Home About Browse Search
Svenska


Coastal fish community indicators in Sweden - variation along environmental gradients

Bergström, Lena and Olsson, Jens (2015). Coastal fish community indicators in Sweden - variation along environmental gradients. Göteborg: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. WATERS : report ; 2015:1
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Coastal fish communities have a central role in both environmental and fisheries management. The following report summarizes the current state (2014) of indicator-based approaches in Sweden, to assess the status of coastal fish communities in relation to internationally agreed directives. Coastal fish is not included as a biological quality element in the European Water Framework Directive (WFD), with the exception of transitional waters, but they are included in the European Marine Strategy Framework Directive (MSFD). The report is particularly focused on potential connection points between the MSFD and WFD, in order to facilitate the harmonisation of assessments of different ecosystem components and geographical areas. One important aspect would be to develop geographically based assessment methods, to make better use of data from inventory studies. Key aspects for this development are explored in an example case study, which is based on data with wide geographical coverage. The study addresses general patterns in the distribution of species and indicators among geographical areas in the Baltic Sea, and explores the relationship between indicators and environmental variables. Changes in the indicators were to a large extent attributed to gradients in natural environmental variables, such as temperature, salinity and wave exposure. The results indicate that all these variables should be included in a geographically based assessment. Variables attributed to eutrophication were important for five of the eight studied indicators. This was mainly coupled to a gradient in water transparency. Variables attributed to the mortality of fish were less influential. Possibly, the indicators assessed were not sensitive enough, or the studied gradient was not strong enough for evaluating this pressure. Potentially, also, the explanatory variables that were used were not quantified in an adequate way. A need was seen to update information on the geographical distribution of recreational fisheries and top predators (cormorants, seals), in order to support the assessment of pressure-state relationship, and identify connection points to management measures. All these aspects need to be considered further in the continued indicator development. The environmental variables explained a reasonable part of the observed variation in the data set, although a relatively large part of the variation was left unexplained. The unexplained variability may potentially be reduced by more refined quantitative analyses, which can also explain variation at different geographical scales. The study was also limited by available environmental data. In terms of additional explanatory variables, habitat quality is often expected to have high influence on species abundances, and hence on indicators. However, this variable could not be included, due to a lack of data with sufficient geographical coverage.

Authors/Creators:Bergström, Lena and Olsson, Jens
Title:Coastal fish community indicators in Sweden - variation along environmental gradients
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Kustnära fisksamhällen har en central roll i både miljö- och fiskeriförvaltning. Den här rapporten sammanfattar det aktuella läget (2014) för indikatorbaserade metoder för att bedöma miljöstatus hos kustfisksamhällen i Sverige, i enlighet med internationellt överenskomna direktiv. Kustfisk ingår inte som en biologisk kvalitetsfaktor i ramdirektivet för vatten (WFD), med undantag för vatten i övergångszon. Kustfisk ingår som en del i det marina direktivet (MSFD). Rapporten är särskilt inriktad på gemensamma beröringspunkter för de båda direktiven, i syfte att underlätta en harmonisering av bedömningar mellan olika geografiska områden, och mellan ekosystemkomponenter som bedöms enligt olika direktiv. Bedömningen av status inom kustfiskövervakningen baseras på förändringar i trender över tid. En annan viktig aspekt är att utveckla geografiskt baserade analyser, för att öka antalet geografiska områden som kan bedömas. Ett ökat antal områden kan övervakas till exempel genom mätkampanjer. Aspekter som är viktiga för denna utveckling utvärderas genom en fallstudie av data med stor geografisk spridning. I studien används data från provfiske i Östersjön, från norra Bottenviken till Blekinge. Generella mönster i fördelningen av arter och indikatorer undersöks, och därtill studeras sambandet mellan indikatorerna och miljövariabler. Förändringar i indikatorerna kunde till stor del kopplas till förändringar i naturliga miljövariabler, såsom temperatur, salthalt och vågexponering. Resultaten antyder att alla dessa variabler bör ingå i en geografiskt baserad bedömning. Därtill var övergödningsrelaterade variabler viktiga för fem av de åtta studerade indikatorerna. Detta kopplades framför allt till en effekt av siktdjup. Variabler som relaterade till fiskdödlighet (fiske, predation från skarv) hade svagt eller inget samband med indikatorerna. Tänkbara förklaringar till det resultatet är att indikatorernas känslighet behöver förbättras, eller att den studerade gradienten inte var tillräckligt tydlig. Det är även sannolikt att kvaliteten på de variabler som användes spelade roll. Det vore bra att kunna inkludera bättre information om den rumsliga fördelningen av fritidsfiske och toppredatorer (skarv, säl). Detta skulle underlätta utvärdering av förhållandet mellan påverkansfaktorer och indikatorer, men även utvärdering av potentiella förvaltningsåtgärder. De studerade variablerna förklarade en skälig del av den observerade variationen i indikatorerna, även om en relativt stor del av variationen inte kunde förklaras. Den oförklarade variationen kan eventuellt minskas med mer förfinade kvantitativa analyser som också tar hänsyn till variationen på den geografiska skalan. Studien begränsades också av tillgängliga miljödata. När det gäller förklarande variabler kan kvaliteten på fiskens livsmiljöer, till exempel rekryteringområden, förväntas ha stor påverkan. Detta kunde inte tas med i den aktuella studien, på grund av brist på data med tillräcklig geografisk täckning

Series Name/Journal:WATERS : report
Year of publishing :2015
Number:2015:1
Number of Pages:45
Place of Publication:Göteborg
Publisher:Swedish Institute for the Marine Environment
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
Agrovoc terms:coastal fisheries, research programmes, ecological indicators, assessment, environmental factors
Keywords:status assessment, WFD,, MSFD,, coastal fish, indicators, environment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3341
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3341
Alternative URL:http://waters.gu.se/digitalAssets/1560/1560067_waters-report-2015_1_d3.4_3.pdf
ID Code:13223
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:01 Apr 2016 08:13
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits