trial where seedlings were planted in scarified soil, all treatments including the untreated had low proportions of seedlings killed by pine wee-vils. Thus, no protection effects of the treatments could be identified. The scarification effect was distinct also in the trial with containerized Scots pine seedlings, where scarification strong-ly reduced the pine weevil damage compared to planting in untreated soil. Even if the untreated seedlings planted in scarified soil had higher mortality due to pine weevil damages, there was no significant difference in survival rate compared to the other treatments.

For containerized Scots pine seedlings planted in untreated soil, the seedlings treated either with Merit Forest or Conniflex had a lower rate of seedlings killed by pine weevils, compared to the untreated seedlings. The survival rate was significantly higher for seedlings treated with Merit Forest, compared with the untreated seedlings, and there was a non-significant tendency fto a higher survival rate on Conniflex-applied seedlings.

In the experiment some seedlings were also damaged and some even killed by black bark bee-tles (Hylastes Erichson).

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
Year of publishing :2016
Depositing date:12 February 2016
Number:12
Number of Pages:28
Place of Publication:Asa
Publisher:Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H10 Pests of plants
K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:hylobius abietis, insecticides, forest pests, pest control equipment, plant protection, insect control
Keywords:mekaniska plantskydd, Hylobius, insekticid, snytbagge, plantor, gran, tall, Hylastes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3241
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3241
ID Code:13059
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Unit for Field-based Forest Research
Deposited By: Ola Langvall
Deposited On:23 Feb 2016 11:01
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits