Home About Browse Search
Svenska


Nya ogräsbekämpningsmetoder vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling - resultat från 2012-2014

Hansson, David and Svensson, Sven-Erik and Ascard, Johan and Hanson, Marie and Johansson, Owe and Malmström, Johan and Modig, Per and Wåhlstedt, Trygve and Öberg, Elisabeth (2015). Nya ogräsbekämpningsmetoder vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling - resultat från 2012-2014. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Omvärld Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:12
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Projektet "Ogräsbekämpning vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling" har utförts under perioden 2012-2014. Målet med projektet har varit att studera, utveckla och utvärdera olika kombinationer av ogräsbekämpningsmetoder som har stor potential till att minska handrensningsbehovet i radsådda kulturer inom ekologisk produktion. Projektet har genomförts enligt arbetssättet "deltagardriven forskning" i samarbete mellan fyra ekologiska grönsaksodlare, tre rådgivare och två forskare från SLU Alnarp. Projektet har huvudsakligen finansierats av Jordbruksverket, men även Partnerskap Alnarp har bidragit med medel under 2013 och 2014. Under hela projektet har vi utvecklat och modifierat olika kombinationer av ogräsbekämpningsmetoder till hela strategier som kan ha stor potential att minska handrensningsbehovet och då speciellt i kulturer som etableras tidigt på säsongen, t.ex. tidig morot. Den bärande idén i en sådan ogrässtrategi för tidiga kulturer bygger här, precis som i sent sådda kulturer, på att i så stor utsträckning som möjligt locka fram ogräsen och bekämpa dem via flamning, precis före kulturväxtens uppkomst. Ogräsbekämpning genom handrensning är den helt dominerande kostnaden vid odling av sådda ekologiska grönsaker. Därför har fältförsök, för att minska handrensningsbehovet, utförts i samarbete med odlarna inom projektet. Utformningen av försöken utgick ifrån odlarnas erfarenheter och kunskaper om metodernas möjligheter och begränsningar. Studier har genomförts för att bekämpa ogräset både före och efter morötternas uppkomst. Orsaken till detta är att vid tidigt sådda kulturer finns det inte så mycket tid till att bekämpa ogräsen före sådden, t.ex. genom falska såbäddar och fördröjd sådd. De metoder som har studerats och utvecklats i projektet är framför allt:

* Täckning av marken med fiberduk före morotssådden för att locka fröogräsen till att gro tidigare på våren. Duken kombinerades falska såbäddar, fördröjd sådd och medflamning strax före grödans uppkomst.

* Falska såbäddar på upphöjd bädd med en modifierad långfingerharv.

* Selektiv harvning inne i morotsraden strax före handrensningen.

* Sådd i "mörker" via övertäckta såaggregat.

Fiberduk i kombination med falska såbäddar före sådd av morot ger en större reduktion av antalet ogräs vid tiden för handrensning, jämfört med falska såbäddar utan fiberduk. Utan fiberduk är det effektivare med två falska såbäddar, jämfört med en falsk såbädd. Med fiberduk resulterade längden den på den fördröjda sådden, i detta fall 6-19 dagar, inte i någon skillnad i antalet ogräs vid tiden för handrensning.

Ett försök med falska såbäddar på upphöjd bädd genomfördes med en modifierad långfingerharv utan att de upphöjda bäddarnas form påverkades negativt av de falska såbäddsharvningarna. En falsk såbädd reducerade antalet ogräs med knappt 30 %, medan två falska såbäddar reducerade antalet ogräs med drygt 40 %, jämfört med den obehandlade kontrollen utan falska såbäddar.

Selektiv harvning inne i morotsraden har en potential att minska antalet ogräs med 40-50 %. Den selektiva harvningen i raden förutsätter att den föregås av en effektiv flamning vid grödans uppkomst. Erfarenheterna från försöken visar att den selektiva harvningen bör utföras när morotsblasten är 4-5 cm hög och vid max 2 km/h körhastighet.

För att minska antalet ogräs i växande gröda vid handrensningstillfället kan sådd ske med metoder där ljusinduceringen av ogräsfrö i markens översta skikt undviks. Detta kan ske genom sådd i "mörker" via övertäckta såaggregat i fullt dagsljus, vilket gav 25-35 % lägre antal ogräs vid tiden för handrensningen.

Authors/Creators:Hansson, David and Svensson, Sven-Erik and Ascard, Johan and Hanson, Marie and Johansson, Owe and Malmström, Johan and Modig, Per and Wåhlstedt, Trygve and Öberg, Elisabeth
Title:Nya ogräsbekämpningsmetoder vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling - resultat från 2012-2014
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The project ‘Weed control in early establishment of row-grown vegetables in organic production' (2012-2014) aimed at studying, developing and evaluating different combinations of weed control methods for reducing the hand weeding requirement in organically produced row crops. A participatory research approach was used in the work, which involved four organic vegetable growers, three advisors and two researchers from SLU-Alnarp. The project was mainly funded by the Swedish Board of Agriculture, with Partnership Alnarp contributing some funding in 2013 and 2014. Within the project, we successfully developed and modified various combinations of weed control methods into whole strategies with great potential for decreasing the hand weeding requirement in organic vegetable crops, particularly crops sown early in the season, e.g. early carrots. The underlying concept in weed control strategies for early crops, as in strategies for later crops, is based on encouraging as many weeds as possible to germinate and killing them by flaming just before crop emergence. Weed control by hand weeding is by far the greatest cost in organic vegetable crop production, so field trials to reduce the hand weeding requirement were carried out in collaboration with the participating growers. These trials were designed based on the growers' experiences and knowledge of the possibilities and limitations of different methods. Controlling weeds before and after carrot crop emergence was studied, because in early-sown crops there is little time available to control weeds before sowing, e.g. by a false seedbed or delayed sowing. The methods studied and developed here were mainly:

* Covering the soil with textile before sowing early carrots to encourage weed seeds to germinate earlier in spring. This was combined with false seedbeds, delayed sowing and flaming just before crop emergence.

* Creating false seedbeds on raised beds with a modified long-tine harrow.

* Selective harrowing within carrot rows before hand weeding.

* Sowing in ‘darkness' using covered seed coulters.

Combined use of textile covering and false seedbeds before sowing of carrots reduced weed numbers at the time of hand weeding more than false seedbeds alone. Without the textile cover, it was more effective to create two false seedbeds than one. With the textile cover, increasing the delay in sowing, in this case from 6 to 19 days, did not affect the number of weeds at the time of hand weeding.

A trial with false seedbeds on raised beds was carried out using a modified long-tine harrow without the shape of the raised beds being negatively affected by the false seedbed harrowings. One false seedbed reduced weed numbers by just under 30% and two reduced weed numbers by around 40%, compared with the untreated control.

Selective harrowing within the carrot rows potentially decreased weed numbers by 40-50%, when preceded by efficient flaming at crop emergence. The results also showed that selective harrowing should be carried out when the carrot tops are 4-5 cm high and at a maximum driving speed of 2 km/h.

To decrease weed numbers in the growing crop at the time of hand weeding, sowing can be carried out using methods which avoid light stimulation of weed seeds in the upper soil layer. These include sowing in ‘darkness' by covering seed coulters in full daylight, which reduced weed numbers at hand weeding time by 25-35%.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2015
Number:2015:12
Number of Pages:81
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8902-3
Language:Swedish
Additional Information:Owe Johansson, Johan Malmström, Per Modig och Trygve Wåhlstedt är odlare som deltagit i projektet.
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H60 Weeds and weed control
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:vegetable crops, organic agriculture, daucus carota, carrots, weeds, weeding, weed control, field experimentation, methods, sweden
Keywords:Ogräs, ogräsbekämpning, ekologisk odling, morötter, radodlade grönsaker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3260
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3260
ID Code:13112
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Omvärld Alnarp
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:26 Feb 2016 13:11
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits